Účetní dokumentace

Účetní doklady a jejich význam

 • průkazný účetní záznam s povinnými náležitostmi
 • písemná forma (rukopis, psací stroj) nebo technická forma (elektronický způsob)
 • v účetních dokladech se zaznamenávají
  • hospodářské operace, které působí změny v majetkových složkách, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech
  • účetní operace, které vyplývají z techniky účetních zápisů (účetní převody při účetní uzávěrce)

Členění účetních dokladů

Účetní doklady podle druhů:

 • FAKTURY VYSTAVENÉ = vyúčtování odběrateli + přílohy
 • FAKTURY PŘIJATÉ = vyúčtování od dodavatele (povinnost zaplatit)
 • PŘÍJMOVÉ POKLADNÍ DOKLADY = platby za hotové, vystavené dvakrát (originál dáváme zákazníkovi, kopii ponecháváme)
 • VÝDAJOVÉ POKLADNÍ DOKLADY = výdaje v hotovosti
 • BANKOVNÍ VÝPISY = stav a pohyb peněz na bankovním účtu
 • VNITŘNÍ (INTERNÍ) ÚČETNÍ DOKLADY = příjemky (příjem na sklad); výdejky (výdej ze skladu); výplatní listina (pro zaúčtování mezd zaměstnanců)

Účetní doklady podle počtu dokumentovaných účetních případů:

 • JEDNOTLIVÉ (jedna hospodářská operace)
 • SBĚRNÉ (shrnují více účetních dokladů stejnorodých hospodářských operací, které mohou být zaúčtovány pod jednou položkou; maximálně za období jednoho měsíce)

Účetní doklady podle místa vzniku:

 • VNĚJŠÍ (EXTERNÍ) = souvisejí s okolím podniku
 • VNITŘNÍ (INTERNÍ) = pouze uvnitř podniku

Náležitosti účetních dokladů

 • označení účetního dokladu
  • v jedné číselné řadě nebo v několika řadách
 • obsah účetního případu a označení jeho účastníků
 • peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu
 • okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodné s okamžikem vyhotovení
  • bez zbytečného odkladu
 • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby zodpovědné za jeho zúčtování
  • Osoba odpovědná za účetní případ = garance správnosti účetního případu (proběhl tak, jak je uvedeno na dokladu)
  • Osoba odpovědná za zúčtování účetního případu = přezkoušení dokladu z formálního hlediska (úplnost náležitosti), odpovědnost za správní zaúčtování

Oběh účetní dokladů

 • neprobíhá ve všech účetních jednotkách stejně – záleží na organizaci jednotky
 • složitější organizační struktura -> smysluplnější oběh, nutné stanovení pravidel oběhu -> vnitropodniková směrnice (zajištění plynulého pohybu dokladů od okamžiku vyhotovení/přijetí, přes ověření až po archivaci)

Postup oběhu

 1. přezkoumání správnosti
  • kontrola účetního dokladu z hlediska obsahové a formální stránky
  • OBSAHOVÁ stránka = ověření správnosti údajů a přípustnosti účetního případu (např. zda faktura odpovídá dodanému zboží, jakosti, zda odpovídají smluvené ceny, apod.)
  • FORMÁLNÍ stránka = ověření úplnosti náležitostí
 2. příprava k zaúčtování
  • třídění dokladů (zpravidla podle druhu /FV, FP, PD, …/, případně podrobnější dělení)
  • označování dokladů (číselné, případně abecedně číselné označení)
  • evidence (zápis do pomocných účetních knih)
  • určení účtovacího předpisu (určení účtů a jejich stran, na které budou doklady účtovány včetně uvedení částek; zapíše se do předtisku na účetní doklad nebo na samostatný lístek, který se připojí k dokladu)
 3. zaúčtování dokladu
  • účetní zápisy v účetních knihách, datum a podpis
 4. úschova dokladů
  • zařazení do pořadačů
  • MUSÍ být pečlivě uchovány -> jsou průkazným materiálem při kontrolách nebo při později vzniklých nedorozuměních

Daňové doklady

 • v souvislosti s DPH
 • předepsané náležitosti zákonem o DPH (obsahové širší než u dokladů)
 • je jím deklarován vznik daňové povinnosti v určitém čase a určité výši -> povinnosti odvést daň finančnímu úřadu
 • plátce daně může na základě daňového dokladu uplatnit nárok na odpočet daně
 • povinnost vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění

Druhy daňových dokladů

Běžný daňový doklad

 • zpravidla faktura, která obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu
 • náležitosti:
  • přesné označení kupujícího a prodávajícího
  • evidenční číslo dokladu
  • datum vystavení daňového dokladu
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby
  • jednotková cena bez daně
  • rozsah a předmět zdanitelného plnění (přesné označení zboží či služby)
  • údaje rozhodné pro stanovení daně (výše ceny bez daně, základní nebo snížená sazba, výše daně v korunách a haléřích, popř. zaokrouhlená)

