Mezinárodní (evropská) integrace

= proces, postupného přizpůsobování, propojování a splývání jednotlivých národních ekonomik

dlouhodobý proces, cílem je, aby splynuly dojedné ekonomiky, vyvíjí se v několika fázích od nejjednodušší k nejtěžší, každá obsahuje předešlé fáze

a) pásmo volného obchodu
b) celní unie
c) společný trh
d) hospodářská unie
e) měnová reforma

a) pásmo volného obchodu
členské země mezi sebou zruší clo na zboží
zboží se pohybuje volně, bez omezení
b) celní unie
zruší cla mezi členskými státy – mají jednotnou celní politiku vůči nečlenským zemím
c) společný trh
volný pohyb bez cla + celní politika + volný pohyb kapitálu a pracovních sil na území členských zemí
pracovat a investovat je možné ve všech členských zemích, jsou omezeni
d) hospodářská unie
volný pohyb zboží, kapitálu a pracovních sil + společné celní předpisy a koordinace hosp. politik členských zemích a sjednocování právních předpisů
e) měnová unie
nejvyšší stupeň, předchozí etapy + vytvoření 1 společné měny a centrální banky

Evropská integrace
ESUO – Evropské sdružení uhlí a oceli
vznik 1951
založilo 6 členských zemí – Francie, Itálie, Záp. Německo, Benelux
počátek integračních procesů
spojily se země, které ve válce proti sobě bojovaly
spolupráce v oblasti montánních výrobků – ocel, železný šrot, železná ruda, uhlí, aj.
EUROATOM – Evropské sdružení pro atomovou energii
vznik 1957
založila Francie, Itálie, Záp. Německo, Benelux (stejně jako ESUO)
cílem spolupráce v oblasti jaderné energetiky
EHS – Evropské hospodářské společenství
založeno 1957 (stejně jako EUROATOM)
založeno Francií, Itálií, Západním Německem a Beneluxem (stejně jako EUROATOM a ESUO)
Římská smlouva – zakladatelská
cílem je přechod od pásma volného obchodu až po měnovou unii
Evropské sdružení volného obchodu
1959 se spojila tři seskupení
založila Velká Británie, ale opustila ho a přešla do Evropského společenství, Lichnštejnsko, Švýcarsko, Island
pouze pásmo volného obchodu, malý význam
Evropská společenství
1959 se spojilo EUSO + EURUATOM + EHS
Přibývaly další země
1973 vstupuje Velká Británie, Dánsko, Irsko
1981 vstupuje Řecko – zvedlo si úroveň
1986 vstupuje Španělsko, Portugalsko
celkem 12 členských zemí » Evropská dvanáctka (přezdívka)

1991 Holandské město Maastricht – konference – přijata smlouva Evropské 12
Maastrichtská smlouva
1993 vstupuje v platnost – dlouho trvalo, než jednotlivé země přijaly
změnila název » Evropská unie

1995 přistupuje Rakousko, Švédsko, Finsko (celkem 15 zemí)

Postup kandidátských zemí:
1. uzavřít s EU dohodu o přidružení, která obsahuje, co všechno musí země plnit
1991 jsme uzavřeli jako ČSR
1994 jsme uzavřeli jako ČR
2. požádat o přijetí do EU
1996 jsme požádali

je nám vytýkáno:
§ neprofesionální a nefungující státní správa
§ nefungující soudnictví
§ velká a rozšířená korupce
Maastrichtská smlouva
uzavřena 1991, v platnost vstupuje 1993

důležité body:
1. dohodnuto, jak bude zavedena nová měna
2. stanovena kritéria pro členství v měnové unii (5)
§ 3 měnová kritéria
§ 2 fiskální kritéria

měnová kritéria:
§ Určitá výše inflace
§ výše úrokových měr
§ stabilní měnové kurzy a nedevalvovat

fiskální kritéria:
§ velikost deficitu státního rozpočtu
§ vývoj veřejného dluhu

a) EURO
zavedeno od ledna 1999 pro bezhotovostní platební styk, obchodní musí uvádět v Euru i domácí měně