Baroko, preromantismus, klasicismus, J.A.Komenský

Jan Amos Komenský
- renesančně-barokní osobnost, spojení s Jednotou bratrskou (biskup)
- Moravák; sirotek
- latinská škola v Přerově; později Herborn a Heidelberg; učil v Přerově, stal se knězem
- žil ve Fulneku; po 1621 se skrýval u stoupenců JB
- 1628 – odchod do Lešna (zakázáno protestantství); působil jako učitel; začíná psát svá díla
- 1641 – Anglie, má vytvořit vzdělávací institut pro všechny
- Švédsko; po neúspěchu reformovat školství návrat do Lešna
- 1648 – Vestfálský mír – K se nemohl vrátit do Čech
- Oheň zničil dílo – slovník Poklad jazyka českého
- Odchod do Uher (Blatný potok); založil gymnázium, uskutečnil své myšlenky
- 1656 – Nizozemí – Amsterodam
- 1670 – zemřel, pohřben v Naardenu
- všestranný zájem, zájem o ČJ, dějiny, básnictví, obraz třicetileté války, obraz rodinných tragédií =>útěk k víře
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
- svět líčen jako město, poutník se setká s osudem (stařec), který rozděluje povolání; p. chce to nejlepší
- Průvodci:
- Vševěd Všudybud – úcta k poutníkovi, ztělesnění zvídavosti
- Mámení Mámil – růžový pohled na svět skrze brýle; kritika bezmyšlenkovitého přijímání názorů
- zkreslené vidění světa, Moudrost je marnost, poutník z tohoto světa utíká
- alegorické dílo – přímo nepopisuje, vlastnosti jsou v postavách
- 1.náročné dílo české literatury
další díla: (nejdříve česky, pak latinsky)
1) SPISY PEDAGOGICKÉ
1. INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ – předškolní výchova
2. DIDAKTIKA - ČESKÁ; -VELKÁ; -ANALYTICKÁ; - celoživotní dílo, všechny zásady
- právo všech na vzdělání
Jazykové učebnice:
1. BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ
- učení cizích jazyků&poznávání světa
- 100 kapitol, dělení podle témat (kapitola-10vět)
2. ORBIS PICTUS
- svět v obrazech; 4 jazyky – čeština,latina,němčina,maďarština
- obrázek ilustruje téma
3. METODA JAZYKŮ NEJNOVĚJŠÍ
- pro učitele, metodická příručka pro učení jazyků
SCHOLA LUDUS (škola hrou)
- cyklus školních dramat
2) SPISY PANSOFICKÉ
Pansofie=vševěda
- chce shrnout všechno vědění, odstranit války
DIVADLO SVĚTA
- encyklopedie v ČJ; nedokončena
THESAURUS (poklad) JAZYKA ČESKÉHO
- slovník; shořel v Lešně; vytvářen 40 let!
VIA LUCIUS (Cesta světa)
- malý spis vzniknuvší v Anglii
- program vševědy:
I. univerzální knihy – všem srozumitelné, všechno vědění
II. univerzální školy – pro všechny
III. univerzální jazyk
IV. sbor učených mužů
3) SPISY PRO JB
- dějiny, náboženské příručky, duchovní písně, vydal Kancionál
KŠAFT UMÍRAJÍCÍ MATKY JB
- po 1648, rozloučení s vlastí
- obracení k českému národu, že je nesmrtelný, odkaz JB
4) SPISY ALEGORICKÉ
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
LISTOVÉ DO NEBE
- 5 dopisů; chudí a bohatí si stěžují Kristu
- lidé mají čekat na boží soud, řešení sociálních otázek
TRUHLIVÝ
- reakce na 30letou Válku osud protestantů
