Islámské právo

- před islámem: zvykové právo, oko za oko, výkupné – rozhodoval náčelník
- náboženské právo = šari‛a, šar‛ ( bezpečná cesta )
- právní věda = fiqh
- 4 zdroje božího zákona : Korán, sunna, analogie ( qijás ), souhlasný názor autorit ( idžma‛ )
- 2 oblasti práva: a) ‛ibada = poměr člověka k Bohu, povinnosti kultovní
b) mu‛amala = poměr člověka k člověku, právo soukromé, správní, válečné a soudní řád
- 5 kategorií lidských činů:
a) povinnost (farđ) – příkaz z Koránu, zanedbání je hřích a zločin
b) zvyklost (sunna) – opominutí zákon kárá
c) činy dovolené (mubah) – nedoporučené, ani nezavržené
d) činy zavrženíhodné (makruh) – beztrestné, pokárání
e) činy zakázané (haram) – jsou trestné
– opakem je halal = vše, co je dovoleno

- 5 sloupů víry ( patří k povinnostem ): 1) vyznání víry ( šahada)
2) modlitba ( şalat )
3) půst ( şawm )
4) almužna ( zakat )
5) pouť do Mekky ( hadždž )

- kategorie platnosti právních úkonů ve věcném právu:
1. sahih – správný, platný
2. makruh – nefér, formálně platný, souvisí s něčím nepatřičným
3. fasid – zkažený, nevyhovující formálně, lze zrušit či napravit
4. batil - neplatný

- muslimské desatero : 1) sloužit jedinému Bohu
2) postarat se o staré rodiče
3) dávat příbuzným, pocestným a ubohým, co jim náleží
4) nezabíjet děti ze strachu před zchudnutím
5) nesmilnit
6) nezabíjet, leč po právu, a při neúmyslném zabití dát výkupné
7) nedotýkat se jmění sirotků
8) zachovávat správné míry a váhy
9) nepodezírat bez důvodu
10) nekráčet domýšlivě po zemi

Právní kvalifikace osob:

- plnoprávný je svobodný muslim, dospělý (puberta, popř. 15 lunárních let) a duševně zdravý
- níže je svobodná žena muslimka - při výkupném z krevní msty, svědectví a dědictví se počítá jako polovina muže, méně práv v manželství (manžel ji může trestat), rovnost v majetkoprávních otázkách
- otroci jsou svobodným rovni nábožensky, nesmí svědčit a dědit, pán je za ně právně odpovědný, musí je živit a nepřetěžovat, otrocké právo bylo zvláštní součástí klasického fiqhu, otrokem se mohl stát narozením či zajetím ve válce, konkubinát s otrokyní, propuštění otroka byl způsob nařízeného pokání (při přestupku), otrok se mohl vykoupit, potom zůstal klientem pána, dnes je otroctví ve všech islám. zemích zrušeno (Tunis 1846, Saud. Arábie po r.1960), dnes je islám proti otroctví.
- jinověrci - u lidu knihy ( ahl al-kitab ), se rozlišuje zda žijí uvnitř, či vně islámského území, chránění jinověrci měli vlastní samosprávu a jurisdikci v osobních věcech – omezení ve vztahu k muslimům (dědictví, sňatky).

Rodinné právo:

- podrobné pokyny přímo v Koránu, proto odolává reformám
- patriarchální a patrilineární rodina
- sňatek – smlouva mezi ženichem a zákonným zástupcem nevěsty + 2 plnoprávní svědci, muž platí mahr (dar nevěstě)
- polygamie – max. 4 ženy, piodmínka: muž je musí uživit a chovat se ke všem spravedlivě
dnes je polygamie méně častá a někde zakázaná (Turecko, Tunis, aj.), často nutný souhlas 1. mž. nebo soudce (materiální způsobilost)
- žena je zakázána (mahram), pokud je příbuzná po krvi nebo po mléce, nesmí mít za mž. dvě sestry současně
- muslim si může vzít křesťanku nebo židovku, muslimka jenom muslima
- žena je zakázána v době menstruace
- manželství zaniká smrtí, rozvodem, vykoupením se, prohlášení za neplatné
- rozvod ( talaq ): a) zapuzení ženy – 3x pronesený výrok (po měsíci), muž ztrácí dar nevěstě (mahr)
b) vzájemná dohoda, bez finančních náhrad
c) přísahou muže, že se zdrží styku s danou ženou, rozvod za 4 měsíce
- důvody zrušení maželství: provdání bez souhlasu v nezletilosti, impotence, šílenství,
odporné choroby, neschopnost uživit ženu, nedodržení smlouvy, odpadlictví od islámu
- povinnost výživy vůči dětem, manželce, starým rodičům
- reformy: monogamie, minimální věk pro sňatek (14,18), úřední registrace sňatku, zlepšení postavení ženy, úpravy rozvodu, max. věkový rozdíl manželů (JLR-20)
- regulace porodnosti – nejednotné názory, nepřípustnost interupce a sterilizace, individuální možnost antikoncepce ( Korán se nevyjadřuje )

