ČSR do 1938

Malá dohoda

 • vojensko-politické spojenectví ČSR, Jugoslávie a Rumunska mezi 1921-1939 vybudované Francií
 • hlavní představitelé - Edvard Beneš s Nicolaem Titulescu (Rumunsko)
 • cíl - udržet pořádek v Evropě po Pařížské mírové konferenci (1919-1920)
 • zabránit obnově Rakouska-Uherska…

Územní integrita

 • území zahrnovalo historické Země Koruny české a část Horních Uher, připojeno území Podkarpatské Rusi
 • spor s Polskem
 • s Němci (Nástup A. Hitlera k moci vedl ke vzniku Sudetoněmecké strany - v pohraničí protičeské nálady)
 • září 1938 v Mnichově zástupci VB, Fr., It. a Něm., aby zde vyřešili otázku Sudet - Mnichovská dohoda - Sudety Německu
 • následně další území Polsku a Maďarsku

Slovenská otázka

 • Martinská deklarace – Slovenská národní rada se přihlásila k myšlence spol. státu s Čechy
 • tato myšlenka už v Pittsburské dohodě - dohoda soužití Čechů a Slováků v budoucím společném státě
 • Státotvorným národem prohlášen národ československý, státním jazykem jazyk československý
 • Slováci jako samostatný národ by byli v ČSR až třetí nejpočetnější národností
 • Slováci - kulturně zaostalí, chybí inteligence → na Slovensko úředníci, učitelé, právníci, lékaři z Čech → budovány střední školy, v Bratislavě univerzita, Češi zaujali místa Maďarů ve státní správě → nespokojenost Slováků (pocit podřazenosti)
 • po 10 letech – Slováci svébytný národ → A. Hlinka- odmítá Čechoslovakismus, požaduje slovenskou autonomii → později hosp. krize → nezaměstnanost → národní cítění → snadné prosazení národní autonomie

Hospodářství

 • Čechy a Morava - vyspělý průmysl (70% průmyslu bývalé monarchie- hutě, sklárny, strojírny, textil…) – Baťa, Škodovka x Slovensko – zemědělství – nerostné bohatství, zaostalost, nepočetná inteligence x Podkarpatská Rus – nejzaostalejší (pastevectví, negramotnost)
 • hospodářská krize - v ČSR téměř 1 mil nezaměstnaných, nejvíce postiženo české pohraničí (spotřební průmysl)
 • krize postihla nejprve zemědělství → pokles poptávky, finanční krize → devalvace koruny, nejvíce postiženo Slovensko, Podkarpatská Rus a České pohraničí
 • nedostatek zboží → lístkový systém → černý trh, příjmy nižší než ceny, nezaměstnanost → přelidněné vesnice, dluhy, exekuce → emigrace
 • frývaldovská, mostecká stávka - potlačení → vláda - sociální reformy

Reformy

 • osmihodinová pracovní doba
 • měnová reforma (odklon od R-U měny), přenos sídel obchodních společností do ČSR
 • státní podpora v nezaměstnanosti, ochrana nájemníků, tovární inspekce, ochrana práce žen a dětí
 • pozemková ref → půda nad 250 ha vykoupena – rozdělena/zbytkové statky → soukromé vlastnictví, liberální hospodářství, volný trh

Politika

Levice

 • Čsl. sociálně demokratická strana - (Habrman, Soukup, Tusar, Meissner) - dělnictvo
 • Komunistická strana Československa – (Šmeral, Zápotocký, Gottwald, Šverma, Nejedlý)
 • Čsl. strana socialistická - (Klofáč, Stříbrný, Špatný, Beneš) - živnostníci, inteligence, řemeslníci

Střed

 • Čsl. strana lidová – (kněz Šrámek, Hruban, Stašek, Dolanský) - nábožensky smýšlející občanstvo, venkov
 • Hlinkova slovenská ludová strana (A. Hlinka, J. Tiso, F. Jehlička, A. Mach, K Sidor, V. Tuka)

Pravice

 • Československá národní demokracie (K.Kramář, A.Rašín, L. Rašín, A. Jirásek, Mareš, Dyk) – podnikatelé, vyšší úředníci
 • Čsl. strana agrární (Švehla, Staněk, Beran, Malypetr, Šrobár, Hodža)

 

Pětka

 • mimoparlamentní orgán
 • představitelé 5 nejsilnějších čsl. pol. strana (Agrární, Sociálně demokratická, Lidová, Národně-socialistická, Národně-demokratická)
 • bránila vzniku vnitropolitického chaosu, koordinovala postup státotvorných stran
 • představitel – A. Švehla
 • → šestka → osmička … ztrácela význam → nová forma dohadování

Skupina Hradu

 • vedoucí politická skupina meziválečného ČSR v čele s TGM a E. Benešem
 • vnitřní a vnější politika, mírnila nejostřejší spory
 • organizace (Sokol, Čs. obec legionářská)
 • noviny (Lidové, Přítomnost, Naše doba)

Duchovní život

 • náboženská svoboda
 • Československá církev – nová (kodex Mistra Jana Husa), Evangelická, Římskokatolická, Protestanská, Židovská, Řeckokatolická (Podkarpatská Rus)

Hodnocení referátu ČSR do 1938

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červen 2019
  1 130×
  543 slov

Komentáře k referátu ČSR do 1938