Politické ideologie a doktríny, politické strany

Politické ideologie

 • souhrn idejí, teorií a názorů, které vyjadřují základní životní postoje a cíle určité sociální skupiny
 • zabývá se problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky
 • pol. doktrína = systematický soubor principů a názorů na určitý konkrétní problém

Liberalismus (liberta = svoboda)

 • v 17. století se začal formovat v Anglii
 • první liberalisté v 19. století ve Španělsku
 • od počátku 20. století se liberalismus používá jako politický systém
 • hlavní důraz kladen na svobodu jedince a jeho individualitu
 • stát plní pouze funkci ochrany svobody a majetku občanů
 • omezena je moc vlády ve prospěch svobody podnikání
 • vládní formou je parlamentní demokracie

Směry liberalismu:

 • klasický (konzervativní) - svoboda vlastnictví, vzdělání, rovnost příležitostí
  • ekonomiku ovlivňuje „neviditelná ruka trhu“ (Doktrina laissez faire)
  • zachovány 3 složky řízení státu
 • sociální - ne všichni jsou schopni se o sebe postarat → regulace ekonomiky, vyšší daně
  • prosazují evropské strany
 • americký - velmi blízký sociálnímu
 • švýcarský - svoboda bez rozdílů
 • neoliberalismus - prosazuje svobodu v ekonomice

Konservatismus (conservare = zachovávat)

 • vznik v 18. století jako projev nespokojení s rodícím se liberalismem
 • zakladatelem Egmunt Burke
 • zachovává politický, sociální a ekonomický řád
 • preferuje tradiční hodnoty a osvědčené principy života společnosti
 • neodmítá vývoj, ale nechce radikální reformy, chaos a revoluce (rychlé násilné změny)
 • tradiční hodnoty: rodina, vláda, parlament, církev, zákony
 • smíšený ekonomický systém (viz. Ekonomie a ekonomika)

Směry konservatismu

 • tradiční - snaží se o snížení nezaměstnanosti
 • libertariánský - tržní ekonomika a ochrana rodiny
  • Thetcherová, Regan

Komunismus (communis = společný, obecný)

 • ideologie antidemokratická a antiliberální
 • za zakladatele považování Karel Marx a Friedrich Engels
 • beztřídní společnost založena na sociální rovnosti a společném vlastnictví výrobních prostředků
 • založeno na principu „každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb“
 • snaha omezit soukromé vlastnictví a svobodu ve prospěch vyšších cílů; odmítá náboženství
 • rovnosti, spravedlnosti a solidarity lze dosáhnout revolucí nebo soc. reformami
 • budování je předpokládáno v teorii marxismu - leninismu
 • neexistuje státní aparát, funkci státu vykonává uvědomělý lid

Socialismus (socialis = společenský)

 • demokratická ideologie, která klade hlavní důraz na solidaritu a částečnou centralizaci ekonomiky
 • politická a ekonomická koncepce vedená ideálem spravedlnosti a bratrství
 • kořeny socialismu u Platóna a rolnických povstáních v 19. století
 • jako politický systém realizován po 1. světové válce vznikl v Rusku
 • jedinec je podřízen společnosti, obecné dobro nadřazeno individuálním zájmům
 • odmítá volnou konkurenci a soukromé vlastnictví
 • extrémní socialismus dal vzniknout komunismu; z umírněného vznikly dnešní strany levostředové orientace

Směry socialismu

 • utopický socialismus - vše řídí církev → jejich názory utopie
  • Thomas More, Campanela („Sluneční stát“), R. Oven
 • vědecký socialismus - vznikl v 19. století
  • zakladatelé Marx, Engels
  • při sociální revoluci dělnická třída převezme moc
  • teorie družstevnictví, beztřídní společnost
 • moderní socialismus - „neomarxismus“
  • sociální rovnosti chce dosáhnout demokraticky
  • zahrnuje směry sociálně demokratické a sociální liberalismus

Nacionalismus

 • vznikl v 19. století jako vědomí příslušnosti k jednomu národu
 • vychází z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa (opírá se o zvyky, tradice, jazyk atd.)
 • obvyklá netolerance, nepřátelství a agresivita vůči jiným národům
 • může být v umírněné (nacismus) nebo extrémní (nacionalšovinismus) podobě
 • patří sem také frankismus (Španělsko) a perónismus (Argentina)
 • přispěl k rozpadu ČSFR, Jugoslávie, SSSR, Arabsko-Izraelský konflikt, separatistické hnutí v Baskicku

