Podnikatelská rizika a pojištění

- podnikání je spjato s rizikem (pravděpodobnost neúspěchu či ztráty)

Rozdělení rizik + příklady + ochrana a opatření proti riziku
1) technická – týkají se:
a) poruch řízení – ochrana proti tomuto riziku (minimalizování):
- prevence (vhodná údržba, prohlídky strojů,…)
- opravy:
A) běžné – naléhavé, aktuální
- snažíme se přerušit provoz na co nejmenší dobu
- podniky si je dělají většinou interně
B) střední – důkladná prohlídka zařízení, výměna opotřebovaných dílů
- plánují se (s co nejmenšími prostoji)
C) generální – komplexní prohlídka a oprava celého zařízení
- plánují se (většinou na období dovolených v létě)
- je nutné zvážit, aby generální oprava nestála víc než nový stroj
B) + C) – většinou prováděny interně – zveme si firmy
- kontrola – pořízení si různých kontrolních zařízení (různé světelné a zvukové signalizace, měřící přístroje,…)
- náklady na kontrolní zařízení nejsou zanedbatelné => musíme zvážit, kde jsou účelné
- zdvojování technického opatření – ty nejdůležitější části mám dvakrát
b) špatného zásobování materiálem – obrana: pojistná zásoba, věnuji pozornost normování materiálu, správné skladování
c) výpadků elektrické energie, vody, plynu,… - obrana: pořídím si alternativní zdroje (generátory)
2) obchodní (tržní) rizika – týkají se:
a) vztahu k odběratelům a dodavatelům – odběratelé neplatí, dodavatelé nedodají podle pod-mínek,…
- minimalizovat: vytvořit si přehled o jiných odběratelích a dodavatelích, dobré smlouvy s obchodními partnery (ne moc mezer), vazba na systém legálního vymáhání pohledávek, odprodej pohledávek (factoringovým a forfaitingovým společnostem)
b) poptávka po našich výrobcích – ochrana: kvalitní výzkum trhu, nepolevit v kvalitě výrobků, neustále inovovat
c) zahraničního obchodu (změna polit. situace v druhé zemi – politický obrat, stávky, občanská válka, embargo, změna kurzů měn, jazykové bariéry, neznalost zvyklostí,…)
- ochrana – poznání druhé země, sledování aktuální situace v druhé zemi, jazykové vybavení
3) ostatní rizika – týkají se:
a) vlivu hospodářské politiky státu – př. daňové zákony – nelze minimalizovat
b) vlivu přírodních faktorů – minimalizovat různým technickými zařízeními
c) vlivu lidských faktorů – nespokojenost pracovníků (dobré zacházení), úrazy na pracovišti, neplánovaná absence (spojení na zaměstnance ochotné se zastavit), krádeže (bezpečnostní zařízení, kontroly na vrátnicích,…)
Obecná opatření proti riziku
- omezování rizika – např. stanovení nejvyšší částky úvěru na 1 zákazníka
- rozvrhování rizika – větší počet odběratelů, vyrábět širší sortiment výrobků
- kompenzace rizika (tržby z 1 výrobku nahradí ztráta z 2. výrobku)
- neúspěch 1 zboží bude kompenzován tržbami 2. zboží
- dělení rizika – o rizikovou objednávku se rozdělíme s jinou firmou
- neutralizovat riziko – dobré smlouvy, právník,…
- přesouvání rizika na někoho jiného – za úplatu
- hlavně na pojišťovny
Měření rizika – statistický výpočet pravděpodobnosti
- vyjde interval od O do 1
- O žádné riziko
- 1 – riziko 100 % nastane

