Český realismus

I) vědecký realismus
II) literární realismus
a) obrazy historie
b) obrazy venkova
c) obrazy města, naturalismus

I) - 1886 - Atheneum - Gebauerova stať - potřeba dalšího zkoumání rukopisů
- Jaroslav Goll, Vlček, Masaryk, Nejedlý. Masaryk - „nelze stavět dějiny na lži“
- 1882 - osamostatnění české části univerzity
- kritický časopis „Čas“ ( Herben )
- Tomáš Garrigue Masaryk - pozitivně hodnotil N.O.
- vysoce hodnotil osobnosti jako Hus, Havlíček, Borovský
- několikrát navštívil Rusko - „Rusko a Evropa“ - nedůvěřoval carskému Rusku ( slavjanofilství, teror )
- odmítl říjnovou revoluci
- skupina stoupenců a vědců - realisté
- „Česká otázka“

II) Otakar Hostinský - lit. vědec,estetik
- zdůrazňoval otázku národnosti a ideovosti - „O realismu uměleckém“
Miroslav Tyrš - estetik, kritik
- spolu s Fügnerem založil Sokol
Hubert Gordon Schauer - položil otázku zda národní zápas Čechy nevyčerpává - „Naše 2
otázky“

a) Historická próza - podrobné studium historie, hist. pramenů
- spisovatelé si všímají morálních hodnot lidí
- obyčejní lidé jsou nositeli historického pohybu

Václav Beneš Třebízský - romány s historickými prvky
- oceňoval husitství
- velké události ovlivňující život malých lidí
-„V červáncích kalicha“ - povídky

Karel Václav Reis - „Zapadlí vlastenci“ - oslavil bezejmenné učitele a kněze působící mezi lidem
na venkově
Alois Jirásek - vycházel z Palackého pojetí historie ( svár s německým živlem)
- jiskřičky naděje
1) Lidový vzdor v době pobělohorské
- „Povídky z hor“
- „Skaláci“
- „Maloměstská historie“ ( filozofská historie )
- „Psohlavci“ - chodské povstání proti Lamingerovi
- „Skály“
2) Husitské období - cykly románů : „Mezi proudy“ - „Dvojí dvůr“
- „Syn ohnivců“
- „Do tří hlasů“
„Proti všem“ - „Skonání věků“
- „Kruciáta“
- „Boží zástup“
„Bratrstvo“ - epilog husitství
- „Bitva u Lučence“
- „Mária“
- „Žebráci“
- „Husitský král“
3) Obraz N.O. - cyklus „F.L.Věk“
- „U nás“ - zachycuje život ve východ. Čechách
- „Temno“ - 1912-1915
- morální pohled na události
- chybí jiskřička naděje
Zikmund Winter - pravdivé znázornění života v 16.,17. stol. Díval se na rozdíl od Jiráska na dějiny
skepticky, jeho postava je obětí dějin ( nemůže je ovlivnit )
- archivář - „Rakovnické obrázky“, „Pražské obrázky“
- „Nezbedný bakalář“ - psychologické portréty různých lidí
- „Rozina sebranec“ , „Krátký jeho svět“ , „Panečnice“ - lidé zmítaní vášněmi - tragický konec
- „Mistr Kampanus“ - jediný román

b) Obrazy venkova - vztahy na venkově narušeny majetkem.
- K.V.Rais, K. Klostermann, T. Nováková, J.Š.Baar
- Karel Klostermann - spisovatel Šumavy :
- „Ze světa lesních samot“, „V ráji šumavském“
- K.V.Rais - prozaik východních Čech, Podkrkonoší, Čm. Vrchovina
- generační a majetkové konflikty v rámci rodiny
- ostrý protiklad - postavy závislé na majetku vs. nositelé dobra
- venkov není harmonický
- „Výminkáři“ - cyklus povídek - sobectví, záv., zlo
- „Kalibův zločin“ - román - s.z.z.
- idyly - „Zapadlí vlastenci“, „Západ“, „Pantáta Bezoušek“
- Tereza Nováková - Litomyšlsko, Poličsko
- „Úlomky žuly“ - „Drobová polévka“ - upadající rodinné
vztahy, etnografická fakta
- napsala 5 románů - dějiny myšlení a život vesničanů :
„Jan Jílek“, „Jiří Šmatlán“ , „Na Librově gruntě“, „Děti
čistého živého“, „Drašar“
- J.Š.Baar - chodská trilogie : „Paní komisarka“, „ Osmačtyřicátníci“, „Lůsy“
- „Jan Cimbura“ - idyla
- „Jan Herben“
- „Do 3 a 4 pokolení“
- „Hostišov“
- Antal Stašek - „Blouznivci našich hor“ - v Podkrkonoší mezi spiritisty
- Josef Holeček - propagátor slov. Myšlenky
- Zpravodaj z Černé hory
- „Naši“ - 10-to dílný cyklus
c) Obraz města

1) žánrový obrázek - Ignát Hermann - fejetony
2) romány - „ U snědeného krámu“ - kritický realismus
3) naturalismus - J.K.Šlejhar, M.A. Šimáček, V. Mrštík, K.M.Č.Chod
- M.A.Šimáček - svět dělníka - „Duše továrny“, „povídky z cukrovarského
prostředí“
- J.K.Šlejhar - svět vyděděnců, tuláků, žebráků.., se soucitem, 1 východisko -
SMRT. Lhostejnost davu k utrpení jedince
- „Dojmy z přírody a společnosti“ - „Kuře melancholik“
- „Peklo“ - konflikt touhy po moci a duchovní harmonie
- K.M.Č.Chod - lidé na okraji města - „Kašpar Lén mstitel“
- Podnikaví lidé - „Turbína“
- Člověk - oběť bez vůle, determinován
- Vilém Mrštík - vzor v Tolstém ( psychoanalýza ) a Zolovi ( pravda )
- „Santa Lucia“ naturalistický román, retrospektivní kompozice
- „Pohádka máje“

realistické drama - 1892 - Vídeň - 1.mezinárodní výstava - „Námluvy Pelopovy“, Jan Výrava“ ,
„Služebník svého pána“ ( ND - úspěch)
- studium civilního projevu ( E.Vojan, H.Kvapilová )
- M.A.Šimáček - „Svět malých lidí“
- L.Stroupežnický - „Naši furianti“ - verismus, vlastnosti českých sedláků -
malichernost, tvrdohlavost, pýcha …, deformace mezilidských vztahů
- G.Preissová - obrazy Moravy - „Gazdina roba“ - zhud. : „Eva“
- „Její pastorkyňa“ - Janáček
- jsou to psychologicko-naturalistické hry
- A. a V. Mrštíkovi - „Maryša“ - psychologicko-naturalistické drama.
- kritika : stinné stránky vesnického života, klerikální kritika
- A.Jirásek - „Vojnarka“, „Otec“

Hodnocení referátu Český realismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. srpen 2007
  7 934×
  639 slov

Komentáře k referátu Český realismus