Clo

- uvnitř EU jsou mezi státy zrušena cla – nemusí se již vyplňovat celní dokumenty, celníci zboží nikde nekontrolují, přechod zboží přes hranice je mnohem rychlejší
- EU má jednotnou celní politiku vůči nečlenským zemím – náš stát clo neovlivňuje
- clo vybírají celní úřady spolu s DPH a spotřební daní a je vyměřováno z celní hodnoty zboží
- povinná dávka, kterou stát vybírá při přechodu zboží přes jeho hranice.

Funkce cel:
1) fiskální – co je součástí příjmu státního rozpočtu
2) obchodně-politickou – clo reguluje toky zboží přes hranice státu a má ochranný charakter vůči domácím ekonomickým subjektům
3) cenotvorná – clo je součásti ceny

Druhy:
1) dovozní – nejběžnější
2) vývozní – nepoužívá se, vývoz chceme podpořit
3) antidumpingové (vyrovnávací) – používá se při dovozu dotovaných, tudíž levnějších výrobků ze zahraničí, aby byly chráněny nedotovaní tuzemští výrobci
4) odvetní – stát zatěžuje clem výrobky z důvodu odvety, protiklad antidampingového cla

Celní orgány:
1) ministerstvo financí ČR
2) generální ředitelství cel – zabezpečuje celní politiku
3) celní ředitelství – sídla v krajských městech
4) celní úřady – výkonné orgány:
- provádí celní kontroly při dovozu, průvozu a odvozu
- vyměřování a vybírání cel
- vykonávání dohledu nad pohybem zboží v dané zemi
- vybírání spotřební daně a vybírání DPH u dovozního zboží

Celní kontrola – podléhá ji všechno dovážené, provážené a vyvážené zboží, může probíhat těmito zp.:
a) fyzickou prohlídkou zboží
b) kontrolou dokladů a písemností souvisejících se zbožím
c) kontrolu dopravních dokaldů

Celní postupy – všechno dovážené zboží ze 3 zemí podléhá dovoznímu clu (mimo EU), výše cla je dána celními sazbami, které jsou uvedeny v tzv. celním sazebníku
- zboží přecházející přes hranice se musí přihlásit pomocí formuláře JCD – jednotná celní deklarace

Celní přestupky
a) porušování předpisů – o objemu zboží – nepřihlášené zboží, nesprávné údaje, padělání dokladů)
b) krácení cla – nesprávné údaje pro vyměření cla
c) ztěžování celní kontroly – bránění při kontrole, padělání

Celní unie – čr má s ostatními státy EU uzavřenou tzv. celní unii, tzn. že při obchodech uvnitř EU jsou cla odstraněna a při obchodech s nečlenskými státy (třetími zeměmi) je dodržována jednotná celní politika a sazby

Celní politika – úzce souvisí se zahraniční politikou státu, v důsledku změn v ekonomice a s rozvojem cestovního ruchu roste i objem zboží, které přichází přes hranice. Každý stát by se měl snažit tento pohyb zboží přes hranice zjednodušovat, ale musí zajistit jeho kontrolu a evidenci, aby chránil ekonomické zájmy své země. V r. 1947 založena GATT – všeobecná dohoda o obchodu, ČR se stala jejím členem od 1993
- základním cílem této organizace je odbourávání překážek světového obchodu
- v roce 1995 bylo GAT přejmenováno na WTO – světová obchodní organizace

Celní sazebník – jednotný pro všechny státy EU, je to brožura obsahující všechny druhy dováženého zboží a jejich celní sazby (% cla z celní hodnoty)
- všeobecné sazby (nejvyšší), smluvní (na základě dohod nižší sazby) a preferenční (mnohostranné dohody)

Učastníci celního řízení
a) celní úřad
b) dovozce/vývozce nebo jeho DEKLARAT - vyplňuje JCD, deklaruje
zboží a účastní se fyzické kontroly zboží (deklarovat = zařazovat zb. do celního sazebníku)

Jednotná celní deklarace
:náležitosti - název a třída zboží
- celní sazebník
- částka cla
- odvolávka na osvědčení (o původu...)
- způsob dopravy, umístění zb. v DP, popis DP
- osoba, která zboží deklaruje
- země původu, země určení
- osoba odpovědná za řádné zaplacení cla a DPH
- datum vydání, podpis deklaráta
- datum přijetí do celního řízení

Hodnocení referátu Clo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 857×
  530 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Clo