- pesimistické dílo s nádechem víry; forma sporu
- spor Rozumu a Víry, Kristus rozhodne ve prospěch víry
- autor=truchlivý
HLUBINA BEZPEČNOSTI
- svět je rychle se točící kolo; střed-bůh. Čím dál od středu tím větší zmatek
- u Boha je klid a bezpečí
BAROKO
- 2.pol16stol v Itálii; 17,18stol – rozvoj
- protiklad renesance
- proti sobě stojí absolutismus a země s ustupujícím absolutismem (katolíci vs protestanti)
- rozvoj Anglie, státy sev.Itálie
- katolíci – feudální země
- protestanti – nekatolíci; reformované církve (Čechy, Německo, Švýcarsko)
- šíření do Anglie, Švédska,…
=>třicetiletá válka
znaky baroka:
- nejistota, nechápání války =>návrat k Bohu, místo rozumem se člověk řídí citem, proti Bohu malý
- život na zemi je marný,důraz na posmrtný život
- kontrast, protiklady, světlo a stín, rozum vs cit, život vs smrt
- asymetrické stavby a sochy; zdobné křivky, zachycení pohybu
- krásné a veliké stavby, snaží se ohromit svou přemrštěností
- největší rozvoj v katolických zemích, spojení s jezuitským řádem
- vzniká literatura o světcích, mystika, drastické a krvavé scény, popis ošklivostí, symbolika
Literatura evropského baroka
Torquato Tasso
. rozhraní renesance/baroko
Pedro Calderón de la Barca
- španěl, navazuje na Lope de Vegu
- dramata o nevěře, manžel krutě trestá ženu; zachraňuje tím svou čest
John Milton
Epos ZTRACENÝ RÁJ (náboženský
- obhajoba svobodného rozhodování a vůle
Hans Jakob Christoffet Grimmelstrausen
DOBRODRUŽSTVÍ SIMPLICIA SIMPLICISSIMA (Prosťáček nejprostší)
- 30letá válka
- hrdina – naivní člověk, unesen ze statku svých rodičů, nechápe válku; utekl vojákům=>poustevník
- nesmyslnost války
České baroko
- po 1620, spojeno s rekatolizací, vynikající úroveň
- mariánský kult – mariánské(morové)sloupy, opěvování Panny Marie (A.M.z Otradovic –hudba)
- po 1620 – doba temna, inteligence odchází, cizinci přichází – neumějí česky, nechápou prostředí
- upadání češtiny, poněmčování, rekatolizace, nesvoboda Čech
Literatura českého baroka
1) exulantská literatura
- J.A.Komenský; česká protestantská šlechta a měšťané; hlavně historická naučná díla
Pavel Skála ze Zhoře
HISTORIE CÍRKEVNÍ – latinsky, dějiny církve v Čechách po Bílou Horu
Pavel Stránský ze Zap
O STÁTĚ ČESKÉM - latinsky, dílo pro cizince; poučení o historii a místopisu
2) domácí oficiální literatura
- náboženská lit, jezuité, příslušníci kat.církví
- legendy o světcích (Jan Nepomucký),náboženské úvahy, kázání, katolické duchovní písně
- cíl:získání věřících
Jezuité – pálí zakázané knihy (páter Koniáš-venkov; fanatik)
- měli mezi sebou i vlastence
Bohuslav Balbín
- zchudlý šlechtic z HK
ROZPRAVA NA OBRANU JAZYKA SLOVANSKÉHO, ZVLÁŠTĚ PAK ČESKÉHO
- latinsky, 1.obrana Češtiny; vydáno až v NO
- kritika poněmčování, německé šlechty.
- Připomínání slávy Češtiny, na závěr modlitba k sv.Václavovi – česky
Píše i jiné hist.spisy
Česká barokní poezie
Bedřich Bridel
CO BŮH? ČLOVĚK?
