Starověké říše

Harapská civilizace - Byla to nejvyspělejší civilizace doby bronzové na indické půdě. Nazývá se podle naleziště Harappy. Druhým střediskem bylo Mohenžo-daro. Stavělo se z pálených cihel. Města měla i kanalizace. Používali se hliněné destičky na které se psalo.
Arijové – kolem roku 2 tis. Př.n.l. začali osidlovat nížiny kolem Gangy. Arijové sebou hnali stáda dobytka a koní, později však začali pěstovat i plodiny. V čele stáli rádžové. Udržovali se staré kmenové instituce a kmenové rady.
Rozdělení indického obyvatelstva do kast
- šůdrové- nejpočetnější vrstva obyvatelstva, původní podrobené obyvatelstvo, nejnižší spol. obyvatelstvo
- vaišové- zemědělci, řemeslníci, obchodníci
- kšátrijové- bojovníci, mezi nimi neexistovala rovnost
- bráhmani- kněží, elitní vrstva
První státní útvary
1.) říše Magadská (6-4 stal.př.n.l)- první státní útvar v Indii v povodí Gangy. Byla vyvrácená v 4. stol říší Mauríjskou.
2.) Maurijská říše- zakladatel - Čandragupta
-Ašóka(3 stol.)
Ašóka rozšířil území Mauritské říše na Východ a téměř až k jihu. Jeho vláda se vyznačovala státní správou. Z jeho doby se zachovali písemné památky(písmo rozluštěno). Mravní ustanovení nechal vytesat na sloupy.
Od 2. stol př.n.l po 3. stol. n.l. se Indie rozdrobila na celou řadu státu a drobných politických útvarů.
Od 3 stol. n.l. vznikla Guptovská říše spojena s Gandraguptou II. Za toho panovníka začal rozkvět literatury,
věd a umění. Vznikly dva eposy: Mahábhárata a Rámájana

Starověká Čína
Trvala až do roku 221 př.n.l. Ohrožovali ji zejména Žungové. Období válečných státu(480-221) a v období jar a podzimů (722-481) byli sice Čauové formálně uznávány jako vládci ale jejich říše se rozpadla na řadu samostatných států, které spolu často vedli války. V těchto válkách se většinou slabší státy stávali kořistí a bylo vytvářeno 7 státu, které si nakonec podmanil Jing Čeng. Nechal postavit Velkou čínskou zeď. Císař nechal stave silnice, svůj výstavní palác, i ohromný pohřební palác. To zatěžovalo obyvatelstvo a po jeho smrti (210) vypuklo povstání, které roku(207) ukončilo krátké vládnutí dynastie Chin.
V čele starověké Číny stál císař. Na výchovu státní úředníků se zřizovali státní školy, probíhali zde obřady spojeném s Konfucianismem. Byla zde zavedena jednotná měna.
Ve 20 stol. objeveno mauzoleum Chin-Šuang-ti. Na rozloze 8 km jedna strana. Hlavní objev na rozloze
25 000 m2 , 8000 vojáku, 600 koní, 125 dřevěných vozů. Všechny figury jsou realisticky do detailu provedeny. Dají se na nich spatřovat psychologické a antropologických typů ( rozděleno 10 zákl. typů hlavy) = dokonalá řemesnické dovednosti, umělecký cit. Výška vojáka od 1,75 - 2 m, na základě tohoto objevu byla určena představa o staročínské bojové formaci-pravé křídlo pěchota, levé k. lučištníci, velení armády. Dva vozy z bronzu tažené čtyřspřežím-vůz císaře. Všechny kovy nebyli zkorodovány = použity antikorozní přípravky.
Je to jeden z největších archeologických nálezu 20.stol
Starověká Mezopotámie
Nejstarším státním útvarem v Mezopotámii byli Sumerové. Tento národ přišel na území Mezopotámii asi 350 př.n.l. Sumerové začali na tomto území zakládat městské státy:
Uruk: asi 125 venkovských sídel a 4 městská sídla = asi 20 000 obyvatel. Centrem spol. života byl chrám(centrum náboženství, politiky, hospodářství, rozdělování). Asi od roku 2800 př.n.l. se vedle chrámu objevuje palác-světský příbytek panovníka.
Kultura Mezopotámie:
- pečetní váleček
- urská standarta (je vyrobena ze slonoviny a Lapis lazuri); první znázornění války na světě, vedle vyjev míru
- destička Urnanšeho- otvor na obětní krev, je zde vyobrazen panovník s košem cihel jeho dcera a synové.Předpokládá se že je zde vyobrazeno pokládání zákl. kamene.
- Supí stéla- Enatuma- válečníci v kožených přilbách šlapou po nepřátelích, z druhé strany supi, kteří klovají do poražených bojovníků.
- Stříbrná váza- Entemena- rytecká práce orel s hlavou lva svírající dobytek.
- Harfa- vyrobená z polychromovaného dřeva
- Naránsinova stéla- stéla na, které je vyobrazeno Naránisiho vítězství nad protivníky
- Gudea Lagašský
- Chamurabiho zákoník
- Melišipakovo kudurum – hraniční kámen
- Reliéfy - umírající lvice
-Ašsurbanipal- Ninive- největší knihovna
- Rekonstrukce Babylonu z doby vlády Nabukadnesara II.
- Zikurad-chrám, tely-zhroucené Babylonské věže

