Odměňování pracovníků

Mzda a její funkce, rozdíl mezi mzdou a platem

Mzda = odměna za vykonanou práci

Funkce

 • alimentační (sociální nebo též zabezpečovací)
 • regulační
 • kompenzační
 • motivační či stimulační

 

 • mzda = mění se, závisí na počtu odpracovaných hodin
 • plat = je stejný pořád

Nejdůležitější právní normy upravující odměňování

 • Listina základních práv a svobod
 • Zákoník práce (vznik pracovního poměru, nárok na odměnu za vykonanou práci)
 • Zákon o mzdě
 • Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších orgánech a organizacích
 • Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí a za práci v noci

Složky hrubé mzdy

 • základní (tarifní) mzda
  • časová (kolik hodin odpracoval)
  • úkolová (jaký úkol dostal)
  • podílová
  • kombinovaná
 • pobídková složka
  • odměny
  • prémie
  • osobní ohodnocení
  • příplatky
  • podíly na hospodářském výsledku
  • naturální požitky
 • náhrady mzdy
  • dovolená, za zákonem stanovené svátky, za prostoje

Základní mzda a její normy

Je nejdůležitější složkou mzdy a její výše závisí na:

 • množství a kvalitě vykonané práce
 • na složitosti, namáhavosti a odpovědnosti práce

Pobídková složka

 • Osobní ohodnocení
  • je to pravidelná složka mzdy
  • vyjadřuje kvalitu práce nebo důležitost práce pro podnik
 • Příplatky ke mzdě
  • Za práci přesčas: může dostat zaměstnanec náhradní volno nebo příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku
  • Za práci v noci: minimálně 10% průměrného hodinového výdělku
  • Za práci v sobotu a neděli: minimálně 10% průměrného hodinového výdělku
  • Za práci ve svátek: minimálně 100% průměrného hodinového výdělku
  • Za práci ve stíženém pracovním prostředí: minimálně 10% z minimální mzdy (48,10)
 • Prémie: stanoveny předem na základě prémiového řádu, který si podnik sestavuje sám
 • Prémiový řád:
  • prémiové ukazatele
  • doba vyplácení prémií
  • prémiová sazba
  • prémiový základ
 • Odměny
  • vyplácí se jednorázově a jejich výše nebývá předem známá
 • Podíly na hospodářském výsledku
  • určitá odměna, která je vyplácena všem zaměstnancům na základě určitých pravidel
 • Naturální požitky
  • deputát v zemědělství, osobní automobil…

Náhrady mzdy

 • jde o odměnu za neodpracovaný čas a odvozuje se od průměrné mzdy (tzv. vyměřovací základ)

Čistá mzda

Sociální pojištění

 • je příjmem státního rozpočtu, kde se následně rozděluje do 3 různých oblastí:
  1. Pojistné na nemocenské pojištění
  2. Pojistné na důchodové pojištění
  3. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • spravuje ho česká správa soc. zabezpečení. Poplatníky jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (OSČV)
 • Vyměřovací základ:
  • u zaměstnance úhrn příjmů
  • u zaměstnavatele úhrn příjmů všech zaměstnanců
  • u OSČV určité % příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a to po odečtení výdajů vynaložených na jejich dosažení

Zdravotní pojištění

 • plátcem je každý občan ČR a buď si ho hradí sám nebo ho za něj hradí stát
  • Stát
   • za nezletilé a neopatřené děti
   • důchodce
   • ženy na mateřské a rodičovské dovolené
   • nezaměstnané, evidované na úřadu práce
 • Řídí se zákonem o veřejném ZP a zákonem o všeobecném ZP. Je určeno k úhradě nákladů zdravotní péče = plně jsou hrazeny nezbytné lékařské výkony a částečně léky a zdravotnický materiál
 • Poplatníci, zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSČV – pojištění se soustřeďují u VZP, která je pak přerozděluje k jednotlivým ZPojišťovnám – pojištěnec má právo na výběr ZP (lze ji měnit 1x za rok, a to vždy k prvnímu dni kalendář. Čtvrtlení)
 • Zdravotní pojišťovna narozeného dítěte se řídí ZP matky, změnu lze provést až po přidělení rodného čísla
 • Pojištěnec má právo na výběr lékaře, a to 1x za 3 měsíce

Čistá mzda

 • = hrubá mzda - zákonné srážky (záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění)

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda je tak definována jako hrubá mzda pracovníka povýšená o sociální (25 % z hrubé mzdy) a zdravotní (9 % z hrubé mzdy) pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel.

