Proces evropské integrace

Rada Evropy

 • je mezinárodní organizace evropských zemí, která byla zřízena smlouvou, jenž byla podepsána v srpnu 1949 ve Štrasburku
 • smlouvu uzavřely: Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemí, Irsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Řecko, Švédsko, Turecko a Velká Británie (ČR od roku 1993)
 • dnes jsou členy Rady Evropy všechny evropské země kromě Běloruska a Vatikánu
 • jako pozorovatelé slouží Izrael a Vatikán
 • cílem je usilovat o hospodářskou, sociální, kulturní, vědeckou a právní spolupráci, ale také otázky lidských práv a postavení národnostních menšin
 • orgány Rady Evropy:
  • Výbor ministrů – stálí zástupci členských států
  • Parlamentní shromáždění – stálý výbor
  • Sekretariát generálního tajemníka – ředitelství; generální tajemník – Terry Davis
  • Evropská komise pro lidská práva
  • Evropský soudní dvůr pro lidská práva – sídlí ve Štrasburku

Evropská unie (EU)

 • po 2. světové válce – myšlenka o vytvoření spojených států Evropských r. 1946 Curych (W.Churchil)
 • r. 1947 Marschallův plán
  • pomoc evropským válkou zničeným zemím z USA
  • pomoc přijaly pouze státy, které nebyly v Sovětské sféře
  • na zajištění tohoto plánu vznikla OEEC (1948) (Organizace pro Evropskou ekonomickou spolupráci)
   • → OECD (Organizace pro Evropskou spolupráci a rozvoj) členem je i ČR
 • Evropa se rozděluje na Východní a Západní blok
  • → Studená válka
 • r. 1949 - vznik NATO, RVHP, RADA EVROPY
  • Německo se rozdělilo (SRN,NDR)
  • vzniká Čína
 • r. 1950 Jean Mounet (člen Francouzské plánovací komise)
  • návrh na kontrolu těžkého průmyslu v Německu a Francii
  • tuto myšlenku vyslovil 9.5.1950 (Den Evropy) Robert Schuman (ministr zahraničí)
 • r. 1951 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
  • uzavřena na 50 let a zanikla ke konci července 2002
  • zakládající státy: Benelux, F, D, I
  • kontrola těžby uhlí a výroby železa (oceli)
 • r. 1957
  • EUROATOM
   • společný výzkum, vývoj a využití atomové energie
  • Evropské hospodářské společenství (EHS)
   • cílem je postupně vytvořit společný trh členských zemí
   • odstranit cla, společná celní politika, volný pohyb osob, kapitálu, společná zemědělská politika, sbližování práva
   • splněno počátkem 90.let
  • základem vzniku Euroatom a EHS jsou Římské smlouvy
 • r.1965 sloučení těchto tří organizací (ESUO, EUROATOM, EHS)
  • → ES (Evropské společenství)
 • r. 1968 vzniká celní unie
 • r.1973 – 1.vlna rozšíření (VB, Irsko, Dánsko)
 • r.1979 EMS (Evropský měnový systém)
  • vzniká měnová jednotka ECU (European Currency Unit)
  • sloužila k účtování všech plateb
  • platí až do vzniku eura (1999)
 • r.1981 – 2.vlna rozšíření (přistupuje Řecko)
 • r.1986 – 3.vlna rozšíření (Španělsko, Portugalsko)
 • podepsán Jednotný Evropský akt
  • vytvořil volný pohyb služeb, zboží, kapitálu a lidí
  • naplnění až do r.1993 – končí kontroly na vnitřních hranicích
 • r.1986 Schengenská smlouva
  • upravuje režim na vnějších hranicích ES
  • k této smlouvě přistoupilo i Norsko a Island
 • r.1990 SRN + NDR → SRN
 • r.1991 Evropský hospodářský prostor
  • vytvoření jednoho ekonomického celku, ve kterém se volně obchoduje
  • ES + ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) – Norsko, Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko
 • r.1993 Maastrichtská smlouva (podepsána 1991)
  • → vzniká EVROPSKÁ UNIE
 • Smlouva o hospodářské a měnové unii
  • → pozdější zavedení EURA (EMU)
  • není tam VB, Dánsko
 • Smlouva o politické unii
  • evropské občanství, spolupráce v oblasti bezpečnosti (boj proti kriminalitě – společné policejní sbory)
  • jednotné právo, společná obrana EU
 • r.1994 – 4.vlna rozšíření (Rakousko, Švédsko, Finsko)
  • → 15 členů
  • Norsko v referendu 2x odmítlo (1993 a 1997)
 • r.1997 Amsterodamská smlouva (vstupuje v platnost r.1999)
  • řeší politiku nezaměstnanosti, zlepšení pohybu osob a bezpečnosti
  • reforma orgánů EU (posiluje se úloha parlamentu)
  • koordinace zahraniční politiky
  • zřízení úřadu generálního tajemníka pro bezpečnostní a zahraniční politiku (Javier Solana)
 • r.1997 Agenda 2000
  • připravuje reformu EU na příští rozšíření (v dalším tisíciletí)
  • kandidátské země – 2 vlny (nakonec se smísily)
  • 13 zemí:
   • Malta, Slovinsko, Slovensko, ČR, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr (jen řecká část)
   • Rumunsko a Bulharsko (2007)
 • r.1999 vstupuje v platnost EURO (v bezhotovostní podobě)
  • vzniká Evropská centrální banka
   • sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem
   • v čele Wilhelm Duisenburg (stojí v čele Evropské sítě ústředních bank, které mají pobočku v každé členské zemi)
  • r. 2002 euro ve skutečné podobě
   • ještě 2 měsíce poté se mohlo platit národní měnou
   • tímto vzniká Evropská měnová unie
 • r. 2000 smlouva v Nice
  • vyhlášena charta základních práv pro občany zemí EU
  • připravena reforma orgánů EU pro rozšíření
 • r. 2001 smlouva v Laekenu
  • zřízení nového orgánu EU – Konvent EU
  • poradní sbor 105 členů, kde jsou zástupci členských i kandidátských zemí
  • mají projednávat nejasnosti, rozšíření,..
  • má poradní význam
  • předseda : Valery Giscard d´Estaigne
 • r. 2002 – ukončení přístupových jednání, prosinec (Kodaň) – vytvořeny přístupové smlouvy
 • r. 2003 – březen (Athény) – podpis přístupových smluv
  • referenda v jednotlivých zemích
  • Konvent ukončil svou činnost a předložil návrh Ústavy
 • r. 2004 – Evropská ústava (platnost od 2009)
  • 1.květen – vstup 10 kandidátských zemí do EU
  • červen – volby do Evropského parlamentu, nové vedení + nové vedení Evropské Komise
 • říjen 2004 – podepsána Ústava – všech 25 členských zemí
 • od r.2005 – ratifikace - schvalování

