Management

- věda o řízení
- soubor ověřených metop, přístupů, zkušeností a doporučení, které vedoucí pracovníci (manažeři) používají ke zvládnutí svých manažerských funkcí (plánování, organizování, výběr a rozmisťování pracovníků, vedení a motivace, rozhodování a kontrola)

Manažer – profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů, využívá kolektiv zaměst.
Proč je podniky řídit? Význam managementu:
- podniky jsou většinou velké celky a pracuje v nich více lidí, jejichž práci je nutno koordinovat takovým způsobem, aby výsledek jejich práce splňoval základní cíle
- protože vnější a vnitřní podmínky v nichž podnik působí se neustále mění (noví konkurenti, technologie, materiály, zákony)
- manažerské dovednosti jsou buď vrozené, nebo získané
: technické: základní znalosti v oboru
: lidské a komunikační: schopnost komunikovat a přesvědčit
: koncepční: schopnost vidět do budoucnosti a rozpoznat důležité od méně důležitého
: projekční: schopnost vidět problémy a na ty nalézt optimální řešení

Typy manažerů:
1) vrcholový management (TOP) – sem řadíme nejvýše postavené pracovníky /ředitel, předseda představenstva), představují málo početnou skupinu nejlépe placených a pro firmu velmi důležitých lidí, na jejich znalostech a schopnostech závisí úspěch celé firmy
- v jejich práci převažuje strategický a koncepční charakter
2) střední management – patří sem vedoucí jednotlivých útvarů ve firmě (vedoucí zásob., personalistiky, výroby), jejich práce je operativnějšího charakteru, např. , hledání nového dodavatele
3) nejnižší management – zejména mistři na jednotlivých dílnách, řeší každodenní problémy týkající se firmy (nekvalitní mat.), tato skupina je nejpočetnější

Vývoj lze rozdělit podle dvou hledisek:
1) časové hledisko
a) počátek 20. stol – 30. léta – zavedení úkolových mezd, posilování kontroly výstupů a důraz na disciplínu
b) 40. -70. léta – roste význam plánování a manažeři překonávají disciplínu
c) 80. léta – současnost – spoluúčast zaměstnanců na řízení, důraz na zvyšování kvalifikace, využívání automatizace a robotizace, výpočetní technika
2) obsahové hledisko
a) vědecký, klasický management – cílem nalézt způsoby řízení, které by umožnily zvýšení objemu produkce (pásová výroba, důraz na disciplínu – plnění příkazů), posílení spolupráce místo chaotického individualismu, zavedeny technické a pracovní normy, pozornost n výběr zaměstnanců, zavedení úkolových mezd (větší motivace)
- hl. přestavitelé – Ford a Baťa
b) teorie operačního managementu – průmyslové činnosti rozděleny do 6 skupin:
- technické (výroba), komerční (nákup a prodej), finanční (získávání kapitálu), bezpečnostní (ochrana majetku), účetní (statistika, UCE), manažerské činnosti (předvídání, org.)
- formuloval základní principy managementu:
- dělba práce (každý dělal něco určitého), pravomoc a odpovědnost (podřízenost individuálních zájmů zájmům společným), jednota přikazování (podřízený dostával příkazy od jednoho nadřízeného), spravedlivé odměňování, disciplína a pořádek, iniciativa pracovníků a potřeba týmové práce
- představitel Henry Tayol
c) behaviorismus – heslo: „zapoměli jsme na člověka“ – směr využívá poznatků psychologie
- člověk má na rozdíl od stroje určité pocity, zájmy a názory, které ovlivňují chování
- podstatou je hledání toho, co člověka motivuje k lepší práci a jak vyhledávat lidi, aby jejich schopnosti odpovídali co nejvíce práci, kterou by měli dělat
- tento směr přikládá velký význam mezilid. vztahů na pracovišti, představitel Max Weber
d) teorie systémů – komplexní pohled na objektivní realitu
- podnik je považován za systém, který se skládá z nejrůznějších prvků (podnikové útvary, jednotlivý pracovníci) a mezi nimi existují složité vazby a vztahy
- systém. Je myšlenková konstrukce, kterou se snažíme postihnout určitý reálný objekt z určitého hlediska
- pro každý systém je charakteristická struktura (prvky a vazby) a chování (reakce na podnět)
- představitel Bernard – respektoval aristotelský názor, že celek je víc než součet částí
e) moderní management – japonský, zaznamenává vysoký ekonomický růst, nízkou nezaměstnanost a nízkou míru inflace – příčinou je japonská morálka a zvláštní přístupy a postupy (je založena na disciplinovanosti, pracovitosti, trpělivosti a inovace)
- přístupy řízení – obrácené řízení (zapojení nižších pracovníků do problematiky), systém řízení zásob (minimální skladování), systém personální práce (zajištění doživotní zaměstnanosti a odměňování dle zasloužených let), rotace pracovník, dobré mezilidské vztahy na pracovišti a loajalita (oddanost vůči firmě), důraz na požadavky zákazníka (kvalita a dobré vztahy), vysoký stupeň techniky
Současné trendy ve vývoji managementu- velký převis nabídky nad poptávkou, roste konkurence (ve světě tři konkurenční centra – americké, evropské a dálnovýchodní), politické změny – převraty a války
Proto se musí sv. management zaměřovat na řízení těchto problémů:
- snižovat náklady (vyrábět bez vad, zásob, zdržení, a zbytečné administrativy)
- zvyšování produktivity – plné využití kapacit, pracovní doby
- upřednostňování zákazníků a zvyšování kvality a aktivity pracovníků
- rozvíjení tvořivosti (týmová práce, iniciativa, používat více intelektu a méně materiálu)

Hodnocení referátu Management

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 848×
  674 slov

Komentáře k referátu Management