Slevy na dani z příjmů

 • Sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku/manžela
 • Sleva na invalidu I., II. a III. Stupně
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva studentovi
  • Nárok na slevu mají osoby:
   • které nedosáhly věku 26 let a studují denní formou studia,
   • do věku 28 let, v případě, že studují v denním doktorandském studiu.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Roční výše daňového zvýhodnění na jedno dítě je uvedena v § 35c zákona o daních z příjmů. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek, ale to pouze v případě, že bude poskytnuta sleva.

Formy daňového zvýhodnění

 • Sleva na dani
 • Daňový bonus
 • Kombinace obou

Důchodové pojištění

Částka k výplatě

Srážky ze mzdy – buď bývají nařízeny (výživné) nebo jsou dobrovolné (spoření, pojistné)

Nemocenská

 • 1-3 dny se neplatí
 • 4 – 21 den platí zaměstnavatel
 • od 22 dne nemocenská = 60% z RDVZ (redukovaný denní vyměřovací základ)

ČV = ČM – srážky ze mzdy + dávky nemocenského pojištění

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

 1. nemocenská
 2. podpora při ošetřování člena rodiny
 3. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 4. peněžitá pomoc v mateřství
  • při výpočtu těchto dávek se pracuje s vyměřovacím základem, ale nikoliv za předcházející čtvrtletí, ale za předcházejících dvanáct měsíců -> tento základ se pak ještě redukuje

Minimální mzda a její význam

Je to minimální mzda, kterou musí zaměstnavatel vyplatit. Činí 11000 Kč měsíčně nebo 66 Kč za hodinu. Bez ohledu na to jakou práci vykonává zaměstnanec. Využívá se při některých výpočtech odvodů daní z příjmu.

Zaručená mzda a její význam

Je to nejnižší přípustná odměna za práci podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Je 8 platových tříd.

Valorizace mezd

 • úprava mzdy podle výše inflace
 • o valorizaci se dohaduje v tzv. tripartitě (Ministerstvo práce a sociálních věcí + odbory + zástupci podnikatelů) a v kolektivních smlouvách

Splatnost a výplata mzdy

Výplata mzdy

 • zaokrouhluje se na celé koruny nahoru
 • vyplácí se v penězích - pouze část může být v naturáliích
 • vyplácí se v pracovní době a na pracovišti
 • Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci výplatní lístek
 • Jiné osobě než zaměstnanci lze vyplatit mzdu jen na základě písemné plné moci
 • Výplata se vyplácí v hotovosti nebo převodem na účet

Splatnost

Dle § 56 odst. 1 písm. b) platí, že zaměstnanec je oprávněn zrušit pracovní poměr okamžitě, jen jestliže zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Význam hodnocení pracovníků pro odměňování

 • Hodnocení provádí – nadřízený, spolupracovníci, sebehodnocení, zákazníci, někdo zvenčí (odborníci)
 • Hodnocení může být
  • příležitostné
  • pravidelné – vyhodnocuje se i v dokumentace, která je součástí osobního spisu
 • Využití hodnocení – odměňování, rozmisťování, ke zlepšení práce
 • Cíl hodnocení – zjistit, jak pracovník vykonává svou práci, jaké jsou jeho vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům, apod.

Hodnocení referátu Odměňování pracovníků

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. červenec 2017
  2 107×
  1022 slov

Komentáře k referátu Odměňování pracovníků