Pojišťovnictví

Základní pojmy:
pojištěný – osoba, která je pojištěna bez ohledu na to zda si pojištění sjednala sama nebo jej někdo sjednal

pojistný – fyzická osoba nebo právnická osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby

oprávněná osoba – osoba, které bude vyplacena pojistná náhrada nejčastěji pojištěný nebo rodinný příslušník

pojistná smlouva – součástí každé pojistné smlouvy jsou:
1) všeobecné pojistné podmínky
např. vymezení na co se pojištění vztahuje, kdy pojistné vzniká, kdy pojistné zaniká
2) pojistná částka – maximální částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit
3) pojistná událost – skutečnost se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny zaplatit
4) pojistné – měsíční, čtvrtletní, roční částka, kterou musíme platit, abychom měli nárok na pojistné plnění
(pojistná plnění – konkrétní částka, kterou pojišťovna vyplatí)

asistenční služby – služby, které jsou spojeny s daným pojištěním, uplatňují se především při cestách (obstarávání opravy poškozeného vozidla, doprava domů apod.)

Druhy pojištění z hlediska povinností:
1) dobrovolné pojištění
2) zákonné (povinné) pojištění
a) Zákonné pojištění osob (8 %)
- z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody a podpory v nezaměstnanosti
Pojištění se odvádí do státního rozpočtu konkrétně Správě sociálního zabezpečení

b) Zákonné zdravotní pojištění osob
- slouží na zabezpečení zdravotní péče
Správcem speciální zdravotní pojišťovny (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská pojišťovna, Allianz, Česká národní zdravotní pojišťovna, Pojišťovna zdraví, Oborová zdravotní pojišťovna)

c) Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla
(Povinné ručení)
do roku 2000 měla monopol Česká pojišťovna

d) Zákonné pojištění z pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců
Vybírá se od roku 1993 a spravují ho Česká pojišťovna a Moravskoslezská kooperativa.

Trh pojišťovacích služeb v ČR
- do roku 1990 monopol Česká státní pojišťovna, v roce 1991 fungovaly 3 pojišťovny a rok 2002 kolem 40 pojišťoven

Pojišťovny se řídí speciálním zákonem O pojišťovnách, v roce 2000 proběhla novela tohoto zákona, která navazuje na legislativu EU.
Nejvýznamnější pojišťovna je pojišťovna Allianz.

zajišťovna – pojišťuje rizika pojišťoven (v ČR není)

ad1) dobrovolná (komerční) pojištění
a) životní pojištění
b) neživotní pojištění

životní pojištění
- určeno pro fyzické osoby, pojištění rizika úrazů, jejich trvalým následkům, vážných nemocí a následků ztráty příjmu a v případě úmrtí pomáhá nahradit zdroj příjmu pozůstalým
Od 1. 1. 2002 došlo k daňovému zvýhodnění životních pojistek

životní pojištění dělíme: rizikové

rezervotvorné (kapitálové)

rizikové – nižší pojistné, vysoká pojišťovací ochrana, ale nedojde-li k pojišťovací události zaniká pojištění bez náhrady

rezervotvorné – vyšší pojistné, nižší pojistné plnění, v případě, že nedojde k pojistné události, tak po uplynutí pojistné doby klient získá pojistnou částku + výnosy z naspořené částky

Druhy komerčního pojištění
- osob
- majetku obyvatelstva
- odpovědnosti za škody obyvatelstva
- průmyslu a podnikatelů
- zemědělské pojištění
- cestovní pojištění a asistenční služby

pojištění osob
zahrnuje životní pojištění, úrazové, důchodové, pojištění dětí a mládeže, pojištění ušlého výdělku (v případě dlouhodobého pobytu ve nemocnici nebo v případě dlouhodobé závažné nemoci a pod.)

Penzijní připojištění – speciální pojištění řídí se zákonem o penzijním připojištění.
Jde o dobrovolné pojištění pro, ty kteří se nechtějí spokojit s výší starobního důchodu, který se vyplácí ze sociálního pojištění.
Při splnění všech podmínek daného zákona má pojištěný právo na státní příspěvek a daňovou úlevu (na daň. úlevu má nárok i zaměstnavatel, pokud přispívá zaměstnanci na pojištění).
Státní příspěvek je poskytován ve výši od 50 – 150,- Kč měsíčně, při úložce 100 – 500,-. Můžeme ukládat i více, ale státní příspěvek se nezvyšuje, činí maximálně uvedených 150,- Kč.
Podmínky pro získání státního příspěvku:
připojištění musí trvat minimálně 5 let, částka může být vybrána až po dosažení 60 let věku

daňová úleva – od daňového základu lze odečíst část měsíčních příspěvků přesahujících 500,- Kč (maximálně 1 500,-)

Penzijní připojištění spravují penzijní fondy.

Uložené a zhodnocené prostředky včetně státní podpory lze získat 3 způsoby:
1) jednorázové vyrovnání
2) penze – můžeme jí buďto dostávat doživotně nebo po určitou dobu, kterou si sjednáme
3) odbytné – jestliže požádáme o výplatu částky dříve než uplyne doba spořená nebo dříve než dosáhneme stanoveného věku v tomto případě klient přichází o státní podporu

V současnosti u nás existují 4 druhy penzijního připojištění
1) starobní penze – doba trvání pojištění minimálně 5 let a věk minimálně 60 let
2) výsluhová penze – umožňuje klientovi, aby si vybral část prostředků dříve než vznikne nárok na penzi starobní, klient si musí o tuto penzi požádat, připojištění musí trvat minimálně 15 let
3) invalidní penze – v případě, že se klient během pojištění stane plně invalidní a podmínka je, že to pojištění trvalo před tím minimálně 3 roky
4) pozůstalostní penze – v případě, že klient během pojištění zemře mají nějakou dobu nárok na výplatu penze jeho pozůstalí

Pojištění majetku
- určeno pro občany
- nejčastěji jsou pojištěna rizika živelná, odcizení, vandalismus,
- u nás se pojišťují – domácnosti, stavby, rekreační objekty, autopojištění

Pojištění odpovědnosti za škody
- chrání před náklady vzniklými v důsledku zranění jiných osob nebo poškození cizího majetku, které jsme způsobili

Hodnocení referátu Pojišťovnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 140×
  750 slov

Komentáře k referátu Pojišťovnictví

čertice
Máte u zrušených pojistek dlouhé prodlevy s vyplacením peněz