Pravěk

Pravěk dělíme na dělíme na dobu kamennou, dobu bronzovou, dobu železnou a dobu římskou.

Doba kamenná (paleolit) trval od vzniku člověka do 10 tis. let př.n.l.
– člověk byl závislý na přírodě: sběr kořínků, plodů, rybolov toto nazýváme přisvojovací hospodářství.
Obydlí si stavěli v otevřené přírodě v hlubokých jámách, které byly přikryté větvemi.
Později si stavěli chatrče z dřevěných kůlů, větví a kůží (asi pro 20 členů).
Ze strachu a bezmocnosti vzniklo náboženství, věřili v tajné bytosti a uctívali je náboženskými obřady. Dospělí se dožívali v průměru 30 let a žili v tlupách kde byla přirozená dělba práce – muž lovil, žena sbírala plodiny, pečovala o děti a připravovala pokrmy.
To byl počátek rodové společnosti.
(mezolit) trval od 10 tis.let do 7 tis. let př.n.l.-
Výrazně se změnily klimatické podmínky ústupem ledovce, tím vznikl prostor pro pralesy a zvedla se hladina světových moří.Lidé se živli lovem zvěře a sběrem, to byla závěrečná fáze přisvojovacího hospodářství.
(neolit) –trval od 7 tis.let do 5 200 let př.n.l.-
Začalo období výrobního hospodářství, lidé se živili zemědělstvím, vznikla 1.společenská dělba práce tzv.neolitická revoluce.
Vznikaly kmeny kde byla významná role ženy-matky tomu se říká matriarchát
(chalkolit) - Zvětšovali se sociální rozdíly, začínaly se vytvářet směny a obchody.
Lidé věřili v Boha, který měl ochraňovat vesnici.
Stavěly se rozsáhlé vesnice.Bylo vynalezeno závlahové zemědělství a byly objeveny nové kovy získávané z rud.Důležitým objevem byl vynález kola a oradla.
(eneolit)- trval od 5 200 do 3 500 let př.n.l..
Rostl význam a postavení muže v rodině a společnosti.Výrobní činnost se dělila na oráče, řemeslníka, obchodníka+bojovníka.
Vznikaly nové kultury např. nálevkových pohárků, kanelované keramiky, šnůrkové keramiky nebo zvoncových pohárů.
Doba bronzová – trvala od 3 500 let do 750 let př.n.l.-
Dělíme ji na starší, střední a mladší dobu bronzovou.Základní zlom ve vývoji pravěku.
Hlavní zdroj obživy je stále zemědělství.Zvláště v Evropě vzniká patriarchální rodové společenství kdy
muž vykonává většinu výrobní činnosti.
Odděluje se řemeslo od zemědělství, tomu se říká 2. společenská dělba práce.
Objevují se nové kultury např.kultura maďarovská, kultura únětická atd.
Doba železná- trvala od 750 do 400 let př.n.l, mladší doba železná od 400 let př.n.l do počátku našeho letopočtu.-
Dělíme ji na starší dobu železnou(halštatskou) a mladší dobu železnou.Byly raženy první mince převážně ze zlata, stříbra a bronzu v tzv. statérách.Sílil vliv antického světa v řemeslné výrobě a umění.Rostl majetkový rozdíl mezi obyvatelstvem, které se dělilo na vrstvy, válečná, bohatá a mocná a vrstva kněží kteří si podmanili domácí zemědělské obyvatelstvo.
Hlavní způsob obživy bylo zemědělství a řemeslná výroba.
Doba římská –trvala od přelomu našeho letopočtu do 400 let nl.-
Dělíme ji na starší a mladší dobu římskou.
Způsob obživy byl hlavně zemědělství a pastevectví.
Rostlo bohatství z válečných výprav a s nimi i majetkové rozdíly.
V důsledku tažení Hunů z východní Asie do Evropy se přesunovaly velké kmeny, tomu říkáme stěhování národů.Změnila se situace v Evropě.
Zanikla západořímská říše, v západní Evropě vznikaly barbarské říše, rozpadla se rodová společnost, ukončil se vývoj starověkých civilizací a začal starověk.

Hodnocení referátu Pravěk

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  14 535×
  521 slov

Komentáře k referátu Pravěk

Patrik
Já to napsal za hodinu
Fanda Kadleček 28002
kdo se dobře učí ?? ja ne , mám se dobře učit ??
Rohlík cz
Mocmocmoc a moc dlouhý bojim se !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!