Dědické právo:

- podrobné pokyny Koránu
- oproti staroarabským zvykům mají dědické právo i ženy
- z pozůstalosti se odečtou dluhy
- mimo rodinu lze odkázat jen třetinu majetku
- syn dědí 2x více jak dcera, manžel dědí polovinu nebo čtvrtinu (děti), manželka čtvrtinu nebo osminu (děti)
- celkem 9 skupin dědiců ze zákona

- důvody vydědění: zabití zůstavitele, jiné náboženství, aj.

Trestní právo:

- 2 práva: 1. Boží ( haqq Allah ) – přestoupení Božího zákona,
trest podle Koránu - hadd,
nebo mírnější trest - ta‛zir
2. lidské ( haqq adami ) – na základě žaloby postižených

- tresty haddu: za smilstvo, křivé nařčení z cizoložství, opilství, krádež, loupežné přepadení, odpadlictví od islámu – pokání zmírňuje trest
- smilstvo = mimomanželský pohl. styk, trest: - ženatí, vdané: ukamenování
předmž. styk: bičování (100 ran),
vyhnanství
- křivé nařčení: bičování (80 ran)
- cizoložství trestají smrtí často přímo příbuzní ženy,
důkaz cizoložství: 4 svědci - hodnověrní muži
- opilství: 80 ran, pokud se opil z vlastní vůle
- krádež: utnutí pravé ruky, pak levé nohy atd. popř vězení
hadd při přesažení stanovené hodnoty, jinak ta‛zir
- loupežné přepadení na cestách: ukřižování, celá tlupa
- vražda na cestách: stětí, celá tlupa
- odpadlictví od islámu: smrt pro muže (Salman Rushdie), ženy zavřeny a bity , dokud se nenapraví

- Krevní msta (qisas): v případě zabití-vraždy (qatl), ublížení na zdraví, poškození majetku
4 stupně zavinění: a) úmysl, zbraň
b) úmysl, beze zbraně
c) omyl
d) nepřímé zavinění
- pokud zástupce poškozeného trvá na odplatě (qisas), smí vraha popravit mečem, nebo mu oplatit týmž zraněním
- jinak pachatel vykoná dostiučinění (kaffara) a zaplatí odškodné (dija)
- dija: za zabitého muže 100 velbloudů nebo 1000 dinárů, za ženu polovic, párový orgán platí za polovic nepárového
- dnes jsou tresty v mnoha zemích změněny dle západních vzorů, zůstávají v zemích s fundamentalistickými režimy

Další zákazy:

- požívat nečisté věci: zdechliny, krev, špatně zabitá zvířata vyjma ryb, vepřové
- pít alkohol, užívat narkotika
- hazardní hry (potíže pojišťoven), lichva - úrok (potíže bank – vznik islámských bezúrokových bank)
- vyobrazování živých bytostí ( pouze sunna ), dnes neplatí, neboť již nehrozí modlářství

Právní reformy:
- pod koloniální vládou i v domácím prostředí, sekularizace práva
- ve 20. stol. se reformy prosadily téměř všude
- v Turecku byla šari‛a zrušena r.1926 (přijat zákoník dle švýc. vzoru)
- podobně Albánie (1945), sovětské rep. aj.
- princip maslahy = obecný užitek – možnost sekularizace státu
- v jiných zemích byla šari‛a vytlačena do oblasti rodinného a dědického práva,
nebo se stala jedním z pramenů právních norem
- západní vzory nepřijaty v monarchiích Arábie a v Afghánistánu
- v 70. letech změna vývoje zpět k islamizaci

Prameny:
Fleissig, J., Bahbouh, C.: Malá encyklopedie islámu, Dar ibn Rushd, Praha 1993
Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha 1998

Hodnocení referátu Islámské právo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 711×
  976 slov

Komentáře k referátu Islámské právo