Druhy nacionalismu

 • univerzální - člověk patří k národu, ostatní národy jsou na nižší úrovni
 • internacionalismus - národy se spojují (OSN, NATO)
 • liberální - usiluje o národní státy, národ by si měl sám vládnout
 • konzervativní - usiluje o vlastenecké cítění a omezení přistěhovalectví

Nacismus

 • „hitlerismus“ - diktatura v Německu v letech 1933-45, strana NSDAP
 • vůdcovský princip
 • Adolf Hitler („Mein Kampf“), Ernest Huber
 • po 2. světové válce nezákonný

Neonacismus - ideologie a politické hnutí usilující o obnovení nacismu

 • vznikl po 2. světové válce
 • v dnešní době zakázán
 • nadřazenost bílé rasy, nepřátelé především imigrantů, komunistů, liberálů a Židů

Fašismus (fascis = sjednocení)

 • nacionálně rasistické hnutí a diktátorská forma vlády
 • vyústil v agresivní politiku, terorismus, útočné války a genocidu
 • nadřazuje zájmy celku (národa, státu) nad zájmy jednotlivce
 • k potlačení opozice využívá násilí a moderní metody propagandy a cenzury
 • usiluje o totalitní stát (nikoliv však ve všech svých formách), proklamuje snahu o udržení
 • disciplíny a plynulého chodu státu

Druhy fašismu

 • italský – Benito Mussolini
 • německý nacionální socialismus - po 1. světové válce

Rasismus

 • ideologie vycházející ze strachu z ostatních ras; názor o nerovnosti ras
 • ve 2. pol. 19. století se stává politickou idologií
 • snaží se o zvýhodnění jedné rasy před ostatními → diskriminace „nižší“ rasy (v zaměstnání, nerovnost před zákonem, hlasovací právo atd.)
 • osobnosti:
  • Gobieneau - nejvyšší rasa bílá; rasy by se neměli míchat
  • Chamberlain - nejvyšší Němci, nejnižší Židé
  • Herder
 • projevy ve světě:
  • USA
   • Martin Luther King bojoval proti černošskému rasismu
   • organizace Kuh- Klux - Klan prováděla lynčování černochů
  • JAR
   • Apartheid je rasistická politika segregace určitého národa
   • vedlo k oddělení dopravy, ulic, škol, veřejných míst

Dělení rasismu

 • měkký rasismus - osobní názor
 • tvrdý rasismus - veřejná agrese

 

 • skrytý
 • otevřený – v rámci politiky (Apartheid)

Anarchismus (anarchia = bezvládí)

 • zrodil se v 19. století
 • odmítá jakoukoliv formu politické autority, státní moci i právní řád
 • hlásá neomezenou svobodu jedince, spravedlivé rozdělení statků a dobrovolné rozhodování
 • radikální anarchismus používá k dosažení cílů násilných prostředků
 • nikdy nebyl skutečně realizován

Druhy anarchismu

 • anarcho-individualismus - nezávislost jedince = extrémní egoismus
  • Max Sterner, Robert Lozick
 • anarcho-kolektivismus - dominantní směr
  • společné vlastnictví, spolupráce, osobní zájmy podřízeny kolektivu uzavřené skupiny
  • Michail Bakunin
 • anarcho-komunismus - beztřídní společnost
  • Španělsko, Itálie
  • Petr Kropotkin
 • anarcho–mutualismus - mezi individualismem a kolektivismem
  • kolektivní vlastnictví, každý dostane příděl podle odvedené práce
  • Pierre J. Proudhon

Feminismus

 • původ v Anglosaských zemích
 • ženské hnutí prosazující všeobecné zrovnoprávnění s muži
 • odmítá muže jako takové, usilují o základní práva, zlepšení postavení (př. v arabských zemích) a rovnoprávnost
 • vývoj probíhal ve 3 vlnách:
  • 1. vlna - volební právo (19. století)
   • Mary Wollstonecraftová („Obrana ženských práv“)
  • 2. vlna – zlepšení postavení
  • 3. vlna - důslednější, zohledňuje různost žen
 • dnešní době poukazuje na potraty, pornografii, domácí násilí páchané na ženu, nerovnost v zaměstnání
 • projevy:
  • 1776 – volební právo v New Yorku (po 30 letech zrušeno)
  • 1889 – volební právo pro ženy na Novém Zélandě
  • 1920 – volební právo pro ženy v ČSR
  • 1971 – volební právo pro ženy ve Švýcarsku
 • Gender = kulturní rozdíly mezi pohlavím; stále se vyvíjí
  • vznikl v 70. letech 20. století

