Vývoj lidské společnosti v Pravěku

-nejdelší období dějin lidstva, začala na rozhraní třetihor a čtvrtohor, trvala asi 2-3mil.let.
Časové vymezení pravěku podle vývoje společnosti:
1.období vzniku Prvobytně pospolné společnosti(paleolit,mezolit)
2.období rozvoje Prvobytně pospolné společnosti(neolit)
3.období výrobního hospodářství(eneolit)

Vznik a vývoj člověka: dvě teorie –kreacoinistická (stvoření člověka)
-evolucionistická (Darwinova teorie)
Vědy:
Antropologie – věda o původu a vývoji člověka
Archeologie – zkoumá památky hmotné kultury
Prehistorie – zkoumá dějiny pravěku

Ontogeneze – bilogický vývoj jedince od zárodku až po zánik.
Antropogeneze – proces vzniku a vývoje člověka
Sapientace – rozvoj mozku, vývin myšlení, psychika, společenský způsob života.
Hominizace = proces polidšťování, ve čtvrtohorách, trvala asi 2mil.let.
- napřimování postavy, chůze po zadních končetinách(kráčivá noha); vývoj ruky(postavení palce prstům); změna stavby kostí; polidštění obličeje); vývoj mozkovny;vznik řeči

Vývojové druhy:
1.Ramapithecus – sporné, před 14-12mil.let př.n.l, chůze po čtyřech(končetinách), žil v tlupách, sbíral plody a semena.
Naleziště:Čína, východ. Afrika,Indie a Evropa
2.Australopithecus africanus – před 5-4mil.let př.n.l, vzpřímenější postava, sběr a částečně lov, používání jednoduchých přístrojů.
Naleziště: j. a východ.Afrika
3.Homo habilis – člověk zručný,3-1mil.let př.n.l.téměř vzpřímená postava, jednoduché nástroje, dokonalejší stavba ruky.
Naleziště:Afrika – Olduvajská rokle v Tanzánii
4.Homo erectus – člověk vzpřímený,1mil.let př.n.l., vyvinutější mozek, žil v tlupách, znalost ohně.
Naleziště: Jáva-modjorkentensis,Čína – pekinensis,sinanthropus=opočlověk, Evropa-heidelbergensis
5.Homo sapiens – člověk rozumný,350tis.let př.n.l., podobný dnešnímu člověku, vysoká mozkovna, vyklenuté čelo, vystouplé obočí, pracovní schopnost-výroba nástrojů(pazourek).
Naleziště: Düsseldorf v Neandthalu(neanderthalensis),Francie,Afrika,Blízký východ(palaestinensis).
U nás-Morava jeskyně Šipka u Štramberka, Kůlna v Moravském krasu, Slovensko Gánovce.
6.Homo sapiens sapiens – člověk dnešního typu
- 35 tis.let př.n.l., široký hrudník, vyšší postava.zdatný-používání oštěpů, lovci mamutů, velké tlupy, používání řeči, počátky umění – kresby,tvorba sošek.
Naleziště:Francie –Cro Magnon,
u nás – Čechy Jenerálka, Morava Věstonice,Mikulov, Pavlov, Macocha(Pekárna), Předmostí u Přerova, SR-jeskyně Barca u Košic.

Doba kamenná

PALEOLIT=starší doba kamenná (z řečtiny:palaios=starý,lithos=kámen).
Střídání glaciály a interglaciály, starší čtvrtohory(pleistocén), sběr kořínků a plodů,lov. Člověk je závislý na přírodě→přisvojovací hospodářství.Výroba zbraní z kamene(pazourek,křemen,kostěné hroty), žili v tlupách, počátky rodové společnosti.Odlišovali tělo a duši, pohřby v jeskyních, víra v posmrtný život. Žili v chatrčích.
Umění:malby,rytiny(Španělsko-Altamira), sošky hlavně žen v těhotenství( Věstonice).
Naleziště:Afrika-rokle Olduvai v Tanzánii, Jáva,Francie(Lascaux), Španělsko,
u nás-Přezletice a Sedlec u Prahy,Kůlna na Moravě,Dolní Věstonice,Předmostí u Přerova,SR-Gánovce(lebka neandrtálce vylitá travertinem).
Sošky nalezené u nás:Rosomák z Předmostí, figurka muže z Brna 2, Věstonická Venuše.

