Sudety

his – polt
III.roč.
Kural,V., Radvanovský,Z. a kol.-"Sudety" pod hákovým křížem,
Albis International, Ústí nad Labem 2002, 547str.

V poslední době jedna z dalších nově vyšlých publikací zabývající se tématem Říšské župy Sudety je kniha od autorského kolektivu českých historiků "Sudety" pod hákovým křížem. Mezi mnoha publikacemi, které o tomto tématu byly napsány je tato výhradně dílem českých autorů. A již tím je předznamenán značně nesmlouvavý pohled na veškeré události ,činnost a život v zabraném pohraničí.
Autoři, v nedlouhém, ale obsažném úvodu, čtenáři představí historické souvislosti vztahů mezi Čechy a Němci v pohraničí od období habsburské monarchie, přes Národní obrození až do vzniku Říšské župy Sudety. Kniha je koncipována do pěti základních kapitol, které obsahují pohled na sudetskou otázku v celé její šíři. Zahrnující téměř vše od vzniku až do rozpadu této říšské župy.
Na jednotlivých podkapitolách se podílely různí autoři, tak aby byl nastíněn nejen pohled politický, ale i kulturní, sociální a v neposlední řadě i hospodářský. Za touto hlavní částí knihy následují čtyři exkurzy, které se jednotlivě věnují důležitým tématům, jako např. propagandě, otázkám církve, školství. Dále navazuje podrobná stať o dokumentu s označením Základní plán O.A. Velmi přínosnou částí knihy je i seznam župního velení v Sudetech a seznam zkratek používaných pro označování německých úřadů a organizací. Nezanedbatelná je i rozsáhlá obrazová příloha.
Autorům se bezesporu podařilo vytvořit velmi ucelený pohled na Sudety v období od Mnichova do konce druhé světové války. Celý kolektiv tak mohl vytvořit náhled z mnoha zorných úhlů. Velký důraz je kladen především na ekonomický význam Sudet, jako jednoho velkého pracovního tábora, který nemalou měrou přispíval k chodu Říše. Detailně je propracován i systém odbojových organizací, místy ke škodě věci natolik detailně, že je to na úkor přehlednosti.
Zvláště čtenářsky atraktivní jsou kapitoly o každodenním životě v Sudetech i mimo ně, jsou sice zaměřeny především na dělníky v pracovních táborech a vlastní život obyčejných německých obyvatel v Sudetech je zastíněn utrpením v pracovních táborech a utiskováním českých občanů. Avšak autentické úryvky z dobových komentářů, které do svých kapitol vkládá především Zdeněk Radvanovský jsou vítaným oživením.
Čtenář může být ze začátku mírně rozladěn formou, kdy píše několik autorů najednou, nebot´ osobitý rukopis každého z nich je poněkud odlišný. Kde jeden použije pro názornost číselných údajů většinou přehlednou tabulku. Zmítá se druhý ve spleti číselných údajů v několika odstavcích. Což je ale jen formální nedostatek, oproti skutečnosti, že publikace je syntézou sepsanou mnoha odborníky.
Celá publikace je prodchnuta snahou o co největší objektivizaci dostupných
pramenů z nichž autoři čerpali, sami při tom poukazují na práci Zimmermanovu, která se v určitých aspektech příliš váže na dostupné pramenné informace, jako na dané a nepodrobuje je kritice. Stejně tak se rozcházejí v pohledu na pravost dokumentu s názvem Grundplannung O.A., kterou Zimmerman zpochybňuje.
Forma, kterou je celá publikace napsaná je velmi přehledná, dynamická a knize to přidává na čtivosti. Autorům se podařilo vytvořit vskutku jedinečné komplexní dílo, které jistě osloví každého čtenáře.

Hodnocení referátu Sudety

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 485×
  488 slov

Komentáře k referátu Sudety