- protiklady člověka a Boha
- pocity nicotnosti, marnosti života; emoce, opovržení
sbírka JESLIČKY
- staré vánoční písně (Narodil se Kristuspán,…)
Adam Michna z Otradovic
- písně, knihy
- venkovské baroko
- oslava Panny Marie:
ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA
LOUTNA ČESKÁ
SVATOROČNÍ MUZIKA
Pastýřská poezie – příroda, pastýři; spojení lásky s láskou ke Kristu
3) lidová a pololidová tvorba
lidová
- venkov; ústní šíření, neznámí autoři
pololidová
- náboženská témata, interludia – mezihry
- známí autoři (učitelé, faráři), zaznamenáno
- krátké komedie vkládány do vážnějších her (herci-žáci)
- postavy spíše karikatury
Václav František Komárek
- učitel
- reakce na robotu, stížnosti na činy vojáků
LAMENTATIV RUSTICANA
- naříkání sedláků, konec 30leté války
Písmáci
- lidé obdivující vzdělání, píší paměti, záznamy akt.událostí
František Jan Vavák (z Milčic)
- konec baroka, začátek NO, veršované skladby (př O ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ)
SATIRA NA ČTYŘI STAVY
- písmácká tvorba
- kritika měšťanů, církve, šlechty,inteligence
KRAMÝŘSKÉ (jarmareční) PÍSNĚ
- jako noviny, výchova
Lidová ústní slovesnost
- stereotyp života obyčejných lidí; robota, vojna
Lidová próza
- pověsti – národní (o Čechovi)
- rodové (Bílá paní)
- místní (blaničtí rytíři)
- hrdinské (Bruncvík, Žižka)
- proroctví
- naděje v lepší budoucnost; Libušina proroctví, Proroctví slepého mládence
- pohádka
- touha po spravedlnosti; dobro vítězí
- „hloupý Honza“ – selský rozum, vyzrává na pány; motiv čerta
- lidové prostředí (později Erben, Němcová)
Lidová poezie
- lyrika i epika; epické písně – náměty z historie, hrdinové, zbojníci
- lyrické básně milostné, o práci; kritické písně (vojna,útisk)
balady – významné lyricko epické; tragický konec, pochmurná atmosféře, jednoduchost a rozsáhlost, srozumitelné; rodinné náměty
- př. Sestra travička, Utonulá, Osiřelo dítě
- sbírány Erbenem
Lidové drama
- RAKOVNICKÁ HRA – vánoční
- Hry o svatých (hra O SVATÉ DOROTĚ)
Lidové zpěvohry
- ovlivněny šlechtickou operou
Loutkové divadlo
- náměty z knížek lidového čtení – Don Juan, Faust, kašpárek
KLASICISMUS
- 17.stol,Francie, Ludvík XIV.; absolutismus
Akademie – skupina vědců dokazující Ludvíkovu velikost
- umění oslavuje panovníka
- baroko nenalezlo uplatnění; „barokní klasicismus“
- konec 18stol VFBR – jiné náměty, stejná forma
empír – závěr klasicismu; za Napoleona
znaky klasicismu:
- návrat k Antice(formou); protiklad baroka
- přímka, symetrie( (francouzský park – geometrie) –Versailles, Dobříš, Kačina)
- vyrovnanost, uměřenost, přednost dávána rozumu
- racionalistická filosofie – René Des Cartes
- důraz na zodpovědnost, řád, disciplínu
Nicolas Roileau – UMĚNÍ BÁSNICKÉ – pravidla tvorby básní
Vznikají úvahy, eseje, didaktické básně, bajky; popisné básně
Vysoká literatura – pro vyšší spol.vrstvy
tragédie
- psány podle Antiky; nesmějí být směšné; ustálené děje, konflikty, situace
- vítězí úcta k povinnostem, pravidlům - ušlechtilost
- antické náměty
Pierre Corneille
CID
- ESP; skutečná postava
- Motiv lásky, Cid zabije otce své milé, ona chce trest smrti i přes to, že ho miluje =>oba trpí
- Král Cida omilostní, věrně sloužil státu
Jean Racine
FAIDRA
- původně Euripidés, ant.mythologie
- motiv: lidé mají být rozumní a nepodléhat vášni
Jean de La Fontaine
- bajkař, básník Ludvíka XIV.
