Sociologie

Sociologie:věda o společnosti/teoreticko-empirická věda/;ustavuje paradigmata(způsob jak se chápe podstata společnosti).Vývoj sociologie:od 40. let 19. stol. do 20. let 20. stol.;dříve filozofie-protosociologie;název sociologie vznikl spojením latinského slova socius(druh,společník) s řeckým logos (věda).Zakladatelem je August Comte/francouzský filozof/;je to věda o lidské společnosti a o sociálních jevech.Snaží se odhalit zákonitosti,na jejichž základě se společnost vytvořila,a jimiž se řídí.Pátrá po hybných silách vývoje společnosti.Předmětem sociologie není člověk jako individuum,ale člověk pohybující se v různých sociálních skupinách,kde se spojuje s jinými lidmi.Sociologové zjišťují např. představy a požadavky spotřebitelů na nový výrobek(průzkum trhu),ovlivňují spotřebitele(reklama).Sociologie má podle Comta dvě hl.části:statiku(zkoumá společenský řád) a dynamiku(zkoumá společ.vývoj).V soc.statice pojednává o společenských činitelích,jako jsou ideje,mravy a instituce.V soc. dynamice pojednává o tzv.zákonu tří stadií vývoje spol.,jimž odpovídají i vývojová stadia svět.názoru:teologické,metafyzické,pozitivní.V prvním vývojovém období (od 40. let 19. stol.) se soc. vyvíjela v podobě velkých teoretických systémů.Karl Marx/německý filozof,zapsal se do dějin svou teorií ekonomické determinace spol. života,analýzou raného kapitalismu a teorií třídního boje,který vyústí v beztřídní společnost/.Émile Durkheim/franc. sociolog a filozof,vytvořil pozoruhodnou teorii dělby práce a poukázal tak na některé podstatné procesy probíhající v moderní industriální společnosti./Max Weber/něm.sociolog;položil základy moderního sociologického uvažování v politice,pokusil se vyložit vznik kapitalismu z principů protestantské etiky./Vilfredo Pareto/it. sociolog a ekonom,přispěl k rozvoji ekonomické teorie;Pareto je zakladatelem teorie elit /Vývoj společností:prvobytně pospolná,otrokářská, feudální, buržoazní, socialistická, demokratická;Georg Simmel/něm. filozof a sociolog;předvídavě popsal některé vývojové tendence,které charakterizují i dnešní společnost-např. role peněz,městský způsob života./Herbert Spencer/angl. filozof a sociolog,zamýšlel vytvořit jednotný vědecký názor na svět,podle Spensera i soc. jevy podléhají zákonu evoluce,Spencer chápal spol. jako organismus,který se vyvíjí stejnosměrným,pravidelně vzrůstajícím pohybem od jednotlivých forem k složitým/Sociologie přecházela od makrosociálních problémů k problémům nižší úrovně. Byly realizovány první velké empirické výzkumy prakticky všech oblastí spol. života.Interpretativní sociologie-každodennost,všední život člověka;Dějiny sociologie lze vidět jako střídání tzv. dominantních paradigmat.Základní paradigmata soudobé sociologie jsou dvě-objektivistické a interpretativní.Sociologie souvisí s politoligií,s antropologií,s ekonomií,s historií,s filozofií,sociologie silně ekologizuje;Disciplíny sociologie-např. sociologie sociálního rozvrstvení,soc. věkových skupin,soc. pohlaví, soc. srovnávací a hist. soc.

Hodnocení referátu Sociologie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Vanesca
  28. prosinec 2012
  9 361×
  410 slov

Komentáře k referátu Sociologie