Pravěk

Pravěk- nejdelší a nejstarší vývojové období lidstva od vzniku člověka až do vzniku společenských tříd.
Znaky: 1) Neschopnost člověka žít samostatně
2) Nutnost společné práce
3) Společné vlastnictví
4) Rovnost při rozdělování výsledku práce

Dělení pravěku: Z hlediska archeologického:
1) Podle použitého materiálu:
a) doba kamenná- nejdelší
- paleolit ( 3 000 000- 8 000 př.n.l.) -starší D.K.
- mezolit ( 8 000- 5 500 př.n.l.) -střední D.K.
- neolit ( 5 500- 4 300 př.n.l.) -mladší D.K.
- eneolit ( 4 300- 2 300 př.n.l.) - pozdní D.K.
(chalkolit-d. měděná)
b) doba bronzová ( 2 300- 750 př.n.l.)
c) doba železná
- doba Halštatská ( 750- 400 př.n.l)- starší D.Ž.
- doba Laténská ( 400- přelom letopočtu)
d) doba Římská ( 0- 400 n.l.)

2) Podle způsobu obživy:
a) přisvojovací ( sběr, lov)
b) výrobní (-zemědělství)
3) Podle společens. vztahů:
a) tlupy
b) rody (příbuz. vztahy- matriarchát
- patriarchát )
c) kmeny a kmen. svazy (majetková nerovnost--> společenská nerovnost)

ANTROPOGENEZE- proces, který zachycuje vznik a vývoj člověka jako bytosti
biologické a společenské.

Předchůdci člověka: Ramapithecus- vegetarián. Strava, živil se sběrem
Australophitecus- lovil, byl schopen použ. Nalezený materiál, ale
neopracovával ho(-přirozený nástroj)
1) Homo habilis- čl. zručný
- hrubě opracov. kamenné materiály
- žil v tlupách, stěhovali se
- sběr bobulí, kořínků, vajec červů
- Uměl využívat oheň, ale neuměl ho rozdělávat.
2) Homo erectus- opočlověk, čl. vzpřímený
- uměl oheň i rozdělávat
3) Homo sapiens- pračlověk, čl.rozumný
- a) Neandrtálec ( Neandertal u Dusseldorfu)
- Začali si uvědomovat příbuzens. vztahy
- Pohřbívali ( Brněnský pohřeb)
- úspěšní lovci ( mamuti)
- použ. Kamenné nástroje( jeskynní klín, pazourek, pěstní klín, …)
- b) Homo sapiens sapiens- čl. moudrý
- člověk dnešního typu, plně napřímená postava, zvětš. obsah mozkovny
- c) čl. cromagnonský ( naleziště- Francie)
- předchůdci bílé rasy
- použ. dobře opracované kamen. Nástroje
- souvislá řeč
- rituální obřady (tance,malby)- v jeskyních- za dobrý lov
- vyráběly Venuše (- sošky žen se zvýrazněnými znaky mateřství)

DOBA KAMENNÁ

1) Paleolit
- nejdelší období pravěku, člověk dostal dnešní podobu
- rozhraní třetihor a čtvrtohor
- střídají se 2 období: a) d. ledová (Glaciál)
- b) d. meziledová ( Interglaciál)
- Nástroje kamenné( otloukání, oštípání)- nejstarší nástroje- sekáček, pěstní
- klín.- k oprac. kamene a zvěře: drásadla, škrabadla
- k výtvarn. dílům: rydla
- přisvojovací hospodářství
- žili v tlupách( matriarchát)
- od skřeků—souvislá artikulovaná řeč
2) Mezolit
- trval v každé části světa jinak dlouho, podle toho kdy lov a sběr přestaly být jediným zdrojem obživy.
- Nástroje nadále kamenné ( mikrolity- drobné úštěpky na hroty šípů,…)
- Přisvojovací hospodářství+ Domestikace( první ochoč. zvířata-psi, ovce, kozy,…)
- Tlupy
3) Neolit ( mladší doba kamenná)
- Neolitická revoluce: a) výrobní hospodářství( člověk-zemědělec, pěstování,
- pastevectví)
- b) 1.společenská dělba práce(oddělení pastevectví od
- zemědělství
- c) usedlejší způsob života(stavěli velké domy pro
- velkorodiny)
- d) rody- patriarchát ( v čele rodu stařešina)
- Nástroje kamenné- jemné opracovávání( broušením, hlazením, vrtáním),
- téměř ke stejným účelům jako dnes( sekyry, kladiva).
- Neolit končí v době kdy zemědělství je schopno vyprodukovat přebytek potravy
4) Eneolit(pozdní D.K.), Chalkolit( d. měděná)
- období, kdy člověk vyrábí přebytky potravy
- chrámové hospodářství- centrum je chrám(sklizeň do chrámu)
- začíná se objevovat zárodek obchodu

