Ekonomie

Ekonomika

 • Je to praktická věda
 • Oblast společenské praxe (výroba, statky, služby)
 • Použití v různém slova smyslu:
  • Organizační uspořádání (hospodářsví) – úseky , obory, odvětví
  • Jednotlivé činnosti (hospodaření) – např.: zásobování výroba,doprava, odbyt
  • Výsledky činností v hospodářské oblasti (hospodárnost) – např.: srovnávání výstupů s náklady na jejich dosažení

Ekonomie

 • Teoretická věda
 • Společenská věda → zkoumá hospodářské stránky života společnosti (vzácné zdroje, statky, služeb)
 • Definice ekonomie
 • Učení o tom, jak společnost užívá omezené zdroje k výrobě užitečných komodit a jak jsou tyto stránky rozdělovány mezi spotřebitele.
 • Je vědou o volbě. Studuje jak různí lidé volí mezi různými možnosti využití omezených výrobních zdrojů ( půda, práce, kapitál).
 • Je věda o penězích, bankovnictví, kapitálů a bohatství.
 • Je věda o obchodování mezi jednotlivými subjekty národního hospodářství i mezi národy.

Rozdělené ekonomie

 1. Mikroekonomie – zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů používá pohled jednotlivce ( výroba, spotřebitele, zaměstnance)
 2. Makroekonomie - zkoumá celé hospodářství jako celek.Sleduje makroekonomické ukazatele ( hrubý domácí produkt, nezaměstnanost a platební bilance) . Vše z pohledu států ( hospodářská polička)

Potřeba

Potřeba je pocit určitého nedostatku.Potřeby jsou základem ekonomiky. Pořtřeby se uspokojují prostřednictvím statků a služeb.

 • Filozofické – jídlo, pití,spánek→nutné k životu
 • Duševní – vzdělání, přátelství, láska
 • Hmotné – oblečení, jídlo, bydlení
 • Nehmotné – víra, přátelství, služby
 • Individuální – jsou pro jednotlivce
 • Společenské (kolektivní) – kultura, MHD, bezpečnost
 • Zbytné – cigarety, auto
 • Nezbytné – nutné k přežití→ jídlo, voda
 • Současné – dokončení vzdělání
 • Budoucí – postavení domu, založení rodiny

Maslowova pyramida

Životní úroveň

Je to stupeň uspokojování hmotných a duševních potřeb lidí a souhrn životních podmínek, za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány.

Základní pojmy:

Statek: předmět , který je pro nás užitečný (užitečnost je vhodnost k nějaké chtěné činnosti). Zpravidla hmotná podoba. Předmět, který slouží k uspokojování našich potřeb.

Dělení statků

 • Podle dostupnosti:
  • Volné statky – jsou dostupné v množství , které převyšuje jejich potřebu ( vzduch, sluneční světlo)
  • Ekonomické (vzácné) statky – jsou dostupné v omezeném množství. Některé se musí vyrábět, aby vůbec byly k dispozici (výrobky).
 • Podle použití:
  • Stavební statky – slouží bezprostředně ke spotřebě (konzumní statky- jídlo, oblečení, domácí spotřebiče).
  • Kapitálové statky – slouží dál v další výrobě (nářadí, stroje, látky, materiály, železná ruda)

Služba – užitečná činnost , která slouží k uspokojování našich potřeb

Dělení služby

 • Věcné služby – jsou zaměřeny na obnovu hmotných statků (veškeré produkty)
 • Osobní služby – zaměřeny na člověka (kadeřník, masáže, telefonní služby)

Veřejný statek (služba)

 • Zboží (služba) ze kterého mají všichni lidé stejný prospěch. Tento prospěch je nedělitelný a není možný být vyloučen z jeho spotřeby nebo používání. Liší se od soukromého statku, který když je jednou spotřebován , nemůže být předmětem spotřeby někoho jiného.
 • Zvláštním případem statků jsou duchovní produkty (napsaný román, hudební koncerty, pc programy)
 • Výrobky, služby i duchovní produkty jsou vzácné, protože jsou výsledkem použití vzácných zdrojů.

Ekonomická zvláštnost

Lidé chtějí spotřebovávat mnohem více statků, než kolik může daná ekonomika vyprodukovat v důsledku omezeného množství lidských. Kapitálových, surovinových a technologických zdrojů. Ekonomická vzácnost má 2 aspekty:

 • Omezenost – statek není volně dostupný.
 • Užitečnost – statek nám je něčím užitečný.

Zákon vzácnosti – statky jsou vzácné, protože neexistuje dostatek zdrojů k výrobě všech statků, které lidé chtějí spotřebovat.

Životní úroveň

Stupeň uspokojování hmotných a duševních potřeb člověka a souhrn životních podmínek za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány

Stupeň uspokojování (živ. úroveň v daném státě) je dán:

 1. Osobní spotřebou obyvatelstva – objem spotřebovaných statků a jejich kvalit
 2. Společenskou spotřebou – služby poskytované obyvatelstvu→ školství, zdravotnictví…
 3. Pracovními podmínkami – délka pracovní doby , délka dovolené, pracovní prostředí
 4. Mimopracovními podmínkami – využití volného času→ sport, kultura
 5. Sociálními jistotami – důchodové zabezpečení, péče o děti, nemocenské zabezpečení
 6. Úrovní bydlení – velikost obytné plochy na jednoho člověka, vybavení domácnosti
 7. Životním prostředím – čistota vod, ovzduší, upravenost obcí, množství zeleně

Výrobní faktory (výrobní prostředky) – jsou nutné k výrobě statků a poskytovaných služeb. Výsledkem jejich působením je výrobní činnosti.

Hospodářský proces

 • Cesta výrobku ke spotřebiteli
 • Máme 4 fáze
 • Souhrn výroby, rozdělování a přerozdělování, směny a spotřeby v návaznosti na sebe

1. fáze - Výroba

Výrobní faktory:

 1. Přírodní zdroje
  • Půda – prostor k zemědělské výrobě a k hospodářské a jiné činnosti, cenou za pronájem půdy je pozemková renta. Různá úrodnost → bonita
  • Přírodní síly – vítr, řeka →energie
  • Přírodní bohatství – nerostné bohatství (např.: ropa)
 2. Práce
  • Je cílevědomá lidská činnost , která s využitím přírodních zdrojů a kapitálů vytváří statky a poskytuje služby k uspokojování potřeby člověka. Práce – člověk (pracovní síla) cenou práce je mzda .
  • Pracovní síla soubor fyzických a duševních schopností člověka.
 3. Kapitál
  • Prostředky získané z předchozí výroby a slouží k další hospodářské činnosti.
  • Dlouhodobý (stroje)
  • Oběžný (materiál)
  • Finanční (peníze)
  • Za finanční kapitál si jsem schopný koupit dlouhodobý a oběžný kapitál

2. fáze - Rozdělování peněz

Rozdělování peněz (přerozdělovaní) důchody, dávky

3. fáze - Směna

 • Obchod → peníze za zboží

4. fáze - Spotřeba

 • Osobní (věci, co spotřebuji já sám)
 • Kapitálová (výrobní)

Ekonomický systém společnosti

3 základní ekonomické problémy:

 1. Co a kolik vyrábět?
 2. Jak vyrábět, jakými výrobními faktory?
 3. Pro koho vyrábět?

Každé hospodářství funguje podle určitých pravidel, která tvoří tvz. Ekonomický systém společnosti

Hodnocení referátu Ekonomie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. březen 2020
  2 489×
  818 slov

Komentáře k referátu Ekonomie