Světová literatura 1. poloviny 20. století

Moderní umělecké směry v literatuře
-nové a originální pohledy na skutečnost, nové formy
-více experimentů
-nové úhly pohledu na svět, je vnímán intenzivněji
-nové umělecké směry

Guillaume APOLLINAIRE (Francouz - překládal ho Karel Čapek)
-propagátor moderních uměleckých tendencí (kubismus, futurismus)
-psal odborné eseje, poezii, prózu, dramata
-"rozbíjení" tradičních forem
-vystihl podstatu moderních směrů a proudů v umění
-vznik nové skutečnosti nezávislé na okolí
-mnohotematičnost
-využívá principu asociace, fantazie, hra se slovy, větami

poezie: Alkoholy (-> Pásmo), Kaligramy (obsah básně vyjádřen graficky), Zahnívající čaroděj, Pražský chodec
drama: Prsy Tiresiovy

Pásmo
-apollinairovské pásmo = volný proud pocitů, dojmů, nálad, vzpomínek vyjadřující mnohotvárnost a zázračnost života
-hlavní role: asociace, polytematičnost, skutečnost zachycena z mnoha pohledů, prolínání časových rovin (tempo moderního světa), verše o Praze

Kubofuturismus
-v Apollinairově díle prolínání obou směrů
-polytematický svět => kubismus v malířství

KUBISMUS
-způsob, jak do dvojrozměrného obrazu zachytit trojrozměrnost věcí
-vznik: kolem 1907
-malíři: Pablo Picasso, Georges Braque
Literární kubismus
-jazyková realita se rozloží na základní prvky a vytvoří se nová básnická skutečnost
-básník Jean Cocteau

FUTURISMUS
-1909 - Filippo Marinetti (Ital) - napsal Manifest futurismu
-vyznává odpor k tradici, stroj: nejdokonalejší věc na světě
-připojil se k italskému fašismu
-Manifest: zavržení předchůdců, distancování se od předešlých uměleckých tendencí, hledání nového výrazu pro pohyb, propagace světa techniky, rychlosti, anarchismu, destrukce, likvidace harmonie a konvencí

Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost
Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta
...chceme velebit útočný neklid, horečnatou nespavost, poklus, nebezpečný skok, facku a ránu pěstí...

-teorie tzv. osvobozených slov:zrušení skladby, náhodně umístěná podstatná jména, užívání slovesa v infinitivu, odstranění přídavného jména, zrušení interpunkce

Osvobozená slova

Vladimír MAJAKOVSKIJ
-socialistické revoluční ideje
-vytvořil stupňovitý verš (grafika)
-vynikající recitátor
-založil básnickou školu
-lyrická poéma Oblak v kalhotách, 150.000.000 (počet obyvatel tehdejšího Sovětského svazu), Správná věc (=říjnová revoluce)
-spolupráce s režisérem Ejzenštejnem (Křižník Potěmkin)

Vladimír CHLEBNIKOV

EXPRESIONISMUS
-vznik v Německu
-citové stavy a projevy lidské psychiky - pesimismus a katastrofa (vliv 1. světové války), strach, nejistota, zoufalství
-používání citově zabarvených slov, nadsázky
-malíři Edvard Munch (Výkřik), Henri Matisse

DADAISMUS (dada - dětské pojmenování pro koníčka ve francouzštině)
-intelektuální protest proti všem dosavadním konvencím
-kabaret Voltaire (literární klub-založili ho emigranti) - 1916 - Švýcarsko
-protest proti válce, zločinu, honbě za majetkem
-dadaistický manifest: náhoda, znevažování dosud platných estetických hodnot a norem, využívání nelogických souvislosí a nesmyslu, mystifikace, odpor proti civilizaci, která zabíjí umění
-dadaisté poprvé objevili tzv. automatické texty => surrealismus, dadaisté ale nepracovali s podvědomím!!!
-rumunský básník Tristan Tzara - Kalendářní biograf abstraktního srdce

Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/Vřískám/
Vřískám/a přece jsem si stále sympatický

Christian Morgenstern
-humor, groteskní lyrika, hra s absurdními jazykovými tvary
-Šibeniční písně, Rybí zpěv (vybudována jen z grafických znaků), Šlasi
-Marcel Duchamp, fotograf Man Ray