Zjednodušený daňový doklad

 • nemusí obsahovat některé náležitosti (údaje o kupujícím, datum vystavení dokladu /stačí datum uskutečnění zdanitelného plnění/, výše ceny bez daně a výše daně /uvádí jen sazbu daně a celkovou částku/)
 • daň se vypočítá z ceny pomocí koeficientu (0,1667 základní, 0,0909 snížená sazba)
 • je možno ho vystavit pouze v případě nákupu za hotové, popř. platební kartou, šekem, a to do 10.000,- včetně daně

Daňové dobropisy a vrubopisy

 • vystavují se při dodatečném snížení nebo zvýšení ceny
 • obsahují stejné náležitosti jako běžný daňový doklad, ke kterému mají vztah, ale místo ceny bez daně se uvádí rozdíl mezi původní a sníženou cenou (dobropis) nebo mezi původní a zvýšenou cenou (vrubopis)
 • rozdíl se považuje za samostatné zdanitelné plnění
 • na základě dobropisu/vrubopisu kupující uplatní zvýšení či snížení odpočtu daně
 • musí se zde uvádět i číslo původního daňového dokladu (v případě více zdanitelných plnění čísla všech dokladů, kterých se oprava týká)

Ostatní daňové doklady

 • doklad o použití (pro účely nesouvisející s podnikáním – např. osobní spotřeba plátce, místo identifikace plátce se uvádí účel použití)
 • splátkový kalendář (např. u nájemních smluv, podmínka = náležitosti jako běžný daňový doklad)
 • souhrnný daňový doklad (může jej vystavit plátce, který uskutečňuje více samostatných zdanitelných plnění pro jednu osobu, souhrn maximálně za měsíc)

Účetní zápisy v účetních knihách

účetní případy se zaznamenávají účetními zápisy do účetních knih
účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví účtují:

 • v deníku – zápisy uspořádány chronologicky, z hlediska časového
 • v hlavní knize – zápisy uspořádány systematicky, z hlediska věcného
 • v knihách analytické evidence – podrobně rozvedené zápisy hlavní knihy

Deník

 • schopnost prokázat úplnost účetnictví
 • každý účetní případ zaznamenán samostatně

Hlavní kniha

 • soubor všech syntetických účtů, které účetní jednotka používá
 • získávají se z ní nejdůležitější informace o pohybu složek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů
 • musí obsahovat:
  • zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha
  • souhrnné obraty Má dáti a Dal účtů, nejvýše za kalendářní měsíc
  • zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka
 • součástí jsou podrozvahové účty, na kterých se účtuje o majetku, který firma používá, ale nevlastní (najatý majetek, zásoby přijaté do úschovy, zásoby přijaté k zpracování)
 • účtuje se jednoduše, bez souvztažného zápisu

Knihy analytické evidence

Zaměřují se na různé oblasti účetnictví:

 • inventární kniha (karty) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • kniha zásob (skladní karty)
 • pokladní kniha
 • kniha pohledávek a závazků (např. kniha vystavených a přijatých faktur)
 • evidence DPH
 • inventární karty časového rozlišení (např. evidenční karty leasingu)
 • inventární karty rezerv

Formy účetních knih

 • závisí na tom, zda se jedná o ruční nebo počítačové zpracování
  • vázané knihy
  • volné listy
 • v současné době především ve formě počítačových sestav -> podobné vedení účetních knih na volných listech

Opravy účetních záznamů

 • nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, neprůkaznosti, nesrozumitelnosti, nesprávnosti nebo nepřehlednosti účetnictví
 • povinnost provést opravy bez zbytečného odkladu, a to tak, aby bylo možno určit:
  • osobu odpovědnou za provedení opravy
  • okamžik provedení opravy
  • obsah účetního záznamu (před i po opravě)
 • např. je možno chybný údaj přeškrtnout tenkou čarou a do volného místa napsat údaj správný + datum opravy a podpis osoby, která opravu provedla
 • NESPRÁVNÉ opravování = přepisování, mazání, přelepování, apod. -> nečitelný zápis
 • uvedený způsob oprav nelze uplatnit, kdy má chybný údaj vztah k okolí firmy a dataq již opustila účetní jednotku (např. faktura -> nový opravný doklad)

Vyhotovení účetních dokladů

 • bez zbytečného dokladu
 • nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů od přijetí platby
 • údaje musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvalost zápisu -> čitelnost po celou dobu úschovy
 • u větších podniků s určitou činností různých pracovišť vyplňují doklady přímo pracovníci, u menších podnikatelů s minimálním počtem zaměstnanců přímo podnikatel, případně pověřený pracovník

Hodnocení referátu Účetní dokumentace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. prosinec 2018
  3 376×
  1151 slov

Komentáře k referátu Účetní dokumentace