Pojištění
pojišťovna = instituce, která za úplatu poskytuje ochranu proti různým rizikům
- je podnikatelským subjektem (cílem je dosáhnout zisku)
- činnosti pojišťoven:
1) činnost pojišťovací – hlavní činnost
- zahrnuje: sjednávání pojistných smluv (pojištění), jeho správa, vyplácení částek při pojistné události
2) činnost zajišťovací – pojišťování ostatních pojišťoven
- dělení rizik mezi pojišťovnami
(najednou záplavy, výplata hodně peněz)
3) činnosti zábranné – provádí se v zájmu poklesu pojistných událostí
- př. sponzorování relace o sjízdnosti silnic (zabránit počtu havárií a tedy i vyplacení peněz), poskytnutí prostředků na přecházení škod
pojistka – písemná pojistná smlouva mezi pojišťovnou a klientem (pojištěncem)
pojistné – částka, kterou platí pojištěnec
- povinnost pojištěnce
pojistná událost – situace, kdy pojišťovna plní své povinnosti
- př. úraz, krádež, dožití určitého věku,…
- pojištěnec tu situaci musí oznámit pojišťovně
- pojišťovna ověří oprávněnost a pak splní
pojistné plnění – částka, na kterou má pojištěnec nárok při pojistné události
- povinnost pojišťovny
pojistná hodnota – hodnota pojištěné věci
- důležitá pro výši pojistného a pojistného plnění
- stanoví se: u nové věcí – jako pořizovací cena
u starší věci – jako zůstatková cena
- obecná hodnota – cena, za kterou by se to koupilo dnes (jako RPC)
pojistná částka – skutečná částka škody
- může nastat:
a) podpojištění – částka < hodnota
- pojišťovna hradí částku
b) nadpojištění – částka > hodnota
- pojišťovna hradí hodnotu
- když nelze stanovit objektivně, tak jí subjektivně pojištěnec určí sám
všeobecné pojistné podmínky – obsaženy v pojistné smlouvě
- musí být obsaženo:
1) riziko, na které se pojišťuje – vymezení pojistných událostí
2) pojistná hodnota a pojistná částka
3) místo pojištění – lokalita, pro kterou pojištění platí
4) povinnosti pojišťovny
5) povinnosti pojištěnce – placení pojistného (výše, způsob)
6) počátek změny a dobu trvání pojištění
7) podrobný výklad pojmů použitých v pojistné smlouvě
pojištění, které využívají podnikatelé
1) povinné – určeno zákonem
- zdravotní, sociální, proti pracovnímu úrazu, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla
- tato pojištění jsou koncipována tak, aby zajistila v případě pojistné události plnění na nejnižší sociálně únosné hranici
- pokud má klient zájem pojistit se na vyšší plnění (vyšší nemocenská, důchod,…), tak si musí zajistit dobrovolné připojištění (uzavírá se na komerční bázi)
2) dobrovolné – komerční pojištění
A) pojištění osob:
a) životní pojištění – pojištění, spoření a investování
b) úrazové pojištění – pomáhá zajistit finančně rodinu v případě úrazu trvalých následků či smrti pojištěnce
c) pojištění dětí a mládeže
d) pojištění ušlého výdělku – nadstavba nad státní nemocenské pojištění
B) pojištění majetku občanů:
a) pojištění obytných budov – proti živelným pohromám
b) pojištění domácností – proti krádeži a živelným pohromám
c) havarijní pojištění motorových vozidel
d) pojištění odpovědnosti za škodu – hrazeny škody na zdraví a majetku, které jsme způsobili jiným osobám
e) cestovní pojištění – pojištění léčebných výhod a zavazadel
C) pojištění podnikatelů a průmyslu – pro případ přerušení provozu (ušlý zisk)
D) stavební spoření
- výhody: státní příspěvek, výnosy z něj jsou osvobozeny od daně z příjmů, možnost požádat o výhodný hypotéční úvěr
E) penzijní připojištění
- výhody: státní příspěvek, odčitatelná položka od daňového základu, může na něj přispívat i zaměstnavatel
- jiné rozdělení pojištění
1) rizikové
2) rezervotvorné

Hodnocení referátu Podnikatelská rizika a pojištění

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 175×
  825 slov

Komentáře k referátu Podnikatelská rizika a pojištění