SURREALISMUS
-vznik ve 20. letech ve Francii
-tvůrci: André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard
-ovlivnění filozofií Friedrich Nietzscheho, psychoanalýzou Sigmunda Freuda (Výklad snů, Úvod do psychoanalýzy) - nevědomé duševní procesy=určující faktor v psychické činnosti, lidské jednání je determinováno nevědomím, rozdělení nevědomí na id, ego a superego
-velkou roli hrály sexuální momenty v životě, které ovlivňují lidské chování
-inspirace ve snech, halucinacích, deliriích, hypnózách...
-základní rysy surrealistického textu: plynulý tok motivů vycházejících z nevědomí, fantazie není bržděna logickým myšlením, vymýcen předběžný plán, potírána veškerá pravidla verše (rým, rytmus), hlavními atributy jsou spontánnost, obrazotvornost, vzrušivost, nepravděpodobnost, spojení skutečností, které nemají nic společného, do obrazu

André BRETON (Francouz)
-básník a umělecký teoretik, esejista
-od dadaismu přešel k surrealismu
-autor Manifestů surrealismu
-důraz na svobodu osobnosti, její cit
-poezie Magnetická pole, Bělovlasý revolver, Bláznivá láska, próza Nadja

Paul ELUARD (Francouz)
-básník (autor protiválečných básní)
-v r. 1936 se jako přesvědčený komunista se surrealismem rozešel
-nepoužíval interpunkční znaménka
-moderní milostná poezie
-básnická sbírka Veřejná růže, Nepřerušená poezie

-malíř Salvátor Dalí, Joan Miró
-film Andaluský pes (1928) - Dalí a Luis Bunuel

Světová literatura mezi válkami
A) proud realistický - dodržování tradičního uměleckého schématu, základem je dějová linie odehrávající se v reálném čase (Feuchtwanger, Hemingway, Galsworthy, Fitzgerald)
B) proud experimentální - bourání dějové linie, prolínání mnoha rovin, složitá symbolika, experimentování s jazykem (Proust, kafka, Joyce, Musil, Woolfová)
C) literatura, která detabuizovala některá témata - sex (Miller)

Počátky moderní prózy 20. století
-základní charakteristické znaky:úbytek dějovosti, literatura se stává subjektivnější, proměny ve vnímání času, konfrontace vnitřního světa s okolím, prvky absurdity, podtext, prolínání několika významových rovin, experimenty s jazykem, literatura nehledá odpovědi na otázky, ale nutí si existenciální problémy uvědomit

Marcel PROUST
-pobýval ve vědomé odloučenosti a soustředil se na své sedmidílné dílo Hledání ztraceného času (nejúplnější obraz mravů ve Francii po Lidské komedii od Balzaca), obraz lidského nitra, mnoho rovin (roklad francouzské aristokratické společnosti, autorovy pocity, intimní prožiky, vnitřní monology, líčení nálad, reflexí, vzpomínek = ztvárnění individuálních psychických prosesů (část zfilmována jako Swannova láska (1985)

James JOYCE - Ir
-Odysseus - záznam cesty pokřtěného irského Žida Leopolda Blooma Dublinem jediného červnového dne r. 1904, necenzurovaný tok myšlenek, jednotlivé kapitoly se odlišují literárními styly (monolog, katechismus, dialektika...)
-paralela s Odysseem: to, co Odysseus zažívá 10 let, Leopold prožije během jednoho dne = nadčasový smysl...; odkaz k dalším mýtům (postava Štěpán Dedalus => Daidalos)
-romány Dubliňané, Plačky nad Finneganem

