Integrace

- vyšší forma sbližování a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního celku; podle intenzity dělíme do 5 stupňů:
1. Pásmo volného obchodu – propojení na nejnižším stupni
- odbourávána cla, kvóty a jiné překážky bránící volnému obchodu; vůči nečlenským zemím si každá země zachovává vlastní celní politiku
Evropské sdružení volného obchodu ESVO = EFTA – vzniklo v 60. letech jako reakce na vytvoření EHS (Evr. hosp. společenství); má 4 členy (nejsou v EU): Švýcarsko, Lichtnštejnsko, Norsko, Island
Středoevropská dohoda o volném obchodu CEFTA – od r. 93 zakládajícími členy: ČR, SR, Maďarsko, Polsko; následník RVHP, přibylo Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko, zájem mají pobaltské republiky
a) - program: liberalizace obchodu (odstraňování překážek)

2. Celní unie – vyšší stupeň propojení; viz. 1 ale vůči členským zemím uplatňují členské země společnou celní politiku – společný celní sazebník
BENELUX – 1. celní unie, od r. 1948
Evropské společenství – předchůdce EU
- od r. 93 celní unie mezi ČR a SR (problémy s potravinářským zb.)
3. Společný trh – rozšířen o volný pohyb práce a kapitálu, občané mohou investovat či ukládat volné peněžní prostředky a současně mohou cestovat v rámci společenství s libovolnou měnou bez omezení
- např. EU v době vzniku
4. Hospodářská (ekonomická) unie – nadstátní forma, společná zahr. politika, bezpečnostní a sociální politika
5. Úplná ekonomiká integrace (měnová unie) - členské státy mají společnou centrální banku a měnu

EVROPSKÁ UNIE
Historie vzniku – po II. sv. válce bylo cílem zajistit v Evropě mír a prosperitu, proto byla vytvořena řada organizací: v r. 49 byla založena Rada Evropy pro podporu politické spolupráce a NATO jako protipól tlaku moci SSSR
- předchůdci EU: Evropské společenství uhlí a oceli (Něm., Fr., It., Benelux), EHS (Evrospké společenství), Euroatom – Evr. společenství pro atomovou energii
Þ spojením vznik EU
r. 1992 v Maastrichtu konference – členské země podepsali sml. o podmínkách pro vstup členských zemí do měnové unie; nová členská země je také musí plnit
Kritéria pro používání Eura: (rok 1997)
1. míra inflace – nesmí být vyšší než 1,5% nad Æ 3 zemí s nejnižší mírou inflace
2. stabilní devizový kurz – alespoň po dobu 2 let
3. schodek st. rozpočtu – nesmí být vyšší než 3% HDP
4. celkové zadlužení státu nesmí být vyšší než 60% HDP
5. dlouhodobé úrokové sazby nesmí být vyšší než 2% nad průměrem tří zemí s nejnižší diskontní sazbou
- podmínky nesplnilo Řecko, do měnové unie (12 členů) nevstoupila VB, Dánsko a Švédsko
Další kritéria pro vstup do EU:
a) přizpůsobit právní řád (soustavu zákonů)
b) přizpůsobit systém sociálního zabezpečení
c) zabezpečit polit. svobody a lidská práva
Pilířová struktura EU
1. vznik z těchto institucí, které mají za cíl společný trh a společný výzkum a vývoj
2. zabezpečení demokracie, lidských práv, bezpečnost, mír a právní stát
3. spolupráce v boji proti drogám, kriminalitě a terorismu, zavedení občanství EU
Práva a povinnosti občana EU: právo žít a cestovat v kterémkoliv člen. st. včetně všech soc. výhod, právo volit v místních volbách a ve volbách do Evr. parlamentu, může se ucházet o zvolení v jiném st. za stejných podmínek jako jeho příslušníci, právo na diplomatickou ochranu
Měna Euro: jednotná měna 12 členských zemí měnové unie, od 1. 1. 99 v bezhot. platebním styku, od 1. 1. 2002 i v hotovostním platebním styku, do 30. 6. 2002 budou bankovky národních měn a Euro obíhat společně
- výhody: bez poplatků za převod, snadné porovnání cen, bez rizika deviz. kurzů
- 31. 12. 98 zafixován kurz 1E= 1,95583 DEM
Členské státy EU: zakládající: Něm., Fr., It., Benelux
postupně se přidali: 72: VB, Dánsko a Irsko, 81: Řecko, 82: Španělsko a Portug., 90: východní německo, 95: Rak., Švédsko, Finsko
r. 92: asociační dohody – přidruženy státy stř. a vých. Evropy: ČR, Polsko, Maď., Rumunsko, Bul., Kypr a pobalstské st. (Litva, Estonsko, Lotyšsko)
ČR dala přihlášku v r. 96 V. Klausem do EU, od r. 97 probíhají jednání
Amsterodamská sml. (r. 97) doplňuje Maastr. a všechny st. ji museli ratifikovat, v platnosti od r. 99, cíl: umožnit rozšiřování EU, klást důraz na zaměstnanost a práva jednotlivce, posílit bezpečnost a boj proti kriminalitě, přiblížit se občanům, zajistit větší efektivitu institucí
Orgány EU:
Evropská rada = summit hlav států nebo vlád EU + předseda Evropské komise
- zasedá 1x za 6 měsíců, v zemi která má předsednictví
- řeší nejzávažnější problémy, určuje obecné směry polit. i hosp. rozvoje, závěry se musí řídit všechny orgány
Evropský parlament – zákonodárnoá moc, schvaluje společně s Radou EU, členové jsou poslanci - voleni přímým hlasováním v jednotlivých členských zemích na 5 let, počet křesel podle počtu obyvatel, v souč. má 625 poslanců
Rada EU = rada ministrů, 1 ministr z každé země pro přísl. problematiku
- zasedá 2x do roka, předsednictví rotuje, podle rozlohy země má ministr přidělen určitý počet hlasů
Evropský soudní dvůr – nejvyšší soudní orgán EU, 15 soudců a 9 gener. advokátů
- řeší případy, kdy člen. st. porušují své zákony nebo je nepřizpůsobují
Evropský účetní dvůr – zastupuje daň. poplatníky, kontroluje jak EU hospodaří, zda je v souladu s rozpočtem, vydává Zprávu o hospodaření
Evropská komise – navrhuje nové právní předpisy, nesmí je přijímat; 20 komisařů na 5 let, musí hájit zájmy EU jako celku bez ohledu na svou st. příslušnost

