Významní představitelé moderních směrů ve světové a české literatuře přelomu 19. a 20. století

Společenské podmínky:
¨ vlivem rychlého životního tempa sílí protiracionální (protirozumové) proudy, (člověk chce proti té společnosti povstat)
¨ objevuje se ostrá kritika morálky a kultury – rozvoj novodobé filozofie
1. Artur Schopenhauer
- pesimistický názor na život, svět, zvláště na ženy
2. Friedrich Nietzche
- přehodnotí životní hodnoty – důležité je snění
¨ tzv. teorie nadčlověka – stojí mezi dobrem a zlem, nedělá nic dobrého ani špatného, zaobírá s sám sebou, vládou na lidmi

Impresionismus
- impressio = dojem
- počátky má ve výtvarném umění – Monet, Renoire, Degas, Manet
- dle obrazu Moneta – Impressio (východ slunce nad mořem)
- impresionismus = vyjádření něčeho neopakovatelného, vystižení neopakovatelného dojmu
- později vstupuje i do literatury, bezprostřední dojem, neopakovatelný zážitek
- žánr je lyrický, potlačení rozumového obsahu
- motiv – přírodní, milostný
- vytváří tzv. umění pro umění
- nárok na formu zpracování

Symbolismus
- představitelé prohlašují, že osobní prožitky, nálady není možno rozumově zachytit, lze je pouze vyvolat za pomoci symbolů

Dekadence
- dekadence = úpadek
= úpadkový směr
- autoři mají zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, marnosti, mají pocity rozkladu, smrti, opovrhují životem – chtějí uniknou z reálného světa, únik do světa snů

Literární moderna ve světové literatuře
FRANCIE:
Prokletí básníci
- většinou svá díla vytvořili v 60. až 70. letech 19. století, v této době byli nepochopeni – ukázali novou cestu moderní poezie (navázali na F. Villona)
Charles Baudelaire
- bohém, žil nespoutaným způsobem, tulák, milovník žen
- jeho dílo dosáhlo významu až po jeho smrti
- dílo:
& Květy zla
- lyrická sbírka, převažuje zde symbolismus
- v názvu je krása spojena se zlem = oxymoron
b. Zdechlina (Mršina)
- překládal J. Vrchlický
- kontrast krása X ošklivost, život X smrt
- v závěru vzpomíná na své mrtvé lásky
& Ó, já tě zbožňuji
- motiv zoufalství, trápení – z milostného zklamání

Paul Verlaine
- představitelem symbolismu, žil bohémským způsobem života, toulal se se svým přítelem Arthurem Rimbaud
- dílo:
& Básnické umění
- báseň, program symbolistní poezie
& Saturnské básně
- sbírka, symbolistní poezie, vyjadřuje nějako okamžitou náladu za pomoci symbolů
b. Podzimní píseň
- podzimní příroda – vyvolává v něm nejistotu, beznaděj, zklamání

Arthur Rimbaud
„božský rošťák“
- své básnické dílo vytvořil mezi 16. a 20. rokem
- není autorem sbírky, vycházely je básně
& Mé bohémství
- popisuje svůj životní postoj, záleží mu pouze na tom, aby psal své básně
& Opilý koráb
- tzv. „snová báseň“ – autor nikdy neviděl moře, je plná fantazie
- cítí se stejně sám, ztotožňuje se s tou osamělou lodí na rozbouřeném moři

VELKÁ BRITÁNIE:
Oscar Wilde
- dramatik, básník, prozaik
& Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa, Obraz Doriana Graye, Balada z žaláře v Redingu, De profundus (Z hlubin)

USA:
Walt Whitman
& Stébla trávy

Česká moderna 90. léta 19. století
Společenské podmínky:
¨ dochází k prohloubení společenské krize – nebyl dořešen boj za svobodu národa
¨ rozchod soudobé kultury s vládnoucí společností (kultura a její představitelé mají pocity skepse, zklamání, obrací se sami k sobě)

Literatura:
¨ r. 1895 – Manifest české moderny Þ programové prohlášení na základě myšlenek

Představitelé:
J. S. Machar, A. Sova, O. Březina, J. K. Šlejhar, F. X. Šalda (literární kritik a teoretik)

Program české moderny:
¨ není jednotný – důraz se klade na individualismus – autoři vytváří tzv. umění pro umění (aby se oni vyzpovídali, tvoří sami pro sebe)
¨ jednotící prvek – spojuje je odpor k soudobé společnosti
¨ propagují ženskou emancipaci

