Národní obrození

- období vlády Marie Terezie a Josefa II až po ½ 19. stol.
- pojem, který vznikl uměle (vytvořen dodatečně), poprvé jej použil T. G. Masaryk r. 1895 ve svém díle Česká otázka, do té doby se NO označovalo jako vzkříšení, znovuzrození národa
- tvoří nový spisovný český jazyk, národní literatura se dostává opět do významné pozice, vytváří se národní podvědomí, před NO upadl, neexistovala jeho spisovná forma = ústřední jazyk němčina a No se snaží češtinu opět zvelebit a uvést spisovný jazyk a snaha o zavedení č. j. do škol.
umění a architektura – laicismus, Stavovské divadlo v Praze, na počátku 19. stol se mění na empír (Kačina u Kutné hory), v polovině 19. Století místo empíru romantismus (Hluboká)
hudba – skladatel + dirigent Škroup, autor hudby k Tylově hře Fidlovačka

Periodizace NO:

  1. Tzv. období klasicismu, neboli obranná fáze
  2. Tzv. období preromantismu, neboli útočná fáze
  3. Tzv. období romantismu
  4. Tzv. období Bachova absolutismu

 

1. obranná fáze (svobody a čechů) – vydány robotní a tolerantní patent Josefa II, důraz na rozumové poznání, vědecký charakter
- cíl – zachovat český jazyk a vybudovat základy č. literatury, vznik obran (Peld, Ignác)
Josef Dobrovský – historik a jazykověděc, zakladatel slavistiky a bohemistiky
- všestranně nadaný (matematika, botanika, dějiny, jazyk), česky se naučil až na gymnáziu (do té doby němčina) v 80. letech vydával německy časopisy, kde informoval o vědě, kultuře, náboženském životě v Čechách a na Moravě
- podílel se na založení České společnosti nauk a Vlasteneckého muzea, díla:
„ Zevrubná mluvnice jazyka českého“ – mluvnické zásady do podrobna
„Německo-český slovník“ – dva díly
„Základy jazyka staroslovinského“ - slavistika
Věda – velice se rozvíjí, vznik několika vědeckých společností – Soukromá společnost nauk
- vznik muzeí v Opavě, Brně, r.1818 založeno Vlastenecké muzeum v Čechách (Národní muzeum)
- významní vědci – Dolener – zakladatel moderního dějepisu a Pelcl – první profesor českého jazyka a literatury na pražské univerzitě
Noviny – první v Praze Pražské poštovské noviny, vzniká i nakladatelství Česká expedice, zakladatel Kramerius
významní novináři – Kramerius – jazykovědec, překladatel. Vdával česky psané noviny a bylo v nich aktuální zpravodajství, divadelní kritiky, recenze

2. útočná fáze – rozvoj NO, rozvíjí se literatura a věda, utváří se jazykový program, snaha dokázat, že jazyk je schopný se vyrovnat jazykům vyspělých literatur
cíl – vytvořit českou vědu a umělecky kvalitní literaturu
Josef Jungman – jazykový a literární vědec, básník, překladatel, studoval práva a filozofii ale živol se jako učitel (gympl, VŠ), založil vědecký časopis Krok (Svět), svá díla psal česky a překládal Miltona a Goetha aj.
„O jazyku českém“ – stať, ukazuje na národní bezpráví, poněmčování škol a úřadů
„Historie literatury české“ – vývoj české literatury
„Slovesnost“ – učebnice teorie literatury + čítanka
„Slovník německo-český“ – 5 dílů

rukopisy – český národ trpěl nedostatkem staročeských literárních památek,a le vlastenci si myslí, že písně někde existují, jsou to ale PADĚLKY!!
- v 1. pol. 19. stol. se objevují dva zlomky Rukopis královévodský (nalezl ho údajně Hanka) a zelenohorský
- v NO se věřilo v jejich pravost, v 80. letech 19. stol. Se shromážďují důkazy, že jde o padělky, řekl to Masaryk

Hodnocení referátu Národní obrození

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  9 287×
  480 slov

Komentáře k referátu Národní obrození