EVROPSKÝ EKONOMICKÝ PROSTOR
zahrnuje členy EU a ESVO, pro vyhodnější podmínky obchodu, jako protipól Japonska a USA

WTO (World trade organisation) = dohoda o svět. obch. org.; cílem je liberalizace obchodu, 85% obchodu na celém světě; zákl. princip:
Doložka nejvyšších výhod – strany se zavazují poskytovat si všechny výhody, které v minulosti poskytli a v budoucnu poskytnou komukoliv jinému
ČR je členem, vstupem jsme se zavázali že snížíme cla

OECD = org. pro hosp. spolupráci a rozvoj, org. bohatých; vznikla v r. 61 ze 20 nejvyspělejších st. světa (G20)m pak přidala další 4 členy, ČR splnila podmínky
- podmínky pro přijetí: a) neklást překážky mezinár. obchodu
b) nebránit pohybu kapitálu
c) ochota pomáhat rozvojovým zemím
d) stabilní devizový kurz
e) zaplacení vstup. poplatku: 9 miliard Kč
- význam pro ČR: posílení důvěry zahr. investorů, společné výzkumné a vývojové programy, levnější úvěry od zahr. institucí, společný boj proti kriminalitě, rychlý přístup k nových info
- požadavky: snižování míry inflace, míry nezam., ekologie

Rada Evropy – vznikla v r.49 na podporu hosp., sociální a kulturní spolupráce, při vstupu se podepisuje „Ústava o lidských právech“, členové musí dodržovat práva menšin, právo na vzdělání, nezávislost justicea soudu, ČR je členem od r. 93
- součástí je Evropský soudní dvůr pro lidská práva

MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ INSTITUCE
Skupina světové banky – skládá se z 5 institucí, každá má svůj úkol:
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj IBRD – poskytuje úvěry a techn. pomoc při budování infrastruktury, pomáhá vládám změnit způsob řízení eko
Mezinárodní sdružení pro rozvoj IDA – poskytuje bezúročné úvěry nejméně rozvinutým a rozvojovým zemím, splatnost až 40 let
Světová banka = IBRD + IDA – členové musí být současné členové MMF
Mezinárodní finanční společnost IFC – poskytuje půjčky a poradenské služby soukromému sektoru v rozvoj. zemích a zemích bývalého soc. tábora
Mezinárodní měnový fond MMF – založen společně se Svět. bankou za základě Brettwodskýchdohod, Československo bylo zakládajícím členem, na nátlak SSSR jsme vystoupili a po revoluci nás opět přijali; úkoly:
a) podpora mezinár. měnové spolupráce
b) poskytování půjček na odstranění nežádoucích důsledků nevyrovnanosti plateb. bilance
c) působit na stabilitu devizových kurzů, umožňuje konzultace v platebních podm.
- na rozdíl od IBRD poskytuje krátkodobé úvěry, ČR obdržela půjčku na zavedení volné směnitelnosti koruny a dovoz ropy
- zdroje : 1. ze členských kvót (závisí na hosp. síle státu)
2. z půjček od mezinár. fin. institucí
Rada guvernérů – základní orgán MMR, řídící, skládá se ze 181 guvernérů, schází se 1x ročně na výročním zasedání (v r. 2000 v Praze)
Výkonné direktorium – řídí v mezidobí
- spolupráce MMF a ČR: forma pravidelných misí - doporučení
Evropská banka pro obnovu a rozvoj – pro podporu soukr. podnikání v zemích stř. a východní E, zabezpečit rychlý přecod k tržnímu hosp.
- zakladatelé: země EU, Japonsko a USA, sídlí v Londýně
- bank. kritéria při poskytování úvěrů: 1. návratnost investic
2. význam a kvalita projektu

Hodnocení referátu Integrace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 507×
  1234 slov

Komentáře k referátu Integrace