Orgány Evropské unie

Evropská rada

 • nejnižší orgán EU, předsednictví co 6 měsíců
 • schůze předsedů vlád zemí (Fr – Prezident) v předsednických zemích
 • schází se 2x do roka na summitech v předsednické zemi (od r.1974)
 • jednají o rozvoji EU (rozšiřování, přijetí,..)

Rada evropské unie

 • sídlí v Lucemburku, Bruselu
 • schází se 70-90x ročně velvyslanci členských zemí ((25)ministři sektoru daného problému)
 • schvaluje právní akty (legislativní normy)
  • prostá většina – méně důležité
  • kvalifikovaná většina - více důležité problémy (232)
  • jednohlasně – závažné (321)
  • (hlasy podle počtu obyvatelstva) – největší státy 29
 • přijímá návrhy Evropské komise a rozhoduje spolu s Evropským parlamentem
  • coreper – výbor státních zástupců (stálý)
 • připravuje dokumenty
  • sekretariát EU
  • další pomocný orgán

Evropská komise

 • skládá se z 25 komisařů, voleni parlamentem na 5let
 • výkonný orgán, má složitý aparát rozdělen na generální ředitelství
 • předseda (José Barroso) a ostatní jsou jmenováni vládou jednotlivých zemí
 • řídí výkonnou politiku EU, strážcem smluv, mezinárodní obchodní vztahy EU, vypracovává návrhy norem , které schvaluje parlament
 • sídlí v Bruselu
 • předkládá návrhy, o kterých pak jedná Evropská rada

