Filosofie 20. století

 • do roku 1925 se vyvíjí dál směry z 19.století
 • v období války vznikají nové směry, které reagují na válku
 • proudy:
  • paradigma je gnoseologická otázka
   • řeší způsob poznání
   • patří sem: novopositivismus, pragmatismus, fenomenologie, filozofie jazyka
  • antropologická orientace
   • řeší místo člověk v universu, filozofickou antropologii
   • patří sem: filozofická antropologie, existencionalismus, filozofie života (vitalismus)
  • křesťanská orientace
   • snaží se sblížit vědu s vírou
   • patří sem: novotomizmus, novoaugustinismus
 • nejnovější směry vznikají v 2.pol.20. století- postmodernismus

Vitalismus

 • vliv Nietzsche, Schoppenhauer
 • vite= život
 • ovlivněna poznatky z biologických věd (o člověku, medicína)
 • člověk je živý organismus, hledáme podstatu života člověka z biologického i psychosomatického hlediska
 • hledá odpověď na otázku, co je hnacím motorem života člověka a jak můžeme tento zdroj poznat
 • názor, že člověk jde v životě 2 liniemi:
  • biologická - uspokojení biolog.potřeb
  • vnitřní život - psychika
 • potřeba oba tyto života skloubit
 • před pojmy a logickými zákony dávají přednost intuici, vciťování, prožívání
 • poznání intuicí, ale využitelné v praktickém životě

Henri Bergson

 • cesta k poznání zdroje energie = elan vital nevede rozumem, smysly, ale pomocí intuice
 • elan vital je impuls našeho života (životní vzmach)
 • intuitivismus

Hans Driesch

 • ovlivněn geštaltismem vše souvisí se vším
 • zdrojem energie je entelechie=naplnění účelu

Pragmatismus

 • pragma = dílo, čin
 • vzniká v USA
 • odmítá se hádat o podstatu a příčinu věcí, nezajímá se o obecní teorie
 • orientace na praktickou stránku života
 • výsledek, který učiníme musí být pozitivně využitelný
 • nová koncepce pravdy, toho co je dobré
 • kritérium pravdy je praxe
 • pravdivé je to, co se v praxi osvědčí jako dobré, praktické
 • nové hodnoty: zisk, užitečnost
 • filosofie, která je využitelná v praxi je užitečná(př.najít smysl a cíl života) je dobrá, která není využitelná není
 • pokud je náboženství nástrojem dosažení cíle, je náplní života, pak je dobré, pokud omezuje
 • kvalitu života a brání dosažení cílů, pak je špatné
 • dynamismus=neohlíží se zpátky, zaměřuje se na činy
 • staví cíle před sebe
 • pluralismus- zohledňuje různé cíle a různé cesty k dosažení cíle

William James

 • považován za zakladatele, který tento směr šířil mezi lidi

Charles Sanders Peirce

 • teoretik

John Dewey

 • člověk má k dispozici nástroje k dosažení cíle a je povinen tyto nástroje používat a rozvíjet je
 • instrumentalismus (myšlení, rozum..)