 

Nejstarší sumerské dynastie
Dělí se na:
1.) Předpotopní
2.) Popotopní
Prvním historicky doloženým panovníkem byl Mesalin z 2. kiššské dynastie. V této době některé městské státy bojovali o nadvládu území. Soupeřily mezi sebou města Lagaše a Ummy. Vyhrálo město Umma za vlády Lugalzageziho.
Roku 2350 vtrhly do Sumeru divoké kmeny-Akkadové. Nejznámější panovník byl Sargon Arkadský, který vládl do roku 2294. Vláda těchto kmenů byla opět ukončena cizími nájezdníky- Gutejci. Gutejci ovládli celý sever, ale pod jejich nadvládu se nedostali panovníci z Lagaše. Největší postavou Lagašských panovníku byl Gudea u Lagaše.
V roce 1800 se státní útvar Sumeru dostal pod nadvládu Starobabylónské říše. V této době přestal Sumer existovat jakožto politický útvar.

Vznik písma
Na přelomu 4. a 3. tis. př.n.l vznikala na 2 místech ve světě zcela nezávisle na sobě 2 písma:
1.) Sumersko-babylonské: klínopisný systém
2.) Hieroglyfický systém Egyptský
1.) Klínové písmo: předcházelo obrázkovému písmu(piktogramům), určitým seřazováním těchto znaků vznikala souvislá informace. Kombinací svislých, vodorovných, šikmých čar a teček vzniklo z původních 2 000 znaků 600 ustálených znaků. Četlo a psalo se zprava do leva. Psalo se do hliněných destiček asi formátu A4. Později se vytesávali do kamene.

Vznik prvních zákonů
Nejstarší bylo Mezopotamské zákonodárství. První sociální reformátor na světě byl Urulagina z Lagaše.
Prvním zákonodárcem na světe byl Urnammu z Uru. Dalším zákoníkem byl Lipitistarův ze 20 stol., v jeho zákoníku je spousta paragrafů týkající se trestního práva, vztahů mezi mužem a ženou. Dáduša-18. stol-hliněná tabulka popsaná z obou stran. Chamurabi-18. stol. (1792-1750 př.n.l.) je nejdokonalejší zákoník v Mezopotámii, byl vytesán do kamene(z čedičové stély) je na ni asi 250 paragrafů, celý zákoník má epilog a prolog. Nejnižší skupina otroci jsou také v zákoníku vymezeni. Mohou se ženit, vlastnit menší majetek. Setkáváme se zde s odvetou(když spadl dům a zahynulo v něm dítě tak bylo zabito dítě stavitele); oko za oko, zub za zub. V horní část stély je vyobrazen Chamurabi a naproti němu bůh slunce Šamaš.
Druhy trestů:
trest smrti- 40 trestných činů.Smrt za vloupání, zcizení chrámového majetku, únos dítěte, zpronevěření majetku
výkon trestu: Utopení šenkýřky, která se dopustila lichvy, Naražení ženy na kůl, která byla přistižena při nevěře
tresty tělesné- useknutí ruky synovi, který uhodil otce, vypíchnutí oka adoptovanému hochovi, který zapřel svého pěstouna. Mrzačící tresty, které často končily smrtí. Useknutí ucha otrokovi, který zapřel pána.!! Nikdy se otrokovi neusekla ruka ani noha!!
tresty na svobodě(vězení)-Mezopotamské zákony neznaly tresty na svobodě. Existovala tzv. zadržovací vazba.
tresty majetkové- ukradení věci- navrácení + násobek hodnoty. Nejvyšší násobek byl 30 x.
tresty na cti- byly považovány za nejhorší, vztahovali se na otce, který se dopustil cizoložství se svou dcerou, bez majetku musel opustit rodné místo.