- Úcta k autoritě
- Čerpá z antických a středověkých bajek
Nízká literatura – komedie
- lidové postavy(z města), realistický obraz života
Jean Baptiste Moliére
- herec u kočovných divadel
- ředitel královského divadla, ale útočným hrám vyhozen, smrt v bídě
náměty:
- výsměch přehnaně zbožným pokrytcům, měšťanům hrajícím si na šlechtu, vlastnosti lidí
TARTUFFE
- předstírá zbožnost, chce okrást měšťana Oregona; spor vyřeší král
LAKOMEC
- Harpagon – chce na všem ušetřit včetně syna; sluha mu ukradne truhlu s penězi; H všechny obviňuje, vše se později vysvětlí
- Kritika lakomství
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
- hypochondr nechající se ovlivnit šarlatánem {Moliére prý při uvedení této hry zemřel přímo na scéně}
MISANTRON- nesnáší ostatní lidi
33MĚŠŤÁK ŠLECHTICEM, ŠKOLA ŽEN
Commedia dell´ arte
- Itálie; lidová komedie; nejnižší vrstvy společnosti
- Improvizace; stále stejné postavy (harlekýn, Sapino), sluhové
- Nízká umělecká úroveň, přitroublý humor, vulgární jazyk
Carlo Goldini – 18.stol
- život obyčejných lidí, obyč.jazyk
POPRASK NA LAGUNĚ
- hádka v rybářské vesnici u Benátek
OSVÍCENSTVÍ
- Francie 18.stol; důraz na rozum, odmítání absolutismu; rovnost všech lidí, kritika církve; odmítání všeho starého
- Člověk má věřit tomu co vidí či co je dokázané; století rozumu;
- Povinná školní docházka; odborné časopisy, literatura
- Myšlenky VFBR, revoluce v USA postavena na osvícenských myšlenkách
Charles Louis Motesquieu 1689-1755
DUCH ZÁKONŮ
- moc musí být rozdělena na navzájem nezávislé složky(zamezení zneužitelnosti) zákonodárná, výkonná a soudní
- také utopické prvky

ENCYKLOPEDIE VĚD, UMĚNÍ A ŘEMESEL
- dílo přispělo k rozšíření osvícenských myšlenek ve Francii
- encyklopedisté; snaha o zachycení nejnovějších poznatků
- populární, ale zakázané dílo (antiabsolutistické); šířilo se tajně
Denis Diderot 1713 - 1784
- encyklopedista
JEPTIŠKA
- román; smyšlený příběh jeptišky proti své vůli
- nejdříve týrána, v dalším klášteře obskakována; utekla; neuživila se a zemřela
- kombinace dopisů a záznamů z deníku; na svou dobu odvážný příběh; zfilmován
JAKUB FATALISTA
- {fatalista = věří v osud}
- sluha x pán; sluha Jakub oddán osudu
- (Milan Kundera – Jakub a jeho pán)
Francois Marie Arouet – Voltaire 1694 – 1778
- kritik církve; encyklopedista, filosof
- jízlivý, posměšný satirický styl – Voltairovský styl (K.H.Borovský)
- za proticírkevní výstupy uvězněn v Bastile
- Prusko - na dvoře Fridricha II; pro neshody utekl
ANGLICKÉ LISTY
- srovnává poměry Anglie Francie
CANDIDE, ČILI OPTIMISMUS
- Candide – hl.postava – naivnost, nevinnost, optimismus
- Musel nedobrovolně na cestu Evropou; na dobrodružstvích ukázány nešvary a špatnosti; setká se s inkvizicí – mučen
- Ve válce získá zkušenosti
- Lidé vše přijímají odevzdaně ale měli by bojovat proti zlu
Anglie
Daniel Defoe 1660 – 1731
ROBINSON CRUSOE
- podle skutečnosti, překonání těžké situace
MOLL FLANDERSOVÁ
- žena zdolává těžké situace
DENÍK MOROVÉHO ROKU; ROXANA
Jonathan Swift 1667-1745
GULLIVEROVY CESTY
- 4 dílný satirický román; Gulliver cestuje po neznámém světě, snaží se přizpůsobit; světy jsou karikaturou společnosti
Henry Fielding
TOM JONES
- ze spodiny společnosti šlechticem; kritika společnosti
PREROMANTISMUS
- 2.pol18 stol ve Francii
- ovlivněn Klasicismem a osvícenstvím, reaguje; důraz na lidské city, někdy sentimentální
- měšťanské prostředí; odsuzuje feudalismus a absolutismus
- ideální svět bez civilizace; odlehlá místa, exotická prostředí; obdiv k přírodě a venkovanům, návraty do počátku křesťanství
- předchůdce romantismu (prostředí anglická jezera; hřbitovní poezie)
- příběhy za noci či za soumraku; postavy: mnich, poustevník,putník,tulák