Evropský parlament

 • zasedá ve Štrasburku, v Lucemburku sekretariát a výbory v Bruselu
 • 732 (ČR 24) poslanců (voleni od r.1979 na 5 let)
 • v čele předseda (José Borell)
 • pravomoci – legislativní (schvaluje zákony), rozpočtová(schvaluje rozpočet EU), kontrola výkonné moci(Evropská komise)
 • zasedá každý měsíc podle politického zaměření (strany)
 • schvaluje návrhy Komise - rozpočet, nové členy, obchodní dohody + předkládá pozměňovací návrhy
 • nejsilnější strana – Křesťanští demokraté

Evropský účetní dvůr

 • 25 členů na 6 let, sídlí v Lucemburku
 • jmenováni Radou EU
 • kontroluje účetnictví (příjmy, výdaje,..) tzn. hospodaření EU
 • vydává Statement of assurance (listina potvrzující legalitu účtů a poctivost operací)

Evropská centrální banka – Frankfurt

Evropský investiční banka – Lucemburk

Evropský soudní dvůr

 • sídlo v Lucemburku
 • 25 soudců (každá členská země) na 3 roky
  • + 8 generálních advokátů
 • pomáhají mu soudy první instance (25 soudců bez gen.advokátů)
 • úkolem je správně vykládat zákony EU
 • řeší spory jednotlivců, evropských struktur, jednotlivých členů

Hospodářský a sociální výbor

 • 317 zástupců (ČR 12), Brusel 1x měsíčně, voleni na 4roky
 • tři skupiny – zaměstnavatelé, zaměstnanci, organizace zastupující různé zájmové skupiny
 • poradní orgán v sociálních a hospodářských otázkách

Výbor regionů

 • 317 zástupců (ČR 12), Brusel 1x měsíčně, voleni na 4roky
 • místní orgány, krajské úřady – princip subsidiarity - doporučení, co se týká komunální politiky

Evropský ombudsman

 • sídlo Štrasburk
 • řeší stížnosti občanů EU na orgány EU (předseda – Nikiforos Diamadouros od 2003, volen parlamentem EU)

Konvent

 • poradní orgán, připravil návrh Ústavy v Laekenu

Evropská investiční banka

 • Lucemburk, finanční instituce poskytující investiční úvěry členským zemím

Evropská síť ústředních bank

 • systém bank v čele s Evropskou ústřední bankou (sídlem Štrasburk), vznik z EMS

Fondy EU

 • ISPA – fond pomoci z EU do kandidátských zemí, investiční projekty (doprava)
 • SAPARD - zemědělství
 • PHARE – fond pro technickou a finanční spolupráci

Legislativa EU

 • nařízení
  • vztahuje se na každý členský stát - pro všechny členské státy závazná, bez schválení
 • směrnice
  • stanoví závazný cíl, ale způsob metody si členové stanoví sami
 • rozhodnutí
  • závazná pro toho, komu je adresováno (stát, podnik)
 • doporučení a stanovisko
  • informace o tom, jak se na problémy dívá EU (pouze názor)

Rozpočet

 • příjmy
  • příspěvky států – podle ekonomické vyspělosti (HDP)
  • DPH
  • clo při dovozu do EU, dovozní přirážky na zemědělské produkty
 • výdaje
  • nejvíce na zemědělství
  • strukturální fondy (životní úroveň méně než 75% EU – speciální dotace) → pomoc zaostalým oblastem EU
  • vnitřní + zahraniční politika EU
  • administrativa, výzkum

Pojmy

 • Acquis comunautaire - soubor všech právních norem EU (týkají se všeho)
 • Screening – porovnávání právních systému (legislativy) kandidátských zemí a EU
 • Implementace a.c. – začleňování právních norem EU do do systému kandidátských zemí
 • Subsidiarita – rozhodování na co nejnižší úrovni
 • Aproximace – sbližování, sjednocování politik EU a kandidátských zemí
 • Twining – partnerská spolupráce členských a kandidátských zemí na úrovni škol, měst, úřadů etc.

Hodnocení referátu Proces evropské integrace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. červenec 2017
  2 350×
  1400 slov

Komentáře k referátu Proces evropské integrace