Egypt

Nevyšší postavení zaujímal faraón. Panovník byl nejvyšší: soudce, velitel vojsk, ztělesňoval na zemi božský řád.
Panovník se opíral o veliké množství úředníku, kteří vybírali daně, stali se provádění stavebních prácí.
Všechny nitky státní administrativy se sbíhali do rukou vezíra.
Horní vrstvu v Egyptě tvořily úředníci a kněží. Vážení byli i ti, kteří zvládli složité písmo a další nauky.
Dobré postavení měli také někteří řemeslníci, umělci a lékaři. Nejnižší a nejpočetnější skupinu tvořily zemědělci.
Ti museli odevzdávat do královské pokladny daně.
V Egyptě se hlavně pěstovalo především obilí. Egyptské zemědělství bylo závislé na nilských záplavách.
E Egyptě vytvořily kalendář, který se dělil na 12 měsíců po 30 dnech. Po celou předchozí dobu se rozvíjel
směný obchod. Všechen obchod měl v rukou panovník
Starověký Egypt
Ve starověkém Egyptě bylo 31 dynastií, které popsal velkokněz Manet.
Doba archaická(1,2 d. konec 4 tis. až počátek 3.tis)
Stará říše(3-6 d. 27. stol. – 22.stol)- rozbití jednotného státu
První přechodné období(7-10 d. 22-21 stol.nazýváno opětné sjednocení říše
Střední říše(11-12 d. 21-18 stol.) rozbití jednotného státu
Druhé přechodné období(13-17 d. 18-16 stol.)-sjednocení
Nová říše(18-20 d. 16-11 stol.)
Pozdní doba(21-31 d. 11 stol.-332)
Po příchodu Alexandra Makedonského ukončení bojů a nastolení svobody.
Egypt se rozděloval na Horní a Dolní Egypt.
Horní Egypt- zde žily pastevci a kočovníci(H. Egypt byl na jihu)
Dolní Egypt( u ústí Nilu)- zemědělský způsob života
Panovník od 4 dynastie se nazýval faraón měl absolutní moc v zemi. Panovníkovo jméno od 1. dynastie byl přímým vtělením sokolího boha Hóra. Od 3. dynastie se dostal faraón pod ochranu mužsko-ženské Isidy a Osirida
Od 4. dynastie vstoupil pod ochranu Vadžety a Nehbety ( kobra –supice). Od 5 dynastie se stal ochráncem také bůh slunce Re.
Stavba pyramid: První pyramida byla Džoserova. Lavicovité hrobky-mastaby byly stavěny za vlády 1. a 2. dynastie
Důvod stavění pyramid:
1.) Šlo o úsilí dopracovat se k nesmrtelnosti
2.) Hrobka, ale především posmrtný chrám. Ani v jedné pyramidě se nezachovalo tělo faraóna.
Pyramidy:
Snofrenova pyramida nebo také Růžová; je lomená
Nejslovnější pyramidy jsou gyjské:
Cheopsova- čtvercová základna, 2 500 000 kvádrů o hmotnosti 2,5 t. Celková hmotnost pyramidy je asi 6 000 000 t.
Chefrenova
Menkaurova
Syropalestinská oblast
Asi v pol. 2 tis. přicházejí do oblasti Kanaánu kmeny Hebrejců. Došlo k válkám mezi Hebrejci a tehdejšími obyvateli.
Část povraždily, část zotročily a část se přizpůsobila.
První zmínky o Hebrejcích: 4 patriarchové: Abrahám, Izák, Jákob, Josef
Hebrejci žili v zajetí Egyptu přes 430 let. Ve 13. stol je vyvedl Mojžíš. Izraelské dějiny začínají králem Saulem 1020-1004 poté David 1004-965, a Šalamounem 965-926, který nechal postavit chrám Jahvem(Hospodinovi)
Izrael se rozděloval na - jižní Jutsko- Jeruzalém;vládl Rechabeám
- severní Izrael- Samant;vládl Jarobeám
Roku 586 upadli židé do druhého zajetí do Babylonského za vlády Nabukodnesara II., ale roku 538 se z tohoto zajetí vymanily.
Nejstarší židovské památky: Starý zákon- první texty už vznikali za Saula, je to soubor zákonů, proroctví a žalmů, filosofických myšlenek. Neexistuje autor

Hodnocení referátu Starověké říše

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 657×
  1576 slov

Komentáře k referátu Starověké říše

ela
super pomohlo