 

Starý:homo erectus,homo sapiens,1967-Přezletice u Prahy, zlomek zubu-stolička člověka vzpřímeného.
Střední:homo sapiens,neadrtálec. Pohřbívaní v jeskyních-Šánídár v sever.
Mladý:podkultura-lisovité hroty na dlouhých čepelích-szeletien .

MEZOLIT = střední doba kamenná(mesos=střední-z řeč.)
-doba poledová, oteplení.Změna fauny.Obživa sběr a lov drobnější zvěře.Nástroje nové: drobné a složené.Budovaná sídliště na písčitých půdách.
Naleziště: u nás-Tašovice,Ražice.

NEOLIT= mladší doba kamenná(neos=mladý)
Prudký nárůst obyvatelstva, dožívali se vyššího věku. Výrobní hospodářství, zemědělství-1.společenská dělba práce tzv.neolitická revoluce.Žďárové a kopaničářské zemědělství, výroba vyhlazených,broušených a vrtaných nástrojů-motyky,nástroje k opracování dřeva,klíny.Výroba nádob z hlíny,opracovávání obilovin,první řemesla-hrnčířství a textilní výroba,j eště neexistovala směna.Žili v kmenech,předmětem kultu byla žena-matriarchát.Obydlí v chatách, sídliště-vesnice.Konaly se kultovní a náboženské obřady spojené s nadpřirozenými silami.
Umění-keramické nádoby
- lineární tzv.volutová keramika(Kutná Hora)
- vypíchaná keramika(Praha)
- malovaná keramika na Moravě
Naleziště: u nás-Mohelnice,Bylami u Kutné Hory,Hluboké Mašůvky u Znojma, Střelice,Vedrovice.

CHALKOLIT = doba měděná– Přední východ(chalkos=měď)
-život v sídlištích městského typu, závlahové zemědělství.Zpracování kovů a získávání z rud-metarulgie→měď. 6tis.př.n.l.objeveno kolo a oradlo. Kov byl důvod k obchodu, začala směna, rostly sociální rozdíly.Uctíván bůh, spojeny s tím obřady.Patriarchát nahradil matriarchát.

ENEOLIT= pozdní doba kamenná. v Evropě
-stále převládají kamenné nástroje,sídla vesnického charakteru.Lidé příslušeli k vesnici.V čele patriarchát.Orební hospodářství,vlastnictví-dobytka.
Kultura- nálevkovitých pohárků(Evropa,Čechy)
- kultura lidu s kanelovanou keramikou(Morava,Slovensko)
- šňůrová keramika(indoevropské kmeny),J.Evropa
- zvoncové pohárky(neindoevropské kmeny),V.Evropa, lukostřelba.
megality-monumenty z velkých kamenů, menhiri-megalitické kamenité kvádry-Anglie Stonehenge,
Francie-Bretaň
Kmeny:Indoevropané. Keltové, Italikové, Germáni., Baltoslovani, Thrákové.
Naleziště:unás-Řivnáč,Jevišovice

Doba bronzová tzv.doba kovů(bronz).
V době bronzové vznikly nejstarší civilizace a státy.
Obživa-zemědělství, obdělávání polí, zpracování potravin(drcení,kvašení).Pokrok ve zpracování kovů-tavení. Rozvoj specializací. Hrnčířský kruh na přelomu 4.a 3.tis.př.n.l., textil.výroba, předení a tkaní. Dokonalejší
zbraně-z bronzu. Předmincová platidla.
Oddělení řemesel od zemědělství-2.společenská dělba práce(samostatné zaměstnání jedinců,specializace).
V čele patriarchát, opevněná sídliště, majetkové rozdíly, rozklad rodové společnosti, bohatne náčelnická vrstva.V čele kmenu kmenový náčelník.Přírůstek obyvatelstva,to vedlo k častým válkám.
Dle pramenů keramiky rozdělujeme dobu bronzovou.
Starší:kultura únětická,(bohaté naleziště v Úněticích u Prahy).
Střední:mohylová kultura(pohřbívání pod mohyly-miniaturní pyramidy,Knovíz).
Mladší:kultury popelnicových polí,žárové pohřbívání,popel v keramických nádobách.
Náboženství polyteismus-uctívání některých přírodních jevů. Oběti bohům-lidé i zvěř-doklady o kanibalismu.
Rozdělení-lužický lid popelnicových polí(na severu) a podunajský lid popelnic.polí.(jih).

