Klávesové zkratky

Ctrl+C Kopíruje označený objekt do schránky.
Ctrl+x Vystřihne označený objekt do schránky(originál nezůstává).
Ctrl+V Vloží ze schránky na určité místo.
Ctrl+N Otevře nový dokument.
Ctrl+O Zobrazí dialog-Otevřít-.
Ctrl+P Vytiskne daný soubor.
Ctrl+S Uloží danou práci na disk.
Ctrl+Z Vrátí program o akci zpět.
Ctrl+A Vybere vše.
Alt+Tabulátor Umožní přesun do jiného(spuštěného)programu.
Alt+Shift Přepínání klávesnice.
Ctrl+Esc Zobrazí nabídku start.
Alt+F4 Ukončí program.
Ctrl+Alt+Delete Teplý restart počítače.
Alt+64 Vloží zavináč.
Alt Gr+V Vloží zavináč.
Ctrl+F6 Přepíná mezi okny dokumentů.

Hodnocení referátu Klávesové zkratky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. leden 2008
  6 044×
  99 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Klávesové zkratky