Právní úprava účetnictví

Předmět účetnictví, význam a funkce účetnictví

 • písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách
 • předmětem je zaznamenávat v účetní jednotce:
  • a) stav a pohyb aktiv a pasiv
  • b) náklady, výnosy a s tím související zjištění hospodářského výsledku
 • účetnictví plní funkce:
  1. poskytuje informace pro potřeby podnikatele
   informace pro podnikatele, zda vydělal nebo prodělal
  2. může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů
   vztahy mezi věřitelem a dlužníkem
  3. poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku
   na základně minulosti nebo současnosti firmy se mohou řídící pracovníci rozhodovat o budoucích investicích, obchodech či likvidaci
  4. zjištění informací pro účely daňové
   správné stanovení základu daně
  5. údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodářství
   týká se zejména a.s., rozšiřování a správa majetku

Právní normy

 • Zákon o účetnictví
 • prováděcí vyhlášky Ministerstva financí (úprava přímo pro jednotlivé skupiny)
 • podnikatelé - Vyhláška č. 500/2002 Sb.
 • České účetní standardy pro podnikatele
 • obchodní zákoník
 • daňové zákony
 • pojišťovací zákony
 • zákoník práce
 • zákon o cenných papírech

Zákon o účetnictví

 • povinnost vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem
  • účetnictví je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy jednoho účetního období
  • účetnictví je vedeno průkazným způsobem, jestliže jsou účetní případy a účetní zápisy doloženy účetními doklady a je provedena inventarizace
  • účetnictví je správné, jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem a předpisy
 • zákon
  • definuje účetní jednotky
  • definuje předmět účetnictví a účetní období
  • stanoví základní povinnost při vedení účetnictví a při používání účetních metod včetně pokud a nedodržení povinností stanovených zákonem
  • stanoví pravidla pro oceňování jak v průběhu účetního období, tak i k rozvahovému dni
  • definuje účetní knihy, jejich otevírání a uzavírání, účetní doklady
  • definuje směrnou účtovou osnovu
  • stanoví základní požadavky na obsah účetní závěrky a její zveřejňování
 • účetní jednotka
  • právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky
  • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v OR
  • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za předcházející kalendářní rok 25.000.000,-
  • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí
 • právnické osoby jsou povinny vést účetnictví ode dne vzniku až do dne zániku
 • fyzické osoby, jejichž obrat překročil uvedenou částku, se stávají účetními jednotkami od prvního dne následujícího roku – nemají ještě povinnost vést účetnictví -> od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, kdy se stali účetní jednotkou
 • zjednodušený rozsah účetnictví
  • fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami, ale nemají povinný audit
   • sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést syntetické účty pouze na úrovni účtových skupin
   • mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize
   • účetní jednotky nemusí používat zásadu opatrnosti – pouze daňové odpisy, musí ale být zaúčtovány
   • nepoužijí ustanovení týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou zákonných rezerv a zákonných opravných položek uvedených v Zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Vyhláška č. 500/2002 Sb.

 • rozsah a způsob sestavování účetní závěrky
 • obsahové vymezení položek účetní závěrky, tj. účetních výkazů
 • směrnou účtovou osnovu
 • metody přechodu z daňové evidence na účetnictví

České účetní standardy pro podnikatele

 • 001 Účty a zásady účtování na účtech
 • 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
 • 003 Odložená daň
 • 004 Rezervy
 • 005 Opravné položky
 • 006 Kurzové rozdíly
 • 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
 • 008 Operace s cennými papíry a podíly
 • 009 Deriváty
 • 010 Zvláštní operace s pohledávkami /od roku 2008 zrušen)
 • 011 Operace s podnikem
 • 012 Změny vlastního kapitálu
 • 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • 014 Dlouhodobý finanční majetek
 • 015 Zásoby
 • 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční úvěry
 • 017 Zúčtovací vztahy
 • 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • 019 Náklady a výnosy
 • 020 Konsolidace
 • 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurz a likvidace
 • 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
 • 023 Přehled o peněžních tocích

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh

Jednotná označení jednotlivých účtů pro všechny účetní jednotky.

