Česká pojišťovna, a. s. - Charakteristika společnosti

Charakteristika společnosti

Profil společnosti

Česká pojišťovna a.s. (dále též „Česká pojišťovna„ nebo „společnost„) je univerzální pojišťovnou nabízející širokou paletu životních i neživotních pojištění. Dlouhodobě si udržuje nejsilnější pozici na českém trhu, v roce 2000 dosáhl její tržní podíl podle výše předepsaného pojistného 38,9 %, v životním pojištění 41,2 % a v neživotním pojištění 37,7 %.

Poslání a cíle

Česká pojištovna se orientuje na retailovou klientelu v občanských pojištěních a na střední a velké klienty v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. Jedním z hlavních strategických cílů společnosti pro rok 2001 je udržet 39% podíl na trhu a dosavadní tempo růstu zisku. Společnost bude o dobré výsledky usilovat v silné konkurenci zejména v pojištění motorových vozidel a v životních pojištěních všeho druhu. V životních pojištěních se otvírají nové možnosti v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů a tuto příležitost je společnost připravena maximálně využít. Společnost se současně bude věnovat dalšímu rozvoji své finanční skupiny, s cílem nabízet kompletní soubor finančních služeb.

Finanční situace

Hospodářský výsledek České pojišťovny a.s. za rok 2000 činí 4,3 mld. Kč. Z toho 2,8 mld. Kč zisku vykázala společnost v důsledku legislativní změny v účetních předpisech. Hospodářský výsledek bez tohoto mimořádného vlivu dosáhl 1,5 mld. Kč, což představuje významný nárůst oproti 1,1 mld. Kč za rok 1999.

Protože Česká pojišťovna od své přeměny na akciovou společnost používala zisk především k posílení svých kapitálových fondů, její vlastní kapitál již překročil 10 mld. Kč. Česká pojišťovna kromě toho disponuje vynikající likviditou, která umožňuje vyplácení pojistných částek podle potřeb likvidace.

Rating společnosti

Společnost Fitch IBCA (po fúzi právní nástupce společnosti Duff & Phelps Credit Rating Co., která provádí rating České pojišťovny již od roku 1999) ocenila v březnu 2001 finanční sílu společnosti známkou A- a přidělila jí dlouhodobý rating BBB.

V roce 2000 také poprvé hodnotila Českou pojišťovnu společnost Standard & Poor’s a přidělila jí rating BB+ s pozitivním výhledem.

Obě získaná ratingová ohodnocení řadí Českou pojišťovnu a.s. mezi nejlépe oceňované finanční instituce v České republice.


Profil společnosti

Historie společnosti

Tradice České pojišťovny sahá do roku 1827, kdy byla založena První česká vzájemná pojišťovna – právní předchůdkyně dnešní České pojišťovny a.s. Po znárodnění pojišťoven v roce 1945 a krátkém období trvání pěti pojišťoven – národních podniků byla v roce 1948 založena jediná Československá pojišťovna, národní podnik, od roku 1953 přejmenovaná na Státní pojišťovnu. V roce 1969 došlo na základě teritoriálního principu k rozdělení Státní pojišťovny na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. V roce 1992 byla Česká pojišťovna na základě privatizačního projektu transformována na akciovou společnost s tím, že 15 % akcií bylo rozděleno v první vlně kuponové privatizace, podíly v souhrnné výši 54 % byly převedeny na vybrané banky (Komerční banka, Česká spořitelna, Interbanka, ČSOB, Investiční banka), 5 % akcií bylo určeno pro zaměstnance a podíl 26 % si prostřednictvím Fondu národního majetku podržel stát.

V roce 1996 se akcionářská struktura České pojišťovny zásadně změnila poté, co podíly České spořitelny a Interbanky získal PPF (První privatizační fond). Změna akcionářské struktury se projevila i výraznou obměnou statutárních orgánů a vedení společnosti. V roce 1997 byl základní kapitál společnosti zvýšen o 50 % na 3,412 mld. Kč, emisní ážio bylo použito k pokrytí ztráty z roku 1996. Podíl Fondu národního majetku se zvýšil na 30 %.

Poslední velké změny vlastnické struktury nastaly v roce 2000, kdy IPB prodala svůj podíl společnostem CESPO B.V. a Cespo Holdings B.V., které jednají ve shodě s PPF investičním holdingem a.s. a společně s ním na konci roku 2000 držely téměř 54 procent akcií České pojišťovny a.s. Tito ve shodě jednající majoritní akcionáři zároveň pověřili PPF a.s., aby pro ně Českou pojišťovnu a.s. řídila. PPF a.s. tak potvrdila svou dlouhodobou pozici rozhodujícího akcionáře České pojišťovny a.s.