Josef Svatopluk Machar
- mluvčí ČM, propagátor těchto myšlenek
- po maturitě odchází pracovat do Vídně, kde strávil 30 let, ale stále zůstává v kontaktu s Čechami
- dílo:
& Confiteor I. – III.
(Vyznávám se, Zpovídám se)
- soubory politické lyriky, ve kterých útočí na soudobou společnost
& Čtyři knihy sonetů
- lyrická sbírka, nádech zklamání, snaha vyjádřit pocity své generace
b. Sonet o sobě
- vyjadřuje odpor společnosti, dokazuje smysl své tvorby – prosazování individualismu
„Jdu jenom cestou svou, mé svědomí mi soudcem…“
& Tristium Vindobona
(Žalozpěvy z Vídně)
- chtěl napodobit Ovidiovy Žalozpěvy z vyhnanství, vyjadřuje stesk po své rodné vlasti
& Zde by měly kvést růže
- epická sbírka, hl. hr. jsou ženy, popisuje jejich těžký osud a úděl, vidí ženy jako otrokyně, viní muže, společnost
& Svědomím věků
- nejvýznamnější a nejrozsáhlejší dílo, navázal na V. Huga a na J. Vrchlického, chtěl zobrazit dějiny lidstva od nejstarších dob až do současnosti, v antice obdivuje silné osobnosti, individuality, popisuje střeb společnosti a náboženství

Antonín Sova
- narozen v JČ – Pacov, studuje v Praze, umírá mu matka – nikdy se stím nesmířil, nesmířil se ani s trvalým pobytem v Praze, vážně nemocný
- dílo:
a) impresionismus
& Květy intimních nálad
(barevné, vonné odstíny mých nálad)
b. U řek
- podává obraz přírody a své duše
& Z mého kraje
- vyjadřuje lásku ke svému rodnému kraji
& Zlomená duše
b. Smetanovo kvarteto z mého života
- kontrast život X smrt
úspěch X tragédie
sen X skutečnost
- osobní tragédie je údělem umělce
b) symbolismus
& Ještě jednou se vrátíme
- soubor osobní, intimní lyriky, kde vyjadřuje hořkost, melancholii nad tím, že člověk nemůže uskutečnit to, co by ho rozveselilo
b. Kdo vám zcuchal tmavé vlasy?
- název = symbol nenaplněné lásky
- motiv – jaro X podzim
& Údolí nového království
- vrchol jeho individualismu, symbolizuje se do poutníka, který hledá naplněný život ve spravedlivé společnosti
- v závěru se vrací ze svého snu zpět a kritizuje společnost

Otokar Březina
- vl. jm. Václav Jebavý
- narozen na Českomoravské vrchovině, těžké dětství – chudoba, smrt osbou rodičů
- žil sám, uzavřený, učitel
- dílo:
- pouze symbolistní poezie
- vzhledem k těžkému životnímu osudu věřil v nadpřirozenost a jediný smysl pozemského života bylo filosofování a hledání smyslu života – po smrti – RÁJ
& Tajemné dálky
b. Mrtvé mládí
- symbol nešťastného, chudého mládí
- každý verš je symbolem
„mé mládí leželo v rubáši zhaslých jar“
b. Moje matka
- těžký osud jeho matky
& Svítání na západě
- oxymoron, západ = symbolem smrti
b. Tys nešla
- neurčitost tématu, nevíme na koho čeká – láska, smrt, inspirace, mrtvá matka
- vyjadřuje svou citovou náladu, duševní stav
& Stavitelé chrámu
& Ruce
- v těchto sbírkách má optimističtější pohled na svět
- prvky sociální humanity
- mezi vyděděnci psol. se najdou jedinci, kteří svýma rukama chtějí vybudovat lepší budoucnost

Dekadentní umění v Čechách
- stejné znaky se světovou dekadencí
- čeští autoři byli sdruženi okolo časopisu Moderní revue
Představitelé:
Jiří Karásek ze Lvovic, Arnošt Procházka, Karel Hlaváček (nejvýznamnější)

Jiří Karásek ze Lvovic
- sbírka
& Zazděná okna

Karel Hlaváček
- nejvýznamnější představitel, zpočátku optimistická díla =
& Sokolské sonety,
ve 24 letech spáchal sebevraždu – nešťastná láska, podlehl svým veršům
- dílo:
& Mstivá kantiléna
- sbírka, nejvýznamnější sílo, melancholie, splín
b. Svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji
- hraje melancholicky, smutně, život nemá smysl
„Mé melodie chtějí míti smutek všeho toho, co rostlo, vykvetlo a zrálo marně, pro nikoho.“
b. Hrál kdosi na hoboj
& Pozdě k ránu
- sbírka, má předmluvu psánu prózou

Protispolečenští buřiči
- do čes. lit. vstupují na přelomu 19. a 20. století
- jsou sdruženi okolo časopisu Nový kult