Směry feminismu

 • liberální - snaží se překonat rozdíly pohlaví
 • marxistický - zkoumá, co žena dělá v domácnosti
  • chce soc. reformu
 • radikální - chce rovnost a stejné postavení
  • separace pohlaví
 • socialistický - nejmladší
  • spojení marxistického a radikálního
  • v socialismu bude rovnost pro všechny

Environmentalismus (environment = prostředí)

 • v 60. letech prosadil Paul Ehrlich
 • zabývá se vztahy mezi přírodou a společností
 • usiluje o změny mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí, zastřešuje řadu protestních ekologických hnutí (Green Peace, Duha)

Směry environmentalismu

 • nábožensko-ideologický - radikální
 • institucionálně-státní - zaměření z politického hlediska

 

 • radikální - prosazuje úplný návrat k přírodě
  • prvky anarchie a ekoterorismu
 • umírněný
  • nátlakové skupiny - prosazují ekologii (Green Peace)
  • participující skupiny - snaží se minimalizovat zátěž na přírodu (pol. strany)

Politické strany a občanská sdružení

 • musí být zapsány v rejstříku a mít stanovy (organizační řád), ve kterém jsou programové zásady, název, sídlo a způsob volení stranických orgánů
 • podmínky pro vstup do strany: 18 let, dobrovolné, svéprávnost

Politická strana

 • organizované dobrovolné sdružení lidí, kteří mají stejné názory na řízení státu
 • cílem je získat a vykonávat moc
 • přejímají moc a ovlivňují pol. dění
 • vychází z ideologie

Systém stran na politické scéně

 • systém 1 strany: jedna strana má vedoucí postavení (Kuba)
 • systém dominantní strany: existuje pluralismus, ale dlouho dobu si jedna pol. strana udržuje vedoucí postavení
 • systém 2 hlavních stran: většinový volební systém
  • USA – demokraté x republikáni
  • VB – liberálové x konzervativci pluralita
 • systém více stran: strany mají většinou tendenci se slučovat
  • poměrný volební systém

Dělení stran podle místa v pol. spektru

  Levice Pravice
priority soc. politika a jistoty podpora podnikání
stát soc. odpovědný silný minimalizace kompetencí státu
rovnost výsledků příležitostí
člověk kolektiv jedinec
ekonomie regulace trhu liberalizace a deregulace
ek. priority odstranění nezaměstnanosti snížení inflace
společnost splynutí oddělení

Funkce politických stran

 1. zprostředkovatelská – tvoří most mezi lidmi a vládou
 2. integrativní – soustředění zájmů
 3. socializační – učí hrát politické role
 4. mobilizační – mobilizace občanů
 5. rekrutivní – vybírá politické elity
 6. ústavní – skrze strany je sestavována vláda

Typologie politických stran

 1. podle charakteru členství:
  • strany masové - nezaměřují se na specifickou skupinu lidí (nezáleží na prof. příslušnosti)
   • budoucí členy neprověřují
   • cílem je získat co nejvíce členů
   • ČSSD, ODS
  • strany kádrové - dochází k výběru vhodných členů podle určitých kritérií
   • členové zaujímají místa v hierarchii podle toho, jak vyhovují kritériím
   • prověřují názory budoucích členů
    • KSČM
  • strany oddaných - členové oddaní určité úzké ideologii (fundamentalismus)
   • fanatická oddanost svému cíly a vůdci
   • nacistické a fašistické strany, HAMAS, Sinn-Féin
 2. podle ideologického spektra:
  • ideolog. úzké - zaměření pouze na určitou skupinu voličů a prosazují jejich zájmy
   • KDU-ČSL, SZ
  • catch all – snaží se zasahovat celé spektrum činností, aby se v jejich programu „našel“ každý
   • ODS, ČSSD

Koalice

 • volební – před volbami strany uzavřou dohodu
  • počtem členů se násobí klauzule (čtyřkoalice → 20%)
 • vládní – vzniká za účelem zisku nadpoloviční většiny v posl. sněmovně

 

 • v ČR vznikla čtyřkoalice → odešla ODA→ tříkoalice → KDU a ČSL se sloučili → dvoukoalice

Občanská sdružení

 • oblast soukromých a dobrovolných občanských iniciativ, které jsou právně zaručeny a uznávány
 • mohou se podílet na vytváření a kontrole státní politiky
 • nesnaží se převzít moc, ale chtějí do toho mluvit
 • odbory, profesní organizace,obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, skautská hnutí, ekologické organizace, feministické hnutí
 • jednání tripartity = jednání tří stran – stát, odbory a profesní svazy

Hodnocení referátu Politické ideologie a doktríny, politické strany

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. červenec 2017
  3 726×
  1517 slov

Komentáře k referátu Politické ideologie a doktríny, politické strany