Hospodářský proces, fáze, státní rozpočet

- jsou to veškeré hospodářské ekonomické činnosti, které probíhají ve společnosti, fáze:

Výroba – činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a aby mohla výroba proběhnout, musí být k dispozici:
a) práce (zaměstnanci) – cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby, aby mohl člověk konat práci, musí mít pracovní sílu (souhrn fyzických a psychických schopností, které mu umožňují práci vykonávat a nemá ji každý, např. děti, důchodci a nemocní)
- odměnou za vykonanou práci je mzda, její výši ovlivňují faktory (vzdělání, množství odvedené práce, kvalita, složitost, poptávka po daném druhu práce)
druhy mezd: nominální (celková částka peněz, kterou si zaměstnanec vydělal) a reálná (vyjadřuje množství statků a služeb. Které jsme si pořídili za nominální mzdu)
- díky tomu, že dochází neustále k růstu cen, zboží a služeb se reálná mzda snižuje
b) přírodní zdroje (materiál) – jejich typickým znakem je, že se vyskytují v omezeném množství a jsou vyčerpatelné, neobnovitelné = vzácné a to se odráží v ceně
- nejdůležitějším přírodním zdrojem je půda a ten kdo ji vlastní má určité výsadní postavení, (monopol) oproti těm, co půdu nevlastní
- vlastník může půdu prodat, ponechat si ji a využívat nebo pronajmout za pozemkovou rentu (vyplívá z bonity)
c) kapitál (budovy, stroje) – jsou to peníze, které přináší další peníze
- rozumíme tím vše co vkládáme do výroby nebo do peněžních institucí a to proto, aby vznikly větší hodnoty
- podoba kapitálu je peněžní nebo reálná (fyzická)
- vlastník získává odměny – zisk – při aktivním podnikání s tímto kapitálem a úroky – odměna při pasivním vynakládání kapitálu
d) informace (technologie) – bez odpovídajících informací se nedá vyrábět – rychle zastarávají díky neustále postupujícímu pokroku, proto jsou informace velmi drahé
- např. software, výrobní postupy, patenty a licence

Rozdělování a přerozdělování – každý účastník výrobního procesu, který vkládal některý z výrobních faktorů očekává také odměnu
a) pracovní síla (vklad) – mzda (odměna
b) přírodní zdroje (vklad) – tržní cena, renta (odměna)
c) kapitál (vklad) – úrok a zisk
- ne všichni se však můžou výrobního procesu zúčastnit a tudíž nemohou nebo nemají co vkládat (děti, nemocní, důchodci) ale i tyto skupiny potřebují uspokojovat své potřeby, tak proto stát přebírá roli organizace při zajišťování potřeb těch, kteří se nezúčastnili výroby.
- každý, kdo získá odměnu, tak její část odvádí ve formě daní a sociálního pojištění do st. rozpočtu
- takto získané prostředky stát předepsaným způsobem přerozděluje tam, kde jsou potřeba, nejčastěji ve formě sociálních dávek

Směna – v této fázi vyměňujeme získané odměny za statky a služby, které potřebujeme k uspokojování svých potřeb
- je to proces, ve kterém nabízející (výrobce) hledá kupce (zákazníky) pro své výrobky a naopak

Spotřeba – proces, při kterém dochází k uspokojování potřeb, rozlišujeme:
a) konečnou (sníst rohlík)
b) výrobní (k zajištění další výroby – nákup stroje)
c) jednorázová
d) dlouhodobá

Státní rozpočet
- centrální fond finančních prostředků státu
- jeho prostřednictvím se uskutečňuje přerozdělovací procesy a sestavuje se na jeden rok
- navrhuje ho ministerstvo financí, projednává ho vláda a nakonec ho schvaluje parlament
- přijatý rozpočet má charakter zákona
Příjmy Výdaje
1) daně (55% všech příjmů) 1) veřejná spotřeba státu
a) přímé(daň z příjmu, daň dědická, darovací, - státní správa
silniční, daň z nemovitosti a jejich převodu) - armáda a policie
b) nepřímé (DPH, spotřební a ekologická) 2) veřejná spotřeba obyvatelstva
2) pojistné sc. pojištění (40%) - zdravotnictví, školství
3) cla - - kultura a věda
4) poplatky a pokuty 3) transfery (převody) obyvatelstvu
soc. dávky, důchody, podpora, nemocenská, příspěvky na bytovou politiku
4) dotace (podnikům, krajům, obcím)

Typy: příjmy větší jak výdaje = přebytkový
příjmy se rovnají výdajům = vyrovnaný
příjmy menší jak výdaje = schodkový (deficitní)
- opakovaným deficitem se vytváří státní dluh, stát vydává dluhopisy, které může prodat na burzy cenných papírů nebo může dostat úvěr od centrální banky nebo ze zahraničí

Hodnocení referátu Hospodářský proces, fáze, státní rozpočet

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  6 959×
  589 slov

Komentáře k referátu Hospodářský proces, fáze, státní rozpočet