Představitelé:
S. K. Neumann, V. Dyk, K. Toman, P. Bezruč, F. Šrámek, F. Gellner

Znaky:
¨ chtějí překonávat individualismus (tím nepřímo kritizují představitele ČM)
¨ odpor k soudobé společnosti a mají revoltující postoj ke všemu starému (bouří se)
¨ jsou zasánci:
- anarchismus – touží po absolutní svobodě
- antimilitarismus – proti válce, násilí
- civilismus – obdiv k nových vědám, technice
¨ mají znaky vitalismu – oslava života, krásy života

Viktor Dyk
- významný právník, politik, zastáncem pravicového smýšlení
- básník, prozaik, dramatik
- dílo:
A) poezie
a) počáteční tvorba
- ironické až satirické básně, přerůstá až v tragikomedii
- smysl básní – popis soudobé společnosti, jeho vztah k ní
& Marnosti
& Síla života
- útočná kritika na společnost
b) satirické sbírky
- komentuje soudobé politické dění
& Satiry a sarkasmy
c) balada
& Milá sedmi loupežníků
- balada o lásce, žárlivosti a pomstě, projevil se zde vliv anarchismu, hl. hr. – žena, které loupežníci zabijí milého, stává se milenkou loupežníků a postupně tyto loupežníky zabíjí, aby pomstila smrt svého milého
d) válečná tetralogie
& Těžké a lehké kroky
& Okno
& Poslední rok
- verše inspirované první světovou válkou
- touží po osamostatnění a vzniku ČSR
b. Země mluví
„Opustíš-li mne nezahynu.
Opustíš-li mne zahyneš.“
- vyznává se z lásky k zemi, vyzývá k vlastenectví
B) próza
& Krysař
- novela, vychází ze staré německé pověsti o krysaři, který zachránil město od krys, al eza tuto službu nedostal zaplaceno, a proto za zvuku kouzelné píšťaly dovedl místní obyvatele do propasti, kde zemřeli, přežili pouze dva lidé – blázen a nemluvně
- symbol dvou lidí, kteří nemají rozum
C) drama
& Zmoudření Dona Q.
- neřešitelnost sen X skutečnost, zmoudření

František Gellner
- kreslíř, karikaturista, žurnalistický satirik, básník, prozaik, bohém
- dílo – sbírky:
& Po nás ať přijde potopa!
& Radosti života
- antiliterární styl – využití dobových forem zábavy (šansony), zdánlivě cynický výsměch, ironie

Fráňa Šrámek
- básník, prozaik, dramatik, narozen v Sobotce, gymnázium, vojna, vězněn
- dílo:
a) poezie – antimilitaristická
& Života bído, přec tě mám rád
- sbírka, vztah k životu, vědomí neuskutečnitelnosti ideálů
b. Curriculum vitae, Píšou mi psaní
(rebelantská píseň, humor, ironie)
& Modrý a rudý
- sbírka, anarchistický útok na společnost, rakouský militarismus
b. Raport
& Splav
- sbírka, milostná lyrika, v popředí stojí mládí a láska, prvky vitalismu, vlastenectví
b) próza
& Stříbrný vítr
- příběh studenta J. Ratkina, jeho vzpoura proti měšťácké společnosti, morálce, konflikt lez překonat díky hlasu „stříbrného větru“, symbol věčného mládí, naděje
c) drama – impresionistické
& Měsíc nad řekou
- pocit rezignace a stesku stárnoucí generace, na malém městě, sjezd abiturientů

Karel Toman
- tulák, vliv anarchismu – bohémský život, nedostudoval práva
- dílo:
& Pohádky krve
- sbírka, vliv dekadence, symbolismu, láska k ženě, životu X kritika měšťáctví
& Torzo života
- sbírka, sen o svobodném životě
& Měsíce
- sbírka, přimknutí k rodné zemí, 12 básní, přírodní dění, oslava domova

Petr Bezruč
- Opava, syn buditele
- dílo:
& Slezské písně
- jediná básnická sbírka, sociální a národnostní útisk na Ostravsku, bída havířů
úvodní b. Červený květ
- rudý květ = symbol vzpoury, revolty
sociální balady
& Maryčka Magdónova
- autor s ní soucítí, oslovuje ji
& Kantor Halfar
- autor – svědek krutého příběhu učitele
& Ostrava
- výraz vzdoru, nenávisti

Hodnocení referátu Významní představitelé moderních směrů ve světové a české literatuře přelomu 19. a 20. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. únor 2008
  7 005×
  1540 slov

Komentáře k referátu Významní představitelé moderních směrů ve světové a české literatuře přelomu 19. a 20. století