Proces evropské integrace

Rada Evropy

  • je mezinárodní organizace evropských zemí, která byla zřízena smlouvou, jenž byla podepsána v srpnu 1949 ve Štrasburku
  • smlouvu uzavřely: Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemí, Irsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Řecko, Švédsko, Turecko a Velká Británie (ČR od roku 1993)
  • dnes jsou členy Rady Evropy všechny evropské země kromě Běloruska a Vatikánu
  • jako pozorovatelé slouží Izrael a Vatikán
  • cílem je usilovat o hospodářskou, sociální, kulturní, vědeckou a právní spolupráci, ale také otázky lidských práv a postavení národnostních menšin
  • orgány Rady Evropy:
    • Výbor ministrů – stálí zástupci členských států
    • Parlamentní shromáždění – stálý výbor
    • Sekretariát generálního tajemníka – ředitelství; generální tajemník – Terry Davis
    • Evropská komise pro lidská práva
    • Evropský soudní dvůr pro lidská práva – sídlí ve Štrasburku

Evropská unie (EU)

  • po 2. světové válce – myšlenka o vytvoření spojených států Evropských r. 1946 Curych (W.Churchil)
  • r. 1947 Marschallův plán
    • pomoc evropským válkou zničeným zemím z USA
    • pomoc přijaly pouze státy, které nebyly v Sovětské sféře
    • na zajištění tohoto plánu vznikla OEEC (1948) (Organizace pro Evropskou ekonomickou spolupráci)
      • → OECD (Organizace pro Evropskou spolupráci a rozvoj) členem je i ČR
  • Evropa se rozděluje na Východní a Západní blok
    • → Studená válka
  • r. 1949 - vznik NATO, RVHP, RADA EVROPY
    • Německo se rozdělilo (SRN,NDR)
    • vzniká Čína
  • r. 1950 Jean Mounet (člen Francouzské plánovací komise)
    • návrh na kontrolu těžkého průmyslu v Německu a Francii
    • tuto myšlenku vyslovil 9.5.1950 (Den Evropy) Robert Schuman (ministr zahraničí)
  • r. 1951 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
    • uzavřena na 50 let a zanikla ke konci července 2002
    • zakládající státy: Benelux, F, D, I
    • kontrola těžby uhlí a výroby železa (oceli)
  • r. 1957
    • EUROATOM
      • společný výzkum, vývoj a využití atomové energie
    • Evropské hospodářské společenství (EHS)
      • cílem je postupně vytvořit společný trh členských zemí
      • odstranit cla, společná celní politika, volný pohyb osob, kapitálu, společná zemědělská politika, sbližování práva
      • splněno počátkem 90.let
    • základem vzniku Euroatom a EHS jsou Římské smlouvy
  • r.1965 sloučení těchto tří organizací (ESUO, EUROATOM, EHS)
    • → ES (Evropské společenství)
  • r. 1968 vzniká celní unie
  • r.1973 – 1.vlna rozšíření (VB, Irsko, Dánsko)
  • r.1979 EMS (Evropský měnový systém)
    • vzniká měnová jednotka ECU (European Currency Unit)
    • sloužila k účtování všech plateb
    • platí až do vzniku eura (1999)
  • r.1981 – 2.vlna rozšíření (přistupuje Řecko)
  • r.1986 – 3.vlna rozšíření (Španělsko, Portugalsko)
  • podepsán Jednotný Evropský akt
    • vytvořil volný pohyb služeb, zboží, kapitálu a lidí
    • naplnění až do r.1993 – končí kontroly na vnitřních hranicích
  • r.1986 Schengenská smlouva
    • upravuje režim na vnějších hranicích ES
    • k této smlouvě přistoupilo i Norsko a Island
  • r.1990 SRN + NDR → SRN
  • r.1991 Evropský hospodářský prostor
    • vytvoření jednoho ekonomického celku, ve kterém se volně obchoduje
    • ES + ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) – Norsko, Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko
  • r.1993 Maastrichtská smlouva (podepsána 1991)
    • → vzniká EVROPSKÁ UNIE
  • Smlouva o hospodářské a měnové unii
    • → pozdější zavedení EURA (EMU)
    • není tam VB, Dánsko
  • Smlouva o politické unii
    • evropské občanství, spolupráce v oblasti bezpečnosti (boj proti kriminalitě – společné policejní sbory)
    • jednotné právo, společná obrana EU
  • r.1994 – 4.vlna rozšíření (Rakousko, Švédsko, Finsko)
    • → 15 členů
    • Norsko v referendu 2x odmítlo (1993 a 1997)
  • r.1997 Amsterodamská smlouva (vstupuje v platnost r.1999)
    • řeší politiku nezaměstnanosti, zlepšení pohybu osob a bezpečnosti
    • reforma orgánů EU (posiluje se úloha parlamentu)
    • koordinace zahraniční politiky
    • zřízení úřadu generálního tajemníka pro bezpečnostní a zahraniční politiku (Javier Solana)
  • r.1997 Agenda 2000
    • připravuje reformu EU na příští rozšíření (v dalším tisíciletí)
    • kandidátské země – 2 vlny (nakonec se smísily)
    • 13 zemí:
      • Malta, Slovinsko, Slovensko, ČR, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr (jen řecká část)
      • Rumunsko a Bulharsko (2007)
  • r.1999 vstupuje v platnost EURO (v bezhotovostní podobě)
    • vzniká Evropská centrální banka
      • sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem
      • v čele Wilhelm Duisenburg (stojí v čele Evropské sítě ústředních bank, které mají pobočku v každé členské zemi)
    • r. 2002 euro ve skutečné podobě
      • ještě 2 měsíce poté se mohlo platit národní měnou
      • tímto vzniká Evropská měnová unie
  • r. 2000 smlouva v Nice
    • vyhlášena charta základních práv pro občany zemí EU
    • připravena reforma orgánů EU pro rozšíření
  • r. 2001 smlouva v Laekenu
    • zřízení nového orgánu EU – Konvent EU
    • poradní sbor 105 členů, kde jsou zástupci členských i kandidátských zemí
    • mají projednávat nejasnosti, rozšíření,..
    • má poradní význam
    • předseda : Valery Giscard d´Estaigne
  • r. 2002 – ukončení přístupových jednání, prosinec (Kodaň) – vytvořeny přístupové smlouvy
  • r. 2003 – březen (Athény) – podpis přístupových smluv
    • referenda v jednotlivých zemích
    • Konvent ukončil svou činnost a předložil návrh Ústavy
  • r. 2004 – Evropská ústava (platnost od 2009)
    • 1.květen – vstup 10 kandidátských zemí do EU
    • červen – volby do Evropského parlamentu, nové vedení + nové vedení Evropské Komise
  • říjen 2004 – podepsána Ústava – všech 25 členských zemí
  • od r.2005 – ratifikace - schvalování

