Osídlení Evropy

Dnes je Evropa s 60 obyv/km2 nejhustěji osídleným kontinentem, ovšem byly doby kdy v Evropě byly pouze desítky obyvatel. Pojďme se podívat do doby, kdy toto časové období bylo přítomností. První nálezy o působení člověka na evropském kontinentu nacházíme již 800-600tis. Let před Kr., tedy ve starším paleolitu. I když byl člověk vzpřímený ve vývojovém žebříčku až třetí po Australopithecovi a člověku zručném, byl to on, kdo první vstoupil na náš kontinent. Dosvědčují to nálezy v Maďarsku, Německu, Francii nebo v Přezleticích u Prahy. Podle různých pramenů lidé přicházeli nejen z Afriky, ale také z Asie, kde se vyskytovaly vyspělejší formy člověka vzpřímeného Pithecantropus a Sinatropus. Kolem r.40000 př.K.se odehrála válka druhů, v níž člověk dnešního typu porazil Neandrtálce a obsadil tak Evropu. Nejrychlejší vývoj byl na Předním Východě a v oblasti Středomoří, kde byly dobré podmínky pro počátky zemědělství.
Po skončení doby ledové se Evropa začala více osidlovat, a to z Předního Východu, přes Balkán až po severní oblast. V době železné pobřeží Baltského moře okupovali Germáni, Velkou Británie, střední Evropa a Pyrenejský poloostrov byly pod vlivem Keltských kmenů. V Černomoří byli kočovní pastevci Skythové a na území dnešního Bulharska sídlily kmeny Thráků. V době římské se v Evropě začaly rozmáhat kmeny Germánů, které se spojovaly a často válčily nejen mezi sebou, ale i s ostatními státními útvary. Z těch nejznámějších to byly Alamani, Frankové, Sasové, Langobardi, Vandalové či Gótové. To vše se však změnilo koncem 4stl.po K., kdy nastalo stěhování národů, vyvolané tažením kočovných Hunů z východní Asie do Evropy. Přibližně v této době se do Evropy dostávají také kmeny Slovanů, kterése usazují nejen ve střední Evropě, ale také na Balkánské pol. V 5.a 6.stol. se situace v důsledku zániku Západořímské říše a velkých migrací velmi proměnila.
Vznikají raně středověké státy. Vizigóti se usazují okolo Toleda na Pyrenejské poloostrově, Germáni vytlačili Kelty z Velké Británie. Nejvýznamnějším státním celkem v tomto období byla Franská říše, jejímž rozpadem vznikly tři samostatné státy – Francie, Itálie a Německo. Za působení Karla Martela v čele Franské říše se podařilo r. 732 odvrátit nájezdy Arabů z Pyrenejského pol. V 10.a 11.st.je Evropa ovlivněna nájezdy Norů, Švédů a Dánů, kteří na čas obsazují Velkou Británii, sever Francie a oblasti v Černomoří.
I přes události a různé dějinné zvraty, které se v Evropě odehrály, jakými byly nájezdy Turků (kteří obsadili významnou část Balkánského poloostrova), objevení Ameriky, třicetiletou válku, obě světové války a následná expanze, která se opakovala i na přelomu 19.a 20.stol., nenastala překotná změna v rozložení evropského obyvatelstva.

Hodnocení referátu Osídlení Evropy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 096×
  426 slov

Komentáře k referátu Osídlení Evropy