- obdiv lidové kultury
Francouzský preromantismus
Francois René de Chateubriand
- povídka ATALA aneb láska dvou divochů na poušti – láska dívky a indiána, idealizace života indiánů
Antoine Francois Prévost
MANON LESCAUT
- láska, je do ni zamilován rytíř, cit zkazily zásahy okolního světa
Jean Jacques Rousseau
- pohnutý život
- sám se vzdělával
filosofické dílo O SMLOUVĚ SPOLEČENSKÉ
- zabývá se dějinami lidstva – nejlepší je pravěk, problém nastává od dob existence majetku – každý chce co nejvíc
- smlouva: Lide se vzdají některých práv ve prospěch vládce. Pokud zradí lidi, může být sesazen
- ospravedlnění VFBR (JJR ji nezažil)
EMIL ČILI O VÝCHOVĚ
- výchovný román; okolí kazí čerstvě narozené dítě
- přirozená výchova, dítě se nesmí do ničeho nutit
- {Rousseau se svých dětí vzdal} {L.Feuchtwanger – Bláznova moudrost}
NOVÁ HÉLOISA
- milostný román v dopisech
- dopisy o prožitcích a trápeních, lyrický popis přírody
Německo
Johann Gotfried Herder 1744 - 1803
- ve Výmaru
- národní kultura, národní charakter =>sběratelská činnost
- vlastenecké myšlenky, ovlivnil i NO
STURM UND DRANG
- skupina proti klasicismu; spisovatel má právo svobodného vyjadřování
- představitelé Goethe a Schiller
Johann Wolfgang Goethe 1749 - 1832
- z Frankfurtu a/M.
- právník, zájem o politiku; cestování - Itálie, české lázně; znal osobnosti č.kultury
- psal v duchu preromantismu a klasicismu – překonal dobové změny
PROMÉTHEUS
- báseň oslavující vzdor člověka proti bohům, důraz na svobodu
GOETZ VON BERLINCHEN
- drama o selském povstání; proti útlaku
UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA
- román v dopisech; nešťastně zamilovaný (jeho dívka se zasnoubila s jiným)píše svému příteli; kombinace dopisů z deníkem; hrdina neunese zklamání – sebevražda
- oblíbené dílo
později Goethe od preromantismu inklinuje k harmonii, čerpá z Antiky
VILÉMA MEISTRA LÉTA UČEDNICKÁ
- výchovný román; hrdina protipól Werthera
- kupecký synek ve společnosti kočovných herců dozrává ve vyrovnanou osobnost umějící se ovládat
FAUST
- 2 dílné knižní drama (postava Fausta známá už ze 16stol – knížky lidového čtení)
- filosofie hledání smyslu života, touha po poznání
- Faust se upíše ďáblu za jediný okamžik absolutního štěstí vyplívající ze smysluplného života ; uzavře smlouvu s Mefistofelem (po uspokojení propadne Faust peklu); Faust získá Markétku, ta ale díky němu ztratí matku a bratra =>zblázní se a zabije dítě; má být popravena; F chce něco vyššího
- Faust zoufalý; díky M bádá na císařském dvoře – vynalezne papírové peníze, zachrání císařství; má dítě s Helenou ale stále není spokojen; chce zúrodnit pruh půdy u moře aby dal práci chudým – najde pravý smysl života – konat dobro pro druhé.Zjistí že nejde dosáhnout absolutního štěstí. V ten moment je F zachráněn před peklem, v jeho osobnosti zvítězilo dobro
Friedrich Schiller 1759 – 1805
- básník a dramatik, studoval práva a medicínu, učil historii
ÓDA NA RADOST
- lyrická skladba, vysoké mravní ideály, víra v lidstvo (všichni lidé bratry jsou)
- 9.Symfonie – Beethoven
LOUPEŽNÍCI
- drama, vůdce Karel Moor mstí křivdy spáchané na člověku; loupežníci jsou symbolem svobody, vzpoury proti neomezenému jedinci
- Schiller byl uvězněn
DON CARLOS
- jako loupežníci, drama; boj nizozemských provincí proti nadvládě Španělska
ÚKLADY A LÁSKA
- láska chudé dívky a šlechtice; intriky na knížecím dvoře
VALDŠTEJN
- dramatická trilogie
- ctižádostivost zapříčinila tragický konec velkého vojevůdce

Hodnocení referátu Baroko, preromantismus, klasicismus, J.A.Komenský

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 936×
  2058 slov

Komentáře k referátu Baroko, preromantismus, klasicismus, J.A.Komenský