Orgány Evropské unie

Evropská rada

  • nejnižší orgán EU, předsednictví co 6 měsíců
  • schůze předsedů vlád zemí (Fr – Prezident) v předsednických zemích
  • schází se 2x do roka na summitech v předsednické zemi (od r.1974)
  • jednají o rozvoji EU (rozšiřování, přijetí,..)

Rada evropské unie

  • sídlí v Lucemburku, Bruselu
  • schází se 70-90x ročně velvyslanci členských zemí ((25)ministři sektoru daného problému)
  • schvaluje právní akty (legislativní normy)
    • prostá většina – méně důležité
    • kvalifikovaná většina - více důležité problémy (232)
    • jednohlasně – závažné (321)
    • (hlasy podle počtu obyvatelstva) – největší státy 29
  • přijímá návrhy Evropské komise a rozhoduje spolu s Evropským parlamentem
    • coreper – výbor státních zástupců (stálý)
  • připravuje dokumenty
    • sekretariát EU
    • další pomocný orgán

Evropská komise

  • skládá se z 25 komisařů, voleni parlamentem na 5let
  • výkonný orgán, má složitý aparát rozdělen na generální ředitelství
  • předseda (José Barroso) a ostatní jsou jmenováni vládou jednotlivých zemí
  • řídí výkonnou politiku EU, strážcem smluv, mezinárodní obchodní vztahy EU, vypracovává návrhy norem , které schvaluje parlament
  • sídlí v Bruselu
  • předkládá návrhy, o kterých pak jedná Evropská rada

