Daně

- zákonem stanovená platba FO nebo PO do státního rozpočtu, která se buď pravidelně opakuje, nebo jednorázové, jejich vznik je spojen se vznikem státu
- tvoří 2/3 příjmu do státního rozpočtu
- hlavní význam – zajišťuje dostatečný příjem státu, aby mohl plnit své základní funkce státu
- stát musí respektovat sociální únosnost daní (systém úlev, vyjímek)
daň = příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona odčerpává část příjmu subjekt
daňová politika – druhy daní, jejichž výše a jejich pravidla pro výpočet jsou odrazem daňové politiky státu, která je součástí celkové politiky státu
- daňová soustava je upravena několika právními předpisy – Zákon o soustavě daní, o jednotlivých daní a správě daní

základní daňové principy – na jejich základě byla vytvořena daňová soustava
a) daňové neutrality – zdanění podléhají všechny druhy vlastnictví
b) spravedlnosti – všechny subjekty mají stejné podmínky
c) účinnost zdanění – vhodným zdaněním stimulovat žádoucí aktivity – zaměstnávání postižených
d) harmonizace – sbližování se systémem EU (vznik dph)

Daňová soustava ČR

1) přímé – důchodové (daň z příjmu FO, PO) majetkové (daň z nemovitosti, silniční, z převodu nemovitosti, dědická a darovací
2) nepřímé – univerzální (DPH), selektivní (spotřební-tabák), ekologická (plyn, palivo, elektřina)
- nepřímé – od přímých se liší tím, že platíme při každém nákupu, přímé se platí fin. úřadě
základ daně – částka, ze které se určitým procentem vypočítá daň
daň – vypočítaná částka, kterou plátce platí finančnímu úřadu
sazba daně – procentem vyjádřený poměr daně k základu daně
daně důchodové – platí poplatníci podle výše svého příjmu
daně majetkové – platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovitého majetku, při majetkových převodech a při využívání silničních motorových vozidel pro podnikání
daně univerzální – jsou vybírány při prodeji téměř všech druhů zboží
daně selektivní – spotřební daň, pouze u vybraných druhů zboží
DPH – daň z přidané hodnoty, nepřímá univerzální daň, tvoří část ceny
- poplatníkem je kupující, plátcem prodávající, ovšem ne každý musí být plátcem daně (dle obratu), uskutečnění daňového plnění je dnem dodání zboží (když nezaplatí)
- významný cenotvorný činitel
- základ daně – peněžní částka snížená o daň
- sazby – základní 19% a snížená 9%
- osvobození mají například poštovní služby, rozhlas, výchova a vzdělání apod.
přednosti – všeobecné zdanění (vztahuje se na všechny), zdanění spotřeby (spotřebováváš méně, méně zaplatíš), lehce sledovatelná, sbližuje se s daňovými systémy EU
DPH při obchodu s nečlenskými státy EU – vybírají ho celnice, je počítáno i ze cla a spotř. d.
- při vývozu neplatíme, ale musíme prokázat export

Spotřební daň – nepřímá selektivní daň, u výrobků, u kterých má společnost zájem omezovat jejich spotřebu (pivo, víno, líh, tabák..), výrazně výrobky prodražuje, cenotvorný činitel
- zdaňovací období je měsíc, sazby jsou stanoveny samostatně pro každý druh

Daň z příjmu – tři části – z příjmu FO, PO, odepisování hmotného a nehmotného majetku
a) daň z příjmu FO – zdaňovací období kalendářní rok, v průběhu roku se platí zálohy a na konci roku se vše vyúčtuje
- osvobození – příjmy z prodeje bytu (pokud tam měl poplatník bydliště déle než 2 roky), ceny z veřejné soutěže (do 10000kč), důchody a dávky
- příjmy – ze zaměstnání, podnikání, podíly na zisku, z pronájmu)
základ daně – ze zaměstnání je to superhrubá mzda + SZ a ZP
slevy na dani – invalidní důchodce, student, na dítě ve společné domácnosti
b) z příjmu PO – poplatník právnická osoba, součastně i plátci, zdaňovací období rok, 20%
- předmětem jsou výnosy veškeré činnosti a nakládání s majetkem, základ je zisk

Daň silniční – předmětem daně jsou motorová vozidla v podnikové činnosti, poplatníkem i plátcem je majitel,sazba závisí u os. na objemu válců a u nákladních na hmotnosti
- zdaňovací období je jeden rok
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti – poplatník je i plátce, daň jednorázová, 3%
- sazba daně darovací a dědické závisí na vztahu mezi zúčastěnými osobami, v případě darovací byli nejbližší příbuzní osvobozeni
Daň z nemovitosti – plátcem a poplatníkem je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě, zdaňovací období je kalendářní rok
dvě části – daň z pozemků (základ je cena pozemku) a daň ze staveb (základem je půdorys a závisí i na poloze stavby)

Hodnocení referátu Daně

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  17 498×
  631 slov

Komentáře k referátu Daně