Baroko v českých zemích i ve světě

Baroko
(16.-18. století)
- období válek ( třicetiletá válka 1618-1638) a nejistot, nerovnoměrnost a protikladnost vývoje v Evropě
- střet absolutismu s parlamentarismem, v Anglii buržoázní revoluce ( u moci parlament)
- vznik jezuitského řádu- počátek lidské netolerance
- období kolonizace,vznik manifaktur
- 18.století u nás- Slezské války, Rakousko- pruská válka, 1789-francouzská buržoázní revoluce, 1776 - vznik USA, 16.století-některé státy se trhly od řím. církve, vznik nových církví
- orientace na náboženství, období válek- zaměření na víru,kostely ztrácí vzdělávací funkci,určeny pro meditaci

znaky:
- nedůvěra v rozum, absolutizace víry
- odvrat od přírody, zaměření k vlastnímu nitru
- naturalistická konkrétnost (pocit bezmoci,utrpení, bolesti)
- snaha ohromit člověka, nadsázka
- zásada kontrastu,dualismus,barokní rozpornost- na jedné straně víra / rozum, hmota / duch
- člověk zaměřen na náboženství, přehání,není přirozený ( = světec),renesance přirozené- baroko hřích
- astrologie, magie
- láska pozemská je odrazem lásky nebeské
- architektura:
- pokřivené linie, točené sloupy
- kostel bez sloupů, kopule
- monumentálnost, zdobný interiér
- ohromit člověka, dokázat jak je malý oproti bohu, zdobné prvky ( umělé), mramory, štuky, zlato
- sochy: polychromie (barveny), lidé nepřirozené pozice,sochy zahaleny
- do prostoru
- Lorenzo Bernini,sochař
- divadlo :
- snaha zapůsobit na všechny smysly ( zpěv, hudba, dekorované kostýmy), popravy
- Handel, Bach
literatura:
- rozporuplnost, silné city, erotizmus, dynamičnost
- popis ( expresivní, sugestivní)
- náboženské extáze, barevné efekty, teatrální (patetické, nadsázka)
- symbolika, naturalistické detaily (mučení svatých)
- umělecké prostředky: metafory, kontrasty, hyperboly, antiteze

fáze:
- ranné baroko (16.století Itálie, 17.století- Evropa bez Ruska)
- vrcholné baroko (17.-18.století)
- pozdní baroko ( 2.polovina 18.století = přechází v ROKOKO)

filozofie:
- sleduje rozumový proud
Francis Bacon - zdůrazňuje vědecké poznání = experiment
Rene Descartes - rozum umožňuje poznání („Myslím, tedy jsem“)
J.A.Komenský - pansofie- snaha ovládnout veškeré vědy v určitém systému
Voltaire - francouz, přírodní zákovy platí i ve společnosti
Joan Jacque Rousseaue - člověj je špatný pod vlivem společnosti, průchod své přirozenosti, díla o výchově ( Emil)
Isaac Newton - vědec, fyzik
Carl Linné - přírodovědec

John Milton- Ztracený ráj
- Adam a Eva, vzpoura Satana proti Bohu, duchovní epos, Slunce = Bůh, Satan nenávidí Boha, zároveň miluje =dualismus, není cesta zpět
John Donne- Trojí blázen
- reflexivní lyrika (= pocity autora)
Pedro Calderón de la Barca- Život je sen
-princ od narození přikován, věštba že bude zločincem- jeho prožitky, úvahy o smyslu života, existence, svobody..- monolog
- inspirace Pohádek 1000 a1 noci

České baroko
architekti - Dientzenhoferové (sv.Mikuláš)
- Kryštof,Kilián Ignác
malíři - Karel Škréta, Jan Kupecký
sochaři- Matyáš Bernard Braun ( 1718- Teplice, Kuks- sochy neřesti)
památky - Valdštejnský palác, Loreta, Klementinum, zámek Duchcov, klášter Osek

literatura:
- 1620, 30-letá válka- Vestfálský mír- zákl. absolut. monarchie -zhoršení spol.poměrů
- 1626- omezení vlivu české šlechty,stavů
- zákaz nekatolických náboženství, rekatolizace, za pomoci jezuitského řádu, kamenizace Jana Nepomuckého, tisková cenzura, poněmčování

-exulantská literatura: nekatolíci,opustili vlast (30 000)- J.A. Komenský
- domácí literatura : - oficiální (jezuitská)
- lidová (písně, pohádky, neznámý autor)
- pololidová (lid. známí tvůrci)
exulantská:

JAN AMOS KOMENSKÝ
28.3 1592, Nivnice
rodina vyznání bratrského, ve 12 osiřel, studia v Herbonu a Heidelbergu (protest. univerzity)
1614-vrací se do Přerova,správce Gymnázia, kantor
1616- vysvěcen na kněze, biskup jednoty bratrské
1621- odchází do Fulnecu, kněz, správce školy
1628- obnovení řízení římské - odchod do Polska do Lešna,reformy školy, knihy - svět. proslulost - pozvání do Anglie (neumí angl.) - tvorba encyklopedické knihy
- pozvání do Švédska, 6 let, učebnice + díla, teoretická i praktická- do Lešna, úmrtí 2.ženy,spálena knihovna
Teusarus- slovník encykl. Poklad jazyka českého (pansofie)
Amsterdam (65 let)- za pobytu vydal 62 děl, asi polovina životní tvorby, přátelství s Remrandtem,pohřben v Nardenu
Velká Didaktika- teorie, Didaktika Magna,
Orbis Pictus, Brána jazyka otevřena, Schola ludus - praxe
zásady -
- byl proti mechan. učení bez pochopení
- látka vnímaná všemi smysly
- proces vyučování zajímavý
- přiměřenost věku
- uplatnitelnost poznatků v životě
- rozvoj citu a vůle
- veřejně, pro všechny zdarma

Oficiální
přísná cenzura z řad jezuitů, libru prohibiti - knihy zakázané
Bohuslav Balbín- Rozprava na obranu jazyka českého, kniha o čes. dějinách
Pololidová
nepochází z lidových vrstev, venkovský vzdělanec, mešťan
kramářská píseň- fce černé kroniky, zábavný charakter, obrázky
písmácké kroniky, knížky lidového čtení - příběhy, pověsti, legendy,
interludia- lidové hry se zpěvem
Lidová
předává se tradováním,lidové písňě,milostný charakte,lyrika, robotní písňě, pracovní, vojenské, zbojnické, balady - naturalistický detail, duchovní epika, próza . národní pověsti, hrdinské ( Žižka),rodové (Rožmberci),legendární pověsti,proroctví ( O sv. Václavu), ústní lidová slovesnost,místní pověsti

Hodnocení referátu Baroko v českých zemích i ve světě

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. červenec 2007
  14 648×
  663 slov

Komentáře k referátu Baroko v českých zemích i ve světě

.