Postavení společnosti na trhu

Pojistný trh České republiky pokračoval v roce 2000 v růstu, jehož tempo se však proti předchozímu roku snížilo. Celkové předepsané pojistné stouplo na 69,3 miliardy korun, tedy o 10,8 procenta, zatímco v roce 1999 činil nárůst 14,0 procenta.

Rychleji přitom rostlo předepsané pojistné v životním pojištění, které se meziročně zvýšilo o 14,3 procenta na 22,8 miliardy korun. Neopakoval se tak extrém roku 1999, kdy předepsané pojistné vyskočilo o 33,1 procenta.

V neživotním pojištění se předepsané pojistné zvýšilo o 9,2 procenta na 46,5 miliardy korun, po očištění o nárůst předpisu za povinné ručení však nárůst činil pouhá 2,5 procenta. V roce 1999 rostl trh neživotního pojištění tempem 6,9 procenta.

V důsledku tohoto vývoje se dále zvýšil podíl životního pojištění na celkovém předpisu na 32,9 procenta, i přesto však ve srovnání se zeměmi EU je hodnota tohoto ukazatele o více než 20 procentních bodů nižší. Ještě více v ČR zaostává v poměru předepsaného pojistného životního pojištění k hrubému domácímu produktu, který i přes loňský nárůst na 1,2 procenta je v porovnání s průměrem EU stále zhruba šestkrát nižší. To na druhé straně dokládá obrovský potenciál trhu životního pojištění do budoucna.

Česká pojišťovna a.s. je největší a kapitálově nejsilnější pojišťovací institucí na území České republiky. Po osmi letech od uvolnění trhu je stále dominantním pojistitelem – její tržní podíl k 31. 12. 2000, měřený předepsaným hrubým pojistným, činil 38,9 %. Podíl na trhu životních pojištění byl 41,2 %, na trhu neživotních pojištění 37,7 %. Meziroční pokles podílu na celkovém trhu o 14 procentních bodů byl spojen především s uvolněním trhu pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Přesto se České pojišťovně při novém přerozdělení trhu podařilo v konkurenci 12 pojišťoven získat téměř 39% podíl.


Druhy poskytovaných pojištění

Česká pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností nabízí všechny druhy pojištění, jež jsou na českém trhu k dispozici, a to na více než 700 prodejních místech v celé ČR. Česká pojišťovna pokrývá životní i neživotní pojištění, poskytuje služby občanům i malým, středním a velkým firmám. Mezi hlavní oblasti patří životní a důchodové pojištění, úrazové pojištění, cestovní pojištění, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva, pojištění průmyslu a podnikatelů se škálou pojištění jak pro tuzemsko, tak pro zahraničí, zemědělské pojištění a aktivní zajištění omezené na společnosti ve skupině České pojišťovny a.s. Podrobněji ve Stanovách společnosti.

Strategické změny ve společnosti

Řádná valná hromada dne 20. 6. 2000 schválila změny ve statutárních orgánech a změnu stanov společnosti posilující pravomoci dozorčí rady. Podle nových stanov byla zrušena pozice generálního ředitele a pro každodenní řízení firmy byla zavedena funkce výkonného ředitele, jímž se stal Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A. Novým předsedou představenstva se stal Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A. Přímou odpovědnost za oblast finančního umístění převzal člen představenstva Ing. Jan Blaško, M.B.A.

Mimořádná valná hromada dne 28. 12. 2000 schválila další novelu stanov společnosti, podle níž se počet členů představenstva snížil z devíti na pět.

V souvislosti s novelou obchodního zákoníku představenstvo České pojišťovny po rozsáhlých právních analýzách rozhodlo, že společně s majoritním akcionářem přistoupí k budování řídicích vztahů uvnitř tzv. faktického holdingu skupin PPF/Česká pojišťovna. Společnost PPF a.s. z pověření akcionářů, kteří jednají ve shodě, řídí prostřednictvím ovládacích smluv jak přímo Českou pojišťovnu, tak společnost ČP Finanční servis a.s., která nově řídí většinu dceřiných společností České pojišťovny. Společnost ČP Finanční servis a.s., která je 100% vlastněna Českou pojišťovnou, uzavřela na konci roku 2000 ovládací smlouvy se společnostmi ČP Leasing, a.s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s., ČP DIRECT pojišťovna, a.s., Penzijní fond České pojišťovny, a.s., eBanka, a.s., KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny a Home Credit a.s.

Hodnocení referátu Česká pojišťovna, a. s. - Charakteristika společnosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 961×
  1256 slov

Komentáře k referátu Česká pojišťovna, a. s. - Charakteristika společnosti