Marxismus a neomarxismus

 • levicové proudy v Z Evropě
 • Georg Lucas
 • Ernst Bloch
 • Roger Garaudy

Fenomenologie

 • filosofie podstaty
 • orientace na to, jak poznáváme
 • zabývá se základními gnozeologickými otázkami
 • řeší metody poznání (jak můžeme poznat podstatu všeho)
 • navazuje na existencionalismus (bere metodu poznání a aplikuje ji na člověka)
 • odvrací se od Kanta
 • iracionalismus
 • vychází ze 2 základních předpokladů:
  1. existuje pravda nezávislá na našem vědomí
  2. cesty logiky nemusí být vždy stejné s postupy myšlení
   • → je potřeba najít cestu, kterou pravdy dojdeme
   • → jak poznáme podstatu= fenomem
 • fenomenologická metoda
  • studuje všechny jevy a fakta na základě lidské zkušen.
  • nezávisle na objektivní realitě a naším vědomím
  • základem je zkušenost
   • vnitřní - další ps.jevy, které jsou schopny poskytnout další informace
   • vnější- vnímáme smysly → vjem → rozum
  • zkoumání se děje ve 2 vrstvách:
   1. reálná - poznatelná smysly
   2. eidetická - v reálné vrstvě
    • nese znaky podstaty
    • poznatelná mimorozumovými pochody
 • metoda se děje ve 2 krocích = uzávorkování
  1. fenomenologická redukce
   • musíme se oprostit od všech procesů smyslového a rozumového poznání
  2. transcendentální redukce
   • = eidetická redukce
   • zůstane jen „čisté trans.vědomí“, ve kterém
   • se podstaty samy ukazují =eidetický názor, zření podstaty

Edmunt Husserl

 • narodil se v Prostějově
 • učil se v Německu, Paříži, Londýně
 • díla:
  • Logická zkoumání
  • Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii
  • Karteriánské meditace
 • zakladatel fenomenologie, metody
 • centrum fen.- Belgie- univerzita v Lovani (Husserlův archiv)

Existencionalismus

 • existencionalismus je spojen s existencí konkrétního člověka → humanistická a subjektivní fil.
 • člověk je ve vztahu s konkrétními lidmi, není izolovaný
 • člověk zažívá vždy mimořádnou situaci, která se vymyká běžné zkušenosti
 • používá fenomenologickou metodu
 • promítá se do něj i vývoj

Karl Jaspers

 • vytvořil nejucelenější systém existencionalismu
 • díla:
  • Filosofie
 • typické pojmy:
 • 1. bytí - co je bytí?
  • bytí je vždy víc, než je člověk sám o svém bytí schopen vědět
 • 2. existence - co je existence?
  • odlišný pojem od bytí
  • definovatelné jako duše= nejniternější nitro
  • naše bytí je závislé na bytí ostatních
  • co se svým bytím děláme a uděláme
  • spojeno s otázkou svobody
  • jak člověk své bytí uskutečňuje
 • 3. ztroskotání
  • situace ve které můžeme zakusit, co je obsahem našeho bytí a bytí celého světa
  • prožijeme až těsně před smrtí (poslední, co nás čeká)

Jean Paul Sartre

 • díla:
  • Bytí a nicota
  • Hnus
 • když se narodíme jsme pouhé čisté bytí → ztotožňuje existenci s bytím
 • když umřeme, je z nás taky nic
 • mezitím je čas, který si člověk musí uvědomit
 • typické pojmy:
  1. projekt svého bytí
   • každý je strůjcem svého života
   • každý je svobodný v tom, co se svým životem udělá
  2. angažovat se ve světě
   • povinnost angažovat se
   • vyplývá ze zodpovědnosti
  3. odpovědnost
   • máme zodpovědnost za svůj život, co s ním uděláme(i za ostatní, které k sobě připoutám)
 • „Člověk není nic jiného než to, čím se učiní, člověk sám sebe dělá“
 • nihilismus
  • směr, který se ním nechal inspirovat a bývá s ním spojováno
  • názor, že jsme nic a nic z nás bude

Albert Camus

 • díla:
  • Cizinec
  • Mor
 • filosofie absurdity- i když je život absurdní, neměli bychom to vzdát (stojí za to)

Filosofie bytí

Martin Heideger

 • největší filozof 20.století
 • za Hitlera rektor na univerzitě → spojován s ním → občas zatracován
 • díla:
  • Bytí a čas
   • bytí není totožné s pouhým vyskytováním se ve světě
   • bytí=pobyt=pobývání
    • výkon intencionálních aktů
    • → máme cíl před sebou, jdeme za ním
    • - bytí není statické
    • - člověk není sám, má kolem sebe
    • konkrétní situace
   • → „Člověk je vržen do svého pobývání ve světě“

Hodnocení referátu Filosofie 20. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. srpen 2017
  3 544×
  904 slov

Komentáře k referátu Filosofie 20. století