Socioekonomická geografie

Sociální nebo humánní geografie
= člověk a jeho hospodářská činnost

Znaky:

 • nerovnoměrnost - počet obyvatel, rozmístění obyvatelstva, výroba
 • dynamičnost - rozvíjení hospodářské a politické činnosti – nejdříve Egypt, Mezopoámie → USA → Japonsko, asijští tygři

Obyvatelstvo

 • 7 miliard lidí na světě

3 výrazná období:

 1. Neolotická revoluce = usazování lidí, přechod lidstva od sběru k pěstování – 5000 let př.n.l.
 2. Průmyslová revoluce – 2. pol. 18. stol. - kolébkou je Anglie od tud se šířila do ostatních částí světa....jak zasáhla do počtu obyvatel? - Rozvoj i lékařství, lepší hygiena člověka... i územní změny
 3. Demokratická revoluce – změna chování obyvatelstva vyvolané hospodářským a sociálním rozvojem...

4 fáze:

 1. vysoká porodnost ale i vysoká úmrtnost = nízký přirozený přírůstek
 2. mírně klesající porodnost ale prudce klesající úmrtnost = vyšší přirozený přírůstek
 3. prudký pokles porodnosti a mírný pokles úmrtnosti
 4. nízká úmrtnost a nízká porodnost
 • Evropa je ve 4. fázi, africké země - přechod 2. a 3. fáze
 • Čína – populační politika – zasahuje do lidských práv

Vývoj počtu obyvatel

 • 1 miliarda - 1830
 • 2 miliarda - 1930
 • 3 miliardy - 1960
 • 4 miliardy - 1975
 • 5 miliardy - 1987
 • 6 miliardy - 1998
 • 7 miliardy - 2011 → lidstvu stačí stále menší doba k dosažení další miliardy… nyní se opět o rok zvedla, na začátku pomalý růst obyvatelstva a po té docházelo ke zrychlení

 

 • Z a minutu se narodí 267 lidí a zemře 108
 • Růst obyvatelstva je nerovnoměrný a mění se podíl světadílů - 19. stol. Evropa… nyní Afrika, Amerika
 • Počet obyvatel Evropy stagnuje….do budoucna je nutné přijmout cizince, nebo změnit politiku (produkční) – bude chybět ekonomicky výkonné obyvatelstvo
 • OSN – prognózy….kolik lidí Země uživí… 8 nebo 9 miliard? Miliarda trpí podvýživou a půl milionu trpí akutním hladem. – rovníkové a subtropické oblasti… OSN říká, že Země uživí až 13 miliard lidí
 • Neplnohodnotná výživa – dostatek jídla ale bez dostatečných hodnot
 • Čína, Indie, USA, Indonésie, Brazílie – 5 nejlidnatějších států světa

Skladba obyvatelstva

 • biologické znaky – věk, vzhled
 • kulturní – náboženství, národnost
 • ekonomické – zaměstnanost podle hospodářské činnosti

Biologické znaky

 • Počet mužů a žen je stejný. Rodí se více mužů ale mají větší úmrtnost. Ve vyšším věku je více žen.
 • Evropa – mírná převaha žen
 • Muslimské země – mírná převaha mužů – horší postavení žen

 

 • Monogamie – jeden muž a více žen
 • Polyandrie – jedna žena a více mužů

 

 • Věk – dělí se podle pětiletých věkových skupin - věková pyramida (historická odráží události naší země, války, Husákovi děti)
 • lze rozdělit do 3 skupin
  • Předproduktivní – do 14 let
  • Produktivní – 15-65
  • Postproduktivní - nad 65
 • Rozvojové země – nejvíce předpoduktivních
 • Demografické stárnutí = zvyšování důchodového věku protože předproduktivní skupina slábne....pro budoucnost nejdůležitější předproduktivní
 • Střední délka života = předpoklad průměrné délky života v dané oblasti -muži – 74, ženy – 80
 • Andora – 83 – nejvíce... vyspělé země... vyšší délka života... x Afrika – 50- 60 let
 • Obyvatelstvo ekonomicky aktivní a pasivní- v produktivním ne všichni pravují
 • pasivní – studenti, ženy v domácnosti, nemohou nebo nechtějí pracovat
 • Reprodukční věk – plodný věk – 15 – 45 (i více)

Kulturní znaky

 • národnost
  • 2 základní formy - Jazykové – Evropa, pro jejich vznik je prvotní jazyk a tím se odlišují od sousedů, někdy i podobný (čeština, slovenština)
 • Územní národy
  • zformovali se v rámci dlouhodoé existence ve společném administrativně vymezeném území – Amerika, Austrálie, nemusí se odlišovat jazykově
  • kmeny – zaostalejší části světa, Střední Afrika