PRAVĚKÁ NALEZIŠTĚ NA NAŠEM ÚZEMÍ
- opožděný vývoj
1) Paleolit- nejstarší nálezy
- Homo Erectus- Dálnice u Berouna, Přezletice u Prahy
- Homo sapiens neandertalis- jeskyně Šipka u Štramberku( S. Morava),
Jeskyně Kůlna( Moravský Kras), Gánovce( Slovensko).
- Homo sapiens sapiens- Dolní Věstonice, Pavlov, Předmostí u Přerova
2) Neolit
- keramika- hliněné nádobky= hlavní chronologické kritérium
- a) Valutová keramika(-lineární)
- naleziště- Bylany u Kutné Hory, Mohelnice
- ukázka:

- b) Vypíchaná keramika
- naleziště- Šárka u Prahy
- ukázka:

- c) Malovaná keramika
- zdobena barvami- žlutočervená, bíločervená
- na Jižní Moravě
3) Eneolit
- kultury nesou své označení podle keramiky
- začíná se objevovat metalurgie, zárodky řemesel (kovolitectví)
- a) Kultura nálevkovitých pohárů
- -trychtýře
- Z. Evropa->>Ukrajina
- S.Evropa >>Alpy
-
- b) Kultura se šňůrkovou keramikou
- kolem hrdla za mokra- šňůra
- Chomutov v Čechách
- Mamádi- příslušníci této kultury
- Šperky (-měď)
-
- c) Zvonovité poháry
- tvar obrácené zvony
- Pyrenejský poloostrov, Čechy, Maroko- pouze pohřebiště)
-
4) Doba Bronzová
- bronz- slitina mědi a cínu, pokrok ve výrobě nástrojů
- rozvoj kovolitectví a kovotepectví
- podle způsobu pohřbívání dělíme na 3 způsoby:
- 1) starší d. bronzová- kultura únětická (nal. Unětice u Prahy)
- -ruda v Krušnohoří umožnila rozvoj D.Br.
- -doklady:pohřebiště, sídliště
- -depoty(-sklady) kovových předmětů
- -pohřby ve skrčené poloze- skrčenci
- 2) střední d. bronzová- kultura Mohylová (Střed)
- -lidé pohřbeni pod mohylami (- kopec trsů a trávy
- nad hrobem zesnulého.
- -tito lidé uctívali Boha Slunce- Sluneční rituál= při
- žárovém pohřbu si mysleli, že jde o očistu.
- - dělení: 1)knovízská (kanibalismus)
- 2)milavečská
- 3)velatická
- 3) mladší d. bronzová- kultura popelnicových polí (Sever)
- -mrtvý spálen-žárové pohřbívání(uložen do
- popelnic-uren).

5) Doba Železná
- 1) starší D.Ž.- doba halštatská
- - nal. Hallsbatt v Rakousku , Bylany u Čes. Brodu(lid PP)
- - chudé žárové hroby / knížecí hroby (bohatá výbava)
- => vzrůstají společens. a majetk. Rozdíly.
- 2) mladší D.Ž.- laténská kultura
- - nal. La Téne ve Švýcarsku
- - KELTOVÉ= Na našem území 1.historicky doložený národ
- -(kmeny bójů- Boihémum)- zemědělství, chov dobytka,
- -speciální želez. Nástroje( nůžky, pilníky, krumpáče),
- -hrnčíři- keramika( hrnčířský kruh)
- -razili mince- biateky, statéry
- -zárodky měst= OPPIDUM- hospodářská centra Keltů, byla
- opevněná. Nejzn. Oppida: -Stradonice u Berouna
- -Třísov (J. Čechy)
- -Závist u Prahy

6) Doba Římská
- 1.st.- Keltové vytlačováni (Germáni ze S, Římané z J )
- Germáni v Čechách- Markomané( do Čech je přivedl Marobud), Kvádové
- Markomanské války (166- 180)
- - Germánsko- Římské
- - Marcus Aurelius- na čas porazil Germány, ale Římané nakonec podlehli.
- Limes Romanus- římská hranice, pevnosti ( castra), kostely = ochrana proti
- Germánům.
- - Nejzn. Kostely- Vindobona
- - Trenčín ( zde přezimovali římská vojska)

Hodnocení referátu Pravěk

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 097×
  884 slov

Komentáře k referátu Pravěk