Franz KAFKA
-narozen v Praze v rodine židovského obchodníka (nesoulad mezi ním a otcem) - ztráta sebevědomí, uzavírání se do vlastního světa, permanentní pocit viny
-vystudoval práva, stal se úředníkem v pojišťovně (těžce nesl to, že je součástí byrokracie), práce ho ubíjela, umírá na tuberkulózu
-přál si, aby jeho dílo bylo zničeno, zásluhou Maxe Broda bylo dílo zachráněno a vydáno
-ve svých dílech řeší problémy viny a trestu; absurdita, prostředí a postavy jsou nepřesně označené, nikdy nepopisuje své hrdiny, kritika byrokracie
-romány Proces (příběh bankovního úředníka Josefa K., který byl zatčen v den svých 30. narozenin, čas od času je povolán k výslechu, nikdy se nedozví, z čeho je obviněn, sám neví o vlastní vině, ale po čase úplně rezignuje a nakonec je odzouzen k smrti a popraven; Josef K. se vlastně provinil tím, že dopustil zmechanizování svého života, neprojevil ani důsledný odpor proti procesu), Zámek,
povídky Amerika, Proměna (obchodníček Řehoř Samsa se přes noc změní v odporného brouka, autor se zabývá vztahem rodiny k broukovi, rodina k němu cítí odpor a všem se uleví, když Řehoř dobrovolně skončí svůj život - umírá, aniž by cokoliv podnikl proti, aniž by vzdoroval)

Obecné rysy Kafkova díla: jeho svět je fantaskní, absurdní, je líčen do velkých podrobností, motiv odcizování člověka, ospor k byrokracii, pesimismus, groteskní pojímaní reality

Další autoři experimentální prózy:
Virgnie WOOLFOVÁ - K majáku, Orlando (postava žije 4 století a během života se přeměňuje z muže na emancipovanou ženu, Flush (životopis psa básnířky Browningové
Robert MUSIL - Muž bez vlastností, Zmatky chovance Törlesse

Americká próza mezi válkami
-"ztracená generace" = skupina amerických autorů 20. let 20. století, ketří byli poznamenáni duchovním otřesem 1. světové války a kteří zároveň vystřízlivěli z tzv. amerického snu
-základní téma: zklamání, skepse, rozklad lidských a společenských hodnot, hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury; hlavní hrdinové: "ztracení" jednotlivci
-především Fitzgerald, Hemingway a někdy Faulkner

Ernest HEMINGWAY - Američan
-romanopisec, povídkář, novinář, nositel Nobelovy ceny
-témata: láska, citlivost a úcta k odvaze a statečnosti
-v 1918 odchází jako dobrovolník na italskou frontu - je váně raněn
-skupina kolem Gertrudy Steinové
-po 2. světové válce žije především v USA a na Kubě
-duševní deprese => sebevražda v r. 1961
Hlavní znaky: fascinace mezními životními situacemi, zobrazení psychických dějů v člověku, metoda ledovce
-romány Sbohem,armádo (mladý muž byl ve válce těžce raněn a rozhodne se utéct z armády), Zelené pahorky africké - pokračování Pravda za rozbřesku (deník), Pátá kolona, Komu zvoní hrana (příběh z občanské války ve Špaělsku - americký lektor španělštiny Robert Jordan má vyhodit do vzduchu most, zároveň prožívá hluboký cit ke španělské dívce Marii. Děj románu je soustředěn do 3 dnů)
novela Stařec a moře (starý kubánský rybář Santiago dva dny a dvě noci zápasí s obrovsou mečounovitou rybou, kterou nakonec harpunuje a připoutá ke člunu, ale úlovek sežerou žraloci - rybář se do vesnice vrací jen s kostou ryby a polomrtvý vyčerpáním => ale smyslem života není materiální zisk, ale uspokojení z vykonané práce
povídka Vojákův návrat

Francis Scott FITZGERALD
-autor džezového věku, ve své době byl "mluvčím" americké mládeže
-jeho dílo: kritická sonda do života americké společnosti 20. - 30. let 20. století
-romány Velký Gatsby (zfilmováno s Robertem Redfordem), Krásní a prokletí, Něžná je noc (životní příběh psychiatra Dicka Divera, který se odehrává především v Evropě - ztráta iluzí => skepse, alkohol => citový rozvrat a útěk od "velké" společnosti
povídka Berenika stříhá vlasy (=> Saša Gedeon - Indiánské léto)

Hodnocení referátu Světová literatura 1. poloviny 20. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. březen 2008
  16 571×
  1384 slov

Komentáře k referátu Světová literatura 1. poloviny 20. století