Mechanický pohyb

 • migrace = stěhování obyvatelstva
 • vnější = za hranice státu, vnitřní = uvnitř státu
 • emigrace = vystěhovalectví
 • imigrace = přistěhovalectví
 • migrační saldo = rodíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých
 • saldo ...aktivní, pasivní, vyrovnané
 • saldo se využívá ve státech ale i ve městech
 • vnitřn migrace.....urbanizace = rozšiřování městského osídlení....suburbnizace = Lat. Amerika, Afrika...obyvatelstvo se stěhuje z města na vesnici nebo do satelitních oblastí při městech (lepší životní prostředí...vyspělé země)
 • vnější migrace....důvody – hospoářské (zlepšení životní úrovně...do vyspělejších států světa...získání práce) a politické (rasové, národnostní, náboženský útlak....válečné konflikty, režimy)...násilné stěhování
 • emigrační / imigrační proudy = mění se dle historie, válečných konfliktů
 • do Franci lidé z Afriky...protože zde Francouzi měl své kolonie
 • asimilace = přizpůsobení do nové společnosti
 • ti, co se nechtějí asimilovat vytvářejí oddělené společnosti...organizovaný zločin, extrémistické hnutí
 • etnická čistka = násilné vystěhování obyvatelstva určité národnosti
 • hodně nelegálních imigrantů (až 230 000 legálních a 100 až 200 000 ilegálních)
 • masová imigrace může výrazně ovlivnit situaci na trhu práce...konflikt mezi domácí a přistěhovaleckou pracovní silou
 • ve vyspělých zemích souboj o místa s požadouvaným nízkým vzděláním a malou mzdou...na tyto práce jsou najímáni cizinci místo domácích...potom tito lidé nemůžou sehnat práci
 • územní mobilita = dojíždění za prací, koníčky...neustále se rozrůstá

Sídla

 • venkovská – nejstarší vývojová forma osídlení...vývoj spojen se zemědělskou činností
 • zemědělská fce vesnice se projevovala i na vzhledu
 • tento typ osídlení převládal do průmyslové revoluce
 • Afrika – přeládá do dnes
 • vesnice se hodně změnila....díky rozvoji průmyslu, v zemědělství nepracuje tolik lidí a lidé také dojíždějí za prací do měst
 • s rozvojem průmyslu končí izolovanost a soběstačnost vesnic
 • s rozvojem průmyslu se mění i fce...nejen zemědělská ale spíše převažuje obytná fce, rekreační
 • mění se charakter zástavby, vybavení a způsob bydlení je v podstatě podobné městskému
 • změny sídel souvisí s polohou,....podhorské oblasti
 • základní typy venkovských sídel – rosptýlená a skupinová
 • Evropa – skupinové
 • návesní typ – uprostřed obce byla náves s obecním rybníkem
 • liniový typ – vesnice se táhne podél potoka, silnice
 • nepravidelný – není tak typický pro Evropu
 • stavební odlišnosti ve světě
  • S Amerika, Austrálie, jižní Afrika – osidloval Evropan ale zástavba se liší....převažují rozptýlené farmy... jsou doplňené vesnicemi, které slouží jednotlivým farmám
  • Zaostalé oblasti Afriky, Asie – obydlí z hlíny, ze dřeva, proutí

Městská sídla

 • sídlo s určitým počtem obyvatelstva a s určitou sociálně ekonomickou funkcí
 • u nás 5 tisíc, Japonsko až 50 tis., severské země - stovky
 • Jericho – 8 tisíciletí př.n.l.
 • Některá města vznikla už ve starověku - Řím, Athény
 • jinak počátky ve středověku
 • důležitá i obraná fce města, řemesla, obchod
 • rozvoj s rozvojem průmyslu...nastartoval proces urbanizace
 • nová města vznikla především v místech, kde se nacházely nerostné suroviny (uhlí, rudy)
 • nebo při dopravních cestách (železnice, pobřeží, splavné řeky)
 • urbanizace nastartovala změny ve působu života - pracovní doba
 • větší anonymita než na vesnicích
 • vyšší vzdělanot obyvatel
 • vyšší plat...vyšší výdaje
 • dnes už zozdíly pomalu mizí

Hodnocení referátu Socioekonomická geografie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. listopad 2017
  2 346×
  1030 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Socioekonomická geografie