Směrná účtová osnova

 • seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty
 • podle ní účtují zejména
  • obchodní společnosti
  • družstva
  • státní podniky
  • fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou
 • obsahuje 10 účtových tříd (0 – 9), které se dále člení na účtové skupiny
  • 0 – Dlouhodobý majetek
  • 1 – Zásoby
  • 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
  • 3 – Zúčtovací vztahy
  • 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • 5 – Náklady
  • 6 – Výnosy
  • 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
  • 8 a 9 – vyhrazeny pro vnitropodnikové účetnictví, pravomoc účetní jednotky

Účtový rozvrh

 • sestaven účetní jednotkou na podkladě směrné účtové osnovy
 • seznam všech syntetických a analytických účtů, které se v účetním období použijí
 • sestaven pro každé účetní období, je možné ho v průběhu doplňovat
 • pokud není třeba změny, může se rozvrh použít z jednoho období i v dalším
 • syntetické účty
  • rozdělené účtové skupiny
  • musí vycházet ze závazné směrné účtové osnovy
  • trojmístné číselné označení + název
 • analytické účty
  • podrobnější členění (podle potřeb daňových předpisů, potřeb účetní závěrky)
  • častým důvodem je rozlišování jednotlivých hospodářských středisek
  • další číslice (221/1, 221/2)

Vnitropodniková směrnice

 • vytváří si je účetní jednotka sama, vychází se z konkrétních podmínek
 • upřesňují účetní postupy a přístupy
 • musí obsahovat den nabytí účinnosti, období platnosti, musí být podepsána k tomu oprávněnou osobou
 • rozsah není vázaný, proto můžeme některé směrnice sloučit do jedné a naopak
 • nejtypičtější vnitropodnikové směrnice:
  • Účtový rozvrh
  • Odpisový plán
  • Podpisové vzory – osoby oprávněné jednat jménem účetní jednotky, disponovat s peněžními prostředky, odpovědné za účetní případ, za zaúčtování účetních dokladů
  • Harmonogram účetní závěrky – kdo a v jakém termínu musí provést inventarizaci, kdo odpovídá za zaúčtování všech účetních případů v účtovacím období a do jakého termínu musí být provedeno, kdo a do jakého termínu provádí sestavení účetních výkazů
  • Používání měnových kurzů
  • Způsoby oceňování
  • Oběh účetních dokladů
  • Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů
  • Inventarizace majetku a závazků
  • Normy přirozených úbytků
  • Používání silničních motorových vozidel – v jakých případech lze používat služební vozidlo, v jakých případech služebních cest lze používat osobní vozidlo, jakým způsobem provádět odběr pohonných hmot, jakým způsobem evidovat záznamy a doklady o provozu služebních vozidel
  • Způsob účtování zásob – způsob A nebo B, kdy lze účtovat přímo do spotřeby
  • Limity pro zatřídění do DHM a DNM – zda zákonem stanovené nebo vlastní

Účetní zásady

Soubor určitých pravidel, které jsou dodržovány při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky:

 • zásada bilanční kontinuity (návaznosti jednotlivých účetních období)
  konečné stavy jednoho účetního období se shodují s počátečními stavy nového
 • zásada věcné a časové souvislosti
  účtování případů, které patří do příslušného účetního období
 • zásada stálosti účetních metod
  z důvodu srovnatelnosti informací
 • zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti
  ​vykázat v účetní závěrce reálné finanční a majetkové postavení účetní jednotky, které odpovídá skutečnostem nastalých v průběhu účetního období
  • zásada opatrnosti – vykazovat pouze reálné a realizované zisky
  • správnost při aplikaci platných předpisů a postupů (oprava/technické zhodnocení)
 • přednost obsahu před formou
  zkoumání podstaty operace
 • zákaz kompenzace (zásada zákazu vzájemného vyrovnávání)
  zákaz vyrovnávání mezi položkami aktiv a pasiv a položkami nákladů a výnosů

Hodnocení referátu Právní úprava účetnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. prosinec 2018
  4 090×
  1131 slov

Komentáře k referátu Právní úprava účetnictví