Rodinné a občanské právo

Rodinné právo

 • od roku 1961 platí zákon o rodině: vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi, prarodiči a náhradní rodinnou péčí
 • novelizace 1. 8. 1998
 • tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými atd., mezi dalšími příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí (osvojení, pěstounská péče)
 • rodinné vztahy - patří do oblasti soukromého práva → státní orgány mohou zasahovat za účelem ochrany zájmů nezletilých dětí

Manželství

 • = trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem
 • jeho hlavní účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí
 • uzavírá se slavnostně, veřejně, za přítomnosti 2 svědků, zapisuje se do matriky
  • před státním orgánem (civilní forma) - na obecním úřadě
  • před orgánem státem registrované církve - církevní forma

Podmínky uzavření manželství:

 1. věk 18 let; s povolením soudu 16let
 2. dobrovolné
 3. opačné pohlaví
 4. svobodní oba partneři
 5. musí znát svůj zdravotní stav a musí být způsobilí k právním úkonům
 6. nesmí být incest = blízká příbuznost

Muž i žena mají stejná práva a stejné povinnosti - povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí, společně rozhodují o záležitostech rodiny, starají se o uspokojování potřeb rodiny (podle svých možností a schopností)

Zrušení manželství:

 1. smrtí nebo prohlášením za mrtvého jednoho z manželů
 2. anulace = prohlášení za neplatné
 3. rozvodem - musí být vypořádány vztahy rodičů k nezletilým dětem
  • podmínky rozvodu:
   • vypořádané vztahy rodičů k nezletilým dětem soudem
   • vypořádané majetkové vztahy
  • typy rozvodu:
   • dohodnutý - dohoda manželů, kterou soud schválí
    • manželství trvalo minimálně 1 rok a minimálně půl roku nežijí jako manželé
   • sporný - soud zkoumá příčiny a hloubku rozvratu
    • ode dne návrhu do 3 let vydá soud rozhodnutí
    • menší podíl na vině - bere 3 roky výživné
   • ztížený – jeden z manželů dojme k vážné újmě, je mu vypláceno výživné

Péče o nezletilé dítě:

 • dohoda, kterou soud schválí
 • neshoda - soud rozhodne, kdo bude mít dítě v péči
 • dítě má právo být slyšeno!

 

 1. dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů a kontakt s druhým rodičem dohodou nebo soudně
  • povinnost druhého rodiče přispívat na výživu; soud stanovuje výši výživného
 2. střídavá péče - dítě po stejnou dobu u každého rodiče
  • podmínka: dítě navštěvuje stejnou školu a zájmové kroužky, musí mít své místo v bytě
 3. společná péče - pokud oba rodiče žijí v jednom místě

Rodičovství

Narození dítěte

 • vzniká příbuzenský vztah k rodičům (nezáleží jestli je manželské nebo nemanželské)
 • určení otcovství:
  1. souhlasným prohlášením obou rodičů na matrice
  2. ze zákona je otcem manžel matky, i do 300 dní po rozvodu (může podat žalobu o popření otcovství do ½ roku ode dne, kdy se dověděl o narození dítěte)
  3. žaloba o určení otcovství - soud rozhodne
 • otec může požádat soud o popření otcovství do 6 měsíců od doby, co se o dítěti doví

Práva a povinnosti rodičů

 • péče o zdraví, tělesný, citový a rozumový vývoj dítěte; zastupovat
 • dítě a spravovat jeho záležitosti
 • pokud dojde ke střetu jejich zájmů, hájí dítě kolizní opatrovník

Práva a povinnosti dítěte

 • pomáhat rodičům, ctít je a respektovat, přispívat jim na úhradu potřeb, jestliže má své příjmy

Náhradní rodinná péče

 • pokud se rodič o dítě nemůže postarat nebo zanedbává jeho výchovu,
 • soud nařídí náhradní rodinnou péči
  1. adopce (osvojení) - nejsilnější změna v právních poměrech
   • → zanikají příbuzenské vztahy v původní rodině, osvojenec přebírá příjmení svých osvojitelů, změna v matrice a rodném listu
   • rodina musí být prověřena, dítě musí být právě volné, biologičtí rodiče musí souhlasit
  2. pěstounská péče - nemění se práva a biologických rodičů, dítě nepřebírá příjmení pěstounů
   • omezena věkem (do 18 let)
   • pěstoun dostává od státu příspěvek na péči o dítě a odměnu za práci pěstouna
   • pěstoun může rozhodovat o běžných záležitostech dítěte
  3. poručnictví - stanoví jej soud - pokud rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo jsou v zahraničí
   • poručník dítě vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek
   • poručník nemá vyživovací povinnost k dítěti
  4. opatrovnictví - vymezeno soudem v případě, že dochází ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem
   • opatrovník má práva a povinnosti pouze v záležitostech, které vymezí soud podle účelu, pro který byl stanoven
  5. ústavní výchova - v případě, že je výchova dítěte vážně ohrožena nebo narušena a není možné najít jiné východisko
   • musí být nařízena soudem a trvá do zletilosti dítěte

Občanské právo

 • upravuje vzájemné vztahy mezi občany navzájem, fyzickými a právnickými osobami a mezi nimi a státem
 • stanovuje pravidla vlastnických poměrů a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti
 • základním pramenem je občanský zákoník