 

Doba železná, železo-poprvé vyrobili Chetité v Malé Asii-urychlení vývoje v Evropě.
Hledání nové půdy pro zemědělství a chov dobytka.
Starší:kultura halštatská(Hallstatt u Salzburku v Horních Rakousích-solný důl),vývoj obchodu. Řemeslná výroba-vozy, konstrukce na čtyřech kolech.Keramika, tkaní látek, šperky. Nejbohatší vrstva náčelnická a válečnická, žili na hradištích.Vytváření primitivních kmenových vojenských svazů.
Náboženství:významná funkce kněžího.Víra v bohy podobných lidem-antropomorfismus.
Kultury v Čechách a na Moravě:
- kultura slezkoplatěnická
- horákovská-j.Morava
- halštatská mohylová - j.Čechy
- bylanská
6.a 5.stol.př.n.l-nájezdy Skythů proti Keltům.
Naleziště:Býčí skály u Adamova-nalezena bronzová soška býčka
Mladší:
-kultura laténská(La Téne Švýcarsko).
Proces etnogeneze-neustálý styk s vyspělými státy.
galština-dochovaný keltský jazyk, sever V.Británie
Hospodářský vzestup.Výborní hutníci, kováři, umělečtí řemeslníci.Bronzové a železné nástroje, zbraně,válečné vozy-vysoké kvalita.Hrnčířský kruh a rotační mlýnek.
Umělecké předměty:šperky,korále,sklo.Ražení mincí.tzv.satéry.první mincovny.Vládne vojenská třída-rodová aristokracie a vrstva kněží neboli druidů.Sídla-keltská oppida-rozdělení na sídliště a řemeslnické centrum
(u nás Závist u Zbraslavi-největší oppidum, a Manching při horním Dunaji).
Expanze Keltů pře Itálii do Evropy.Keltové si nevytvořili stát, 387 př.n.l-bitva na řece Allii s Římany. Postupně se neubránili útokům Římanů,Germánů a Dáků. Po punských válkách postupné likvidování kelt.sídlišť.
Kmeny:Skythové a Thrákové

Doba římská
Opevněné římské impérium-hranice Limes Romanus.
Starší:Přesun římského impéria i Germánů ze severu k jihu, důvod nedostatek potravy a půdy.
Germáni:silné kmenové svazy,3 velké skupiny Germánů-východní,severní,západní.
Zemědělství a pastevectví, hl.potravou bylo mléko,sýr a maso.
Zpracování železa, ovlivněni Kelty a antickým světem, celkový úpadek.Rozvoj textilní výroby.
Znali Mince, bakteáty-ražba z jedné strany, nerazili je.Majetkové rozdíly, bohatost z válečných výprav, bojovníci v čele s náčelníkem.
Na území Čech-germánský kmen Markomanů a Kvádů(Slovensko).Vesnice, malé příbytky, kde byl i dobytek.
Náboženství:písmo o 24 znacích-posvátné ruiny, tajemné znaky sloužící k zaklínání. Pohřbívání do rakví, dřevěné desky s nápisy.
Mladší: markomanské války(166-180 n.l.) s Římany, v čele Marcus Aurelius-vojenské posádky na naše a slovenské území, SR-Děvín, Dolní Rakous, Morava-Mušov. Památka:tesaný latinský nápis na skále pod trenčínským hradem z r.179-180n.l. Nepodařený pokus Římanů podrobit si Germány.Boje Římanů i s Dáky.
Stěhování národů: 4-6.stol.velké kmenové přesuny před huny a rozpínavostí čínské říše, Hunové pronikli na Slovensko a dál k Rýnu, zastaveni r.451 na Katalaunských polích. Zánik Hunské říše po smrti hunského vůdce Attily r.453.
Zápisky římských historiků-prameny od Caesara, Tacitusa a Marcellinuse.

Situace v Evropě:
- Germáni způsobili zánik západořímské říše r.476
- vznik prvních barbarských říší po příchodu barbarů 6.století
- příchod slovanských kmenů
- rozpad rodové společnosti, nástup středověku.

Hodnocení referátu Vývoj lidské společnosti v Pravěku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. prosinec 2007
  8 760×
  1354 slov

Komentáře k referátu Vývoj lidské společnosti v Pravěku