Evropský parlament

  • zasedá ve Štrasburku, v Lucemburku sekretariát a výbory v Bruselu
  • 732 (ČR 24) poslanců (voleni od r.1979 na 5 let)
  • v čele předseda (José Borell)
  • pravomoci – legislativní (schvaluje zákony), rozpočtová(schvaluje rozpočet EU), kontrola výkonné moci(Evropská komise)
  • zasedá každý měsíc podle politického zaměření (strany)
  • schvaluje návrhy Komise - rozpočet, nové členy, obchodní dohody + předkládá pozměňovací návrhy
  • nejsilnější strana – Křesťanští demokraté

Evropský účetní dvůr

  • 25 členů na 6 let, sídlí v Lucemburku
  • jmenováni Radou EU
  • kontroluje účetnictví (příjmy, výdaje,..) tzn. hospodaření EU
  • vydává Statement of assurance (listina potvrzující legalitu účtů a poctivost operací)

Evropská centrální banka – Frankfurt

Evropský investiční banka – Lucemburk

Evropský soudní dvůr

  • sídlo v Lucemburku
  • 25 soudců (každá členská země) na 3 roky
    • + 8 generálních advokátů
  • pomáhají mu soudy první instance (25 soudců bez gen.advokátů)
  • úkolem je správně vykládat zákony EU
  • řeší spory jednotlivců, evropských struktur, jednotlivých členů

Hospodářský a sociální výbor

  • 317 zástupců (ČR 12), Brusel 1x měsíčně, voleni na 4roky
  • tři skupiny – zaměstnavatelé, zaměstnanci, organizace zastupující různé zájmové skupiny
  • poradní orgán v sociálních a hospodářských otázkách

Výbor regionů

  • 317 zástupců (ČR 12), Brusel 1x měsíčně, voleni na 4roky
  • místní orgány, krajské úřady – princip subsidiarity - doporučení, co se týká komunální politiky

Evropský ombudsman

  • sídlo Štrasburk
  • řeší stížnosti občanů EU na orgány EU (předseda – Nikiforos Diamadouros od 2003, volen parlamentem EU)

Konvent

  • poradní orgán, připravil návrh Ústavy v Laekenu

Evropská investiční banka

  • Lucemburk, finanční instituce poskytující investiční úvěry členským zemím

Evropská síť ústředních bank

  • systém bank v čele s Evropskou ústřední bankou (sídlem Štrasburk), vznik z EMS

Fondy EU

  • ISPA – fond pomoci z EU do kandidátských zemí, investiční projekty (doprava)
  • SAPARD - zemědělství
  • PHARE – fond pro technickou a finanční spolupráci

Legislativa EU

  • nařízení
    • vztahuje se na každý členský stát - pro všechny členské státy závazná, bez schválení
  • směrnice
    • stanoví závazný cíl, ale způsob metody si členové stanoví sami
  • rozhodnutí
    • závazná pro toho, komu je adresováno (stát, podnik)
  • doporučení a stanovisko
    • informace o tom, jak se na problémy dívá EU (pouze názor)

Rozpočet

  • příjmy
    • příspěvky států – podle ekonomické vyspělosti (HDP)
    • DPH
    • clo při dovozu do EU, dovozní přirážky na zemědělské produkty
  • výdaje
    • nejvíce na zemědělství
    • strukturální fondy (životní úroveň méně než 75% EU – speciální dotace) → pomoc zaostalým oblastem EU
    • vnitřní + zahraniční politika EU
    • administrativa, výzkum

Pojmy

  • Acquis comunautaire - soubor všech právních norem EU (týkají se všeho)
  • Screening – porovnávání právních systému (legislativy) kandidátských zemí a EU
  • Implementace a.c. – začleňování právních norem EU do do systému kandidátských zemí
  • Subsidiarita – rozhodování na co nejnižší úrovni
  • Aproximace – sbližování, sjednocování politik EU a kandidátských zemí
  • Twining – partnerská spolupráce členských a kandidátských zemí na úrovni škol, měst, úřadů etc.

Hodnocení referátu Proces evropské integrace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. červenec 2017
  640×
  1400 slov

Komentáře k referátu Proces evropské integrace