Majetkové vztahy

 1. právo věcné (např. vlastnické - ochrana užívání věci bez spojitosti s nějakou povinností jiné konkrétní osoby)
 2. právo závazkové (obligační právo) - upravuje vztahy, v nichž se jedná o práva a povinnosti mezi konkrétními osobami (věřiteli a dlužníky)
 3. právo dědické - přechod práv a povinností po smrti na právní zástupce, dědice

 

 • hmotné věci
  • podle možnosti jejich přemístění
   • a) movité - lze je přemístit bez změny jejich podstaty
   • b) nemovité
    • pozemky, budovy a jiné stavby
    • zapsány v katastru nemovitostí
  • dělitelné věci – dají se dělit, aniž by se znehodnotily (tuna obilí, hektar pole...)
  • reálně nedělitelné věci
   • při dělení se vytvářejí ideální podíly (zlomek, procento)
   • např. v dědickém řízení – budova, auto ...
 • nehmotné věci - vynález, patent - duševní vlastnictví

Vlastnické právo

 • vlastník má nejvyšší a úplnou moc nad věcí, která je předmětem jeho vlastnického práva
 • může věc držet, užívat, sklízet její plody, disponovat s ní a domáhat se vydání své věci na každém, kdo mu ji neprávem zadržuje
 • lze získat:
  1. smlouvou - např. kupní, darovací, směnnou ...
  2. děděním
  3. vydržením
  4. rozhodnutím státního orgánu
 • nálezem cizí ztracené věci nálezce nenabývá vlastnictví
 • nelze ho vykonávat libovolně, bez ohledu na práva ostatních osob (obtěžovat hlukem, zápachem, prachem, kouřem, odpady, volným pohybem zvířat)
 • stát může věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit
 • druhy vlastnictví:
  • prosté - vlastnictví 1 osoby
  • spoluvlastnictví
   • podílové
    • velikost podílů je mírou, podle které se rozvrhují práva a povinnosti
    • - možnost volně převést podíl, ale pouze na osoby blízké, jinak má spoluvlastník předkupní právo)
   • společné jmění
    • pouze mezi manžely ve vztahu k majetku, získanému za trvání manželství (výjimkou věci, které některý z manželů dostal darem, zdědil, věci které slouží k osobní potřebě, k výkonu povolání nebo získané v restituci)

Závazkové právo

 • dlužník je povinen věřiteli něco dát (dare), něco vykonat (facere), něco strpět (pati) nebo něco nekonat (nonfacere)
 • závazky vznikají nejčastěji ze smluv - předložení nabídky a uzavření smlouvy přijetím nabídky
 • závazky zanikají včasným a řádným spněním, ale i jinými způsoby (např. dohodou, uplynutím doby, výpovědí, narovnáním...)
  • dohoda - musí mít písemnou podobu
  • plnění je nemožné - zanikne-li jeho předmět
  • uplynutí doby - zanikají např. nájmy sjednané na určitou dobu
  • smrt dlužníka - zaniká dluh, který měl splnit osobně
  • smrt věřitele - zaniká pouze pohledávka, která se týkala výlučně jeho osoby → ostatní dluhy přecházejí na dědice
  • výpověď - jednostranný právní úkon, ukončuje se závazek dohodnutý na dobu neurčitou
  • neuplatnění práva (propadnutí, prekluze) – zánik závazku, který je omezen na určitou dobu
  • splynutí – věřitel a dlužník splynou v jeden subjekt (sloučením, dědictvím)
  • narovnání – upravení sporných právních vztahů, vzniká nový závazek

Dědické právo

 • řeší přechod majetku zemřelé osoby na pozůstalé osoby
 • ze závěti
  • napsaná vlastní rukou, zřízená za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu
  • ustanovuje dědice a věci které jim připadnou (a jejich podíly)
 • ze zákona
  • pokud neexistuje závěť, nastupují dědici daní zákonem
  • 4 skupiny:
   1. pozůstalý manžel, jeho děti (případně děti dětí)
   2. žádné děti → manžel (½), rodiče zemřelého a ti co s ním žili ve společné domácnosti alespoň rok před smrtí
   3. sourozenci zemřelého a ti kteří s ním žili ve společné domácnosti
   4. prarodiče zemřelého, případně jejich děti
 • vydědění potomka
  • neposkytne-li ve stáří nebo nemoci pomoc, neprojeví-li zájem o zemřelého, byl-li odsouzen pro úmyslný trestný čin k odnětí svobody nejméně na 1 rok, vede-li trvale nezřízený život

Občas České republiky

Jak se stát občanem:

 1. narození (aspoň jeden rodič je občanem České republiky)
 2. osvojení (= adopce – jeden z adoptivních rodičů musí být občan České republiky)
 3. nalezením (když se nezjistí ani původ, ani rodiče)
 4. prohlášením (při dělení Československa – každý se prohlásil občanem té země jaké chtěl mít občanství)
 5. udělením – cizincům (musí mít předtím 5 let trvalý pobyt)

Zánik občanství

 • nikdo nemůže být proti své vůli zbaven občanství
 • člověk musí prohlásit, že nabyl jiného občanství a že se vzdává občanství České republiky

Hodnocení referátu Rodinné a občanské právo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. červenec 2017
  2 335×
  1313 slov

Komentáře k referátu Rodinné a občanské právo