Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná)

1) Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná)
DOBA KAMENNÁ:
°Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná)
Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až
na Sibiř.
Umění vzniká, když člověk překročil zájmy čistě užitkové a začal tvořit, aby něco zobrazil nebo vyjádřil. Tím se umění stalo prostředkem mezilidské komunikace.
Charakter. období: -obd. Rodové společnosti - v čele žena – matka >>tzv. „matriachát“ –uctívání
kultů - ženy
- zvířat (věří, že mají
nadpřirozené)
- používali oheň (symbol obrany), závislí na přírodě, soběstační, přirozená dělba práce
- používali kamenných mat. - pazourek a také kostěné nástroje (hroty oštěpů, sekery, mlaty apod.)
- pěstní klíny (pravidelný tvar, vysoká řemeslná výroba)
- šperky (náhrdelníky, přívěšky, náramky ze zubů aj.)
Těmto výrobkům, které sloužily jako pracovní nástroje, říkáme úštěpová a kostní industrie >>
>> jsou prvním projevem výtvarné kultury (až v obd. pozdního paleolitu)
- přechodné obd. slučující paleolit s neolitem
-po poslední době ledové
Z této doby dochováno mnoho tzv. mikrolitů (odštěpky pazourku jemně opracované jehlou)
keramika

architektura: v této době nevzniká. Lidé žijí v jeskyních, později se objevují chýše kolem ohnišť.
sochařství: kultovní účel
témata: a) žena - z 90% - kult matky zobrazující hl. ženy se zdůrazněním jejich pohlavních znaků a
těla poznamenaného opakovaným mateřstvím.
Tzv. VENUŠE vytesané v kameni, kosti mamutích klů, sobích parohů nebo modelované z hlíny.
-Venuše z Laussel, Venuše z rakouského Willendorfu, z francouzského Mentonu a z
Laspuque nebo Moravských Dolních Věstonic („Věstonická venuše“ -1. pálená
keramika)
reliéf – „Venuše s rohem z Lousse“
b) zvěř - drobné sošky a reliéfní řezby s různou úrovní stylizace. (Medvídek z Dolních
Věstonic.
- první ztvárnění podléhají asociaci, dotvářejí náhodně nalezené kameny apod.
- např.: z Francie
malířství: plně podléhá zvířecímu kultu
- nejstarší jeskynní malby ve Španělsku („Altamira“, „La Arena“)a ve Francii („Lascaux“, „Rouffiquak“, „Nijoux“ [nyjó] ). Tké v Africe, na Sahaře, ale i v Austrálii.
- mají koloristický charakter (převažují teplé barvy), „realistické“ znázornění zvířat růz. velikosti>>
>> zhruba po polovině paleolitu se objevuje náznak pohybu (také obrysy rukou, šípy, pasti)
°Mezolit - přechodné obd. slučující paleolit s neolitem
-po poslední době ledové
Z této doby dochováno mnoho tzv. mikrolitů (odštěpky pazourku jemně opracované jehlou)
keramika - bez hrnčířského kruhu ~ lepená
Člověk začal žít pod širým nebem, malbami pokrýval venkovní skalní stěny a tématicky zachycovaly až seriálové příběhy ze života lovců a sběračů.
Nejvýznam. památky: vých. Španělsko, v Alpách , ve Skandinávii, na Slovensku jeskyně Domica

 

° Neolit
- neolitická revoluce - lovci
- zemědělci
Dochází ke vzniku užitého umění (keramika), tkaní látek a k výstavbě dřevěných dlouhých domů
1. společenská dělba práce -nahrazení matriarchátu „patriarchátem“ (rodové zřízení s nadvládou
mužů)
architektura: první sídliště nepravidelně uspořádaná z chýší (kůly, kůže), často přesídlují kvůli půdě; sídliště ve tvaru kruhu n. oválu, řady…
- domy z cihel, kamenné svatyně, hrobky, komory (obří hroby)
menhir – štíhlé vztyčené balvany (až 22m)
dolmen – kamenné překlady
kromlech
Dánsko – Soeland
Francie – Bretaňsko
Anglie – Stonehange
sochařství: drobné sošky venuší z pálené hlíny, kultovní nádobky v podobě zvířat
užité umění:
keramika: pásková, lineární - nejstarší
vypíchaná (eneolit)
malovaná - Moravská malovaná
inkrustrace: vykládání mat. jiným odliš. mat.
 DOBA BRONZOVÁ:
- mohylový lid >> 1.pol. 2.tis. př. n. l. - stavěli hroby, nad nimiž vytvořili velké mohyly. Bronzová
industrie je tu vyspělejší -pokličky, náhrdelníky.
- lid popelnicových polí >> 2.tis. př. n. l. – své mrtvé důkladně spalovali a jejich popel ukládali
v keramických urnách na rozsáhlých posvátných polích.
- lid lužický >> stavěli hradiště; (jednotná hradištní soustava plnila funkci střediska správního,
vojenského, obchodního i kultovního) – mocenský rozmach
 DOBA ŽELEZNÁ:
- dělíme na: starší dobu železnou (habštartská) – 1.pol. 1.tis. př. n. l.
mladší dobu železnou (laténská) – 2.pol. 1.tis. př. n. l.
- ve středních Čechách – kultura kvonízská
- v jižních Čechách –kultura milovečská
- v severovýchod. Čechách + sever. Moravě – kultura slezská - plátenická
První etnickou složkou byli Keltové (5.stol. př. n. l.)
- vytvořili v 2.pol. 5.stol. př. n. l. mohylovou kulturu a starolatézský styl
- přispěli k technickému a kulturnímu pokroku (železná radlice, ovčácké nůžky, srp, železné zbraně, válečná výzbroj, stavba mohutných pevností).
- vytvořili první skutečná města (s hradišti -tzv. oppida)
- založili výrobu skla, emailu, monumentální sadařství, hrnčířský kruh

Hodnocení referátu Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 443×
  667 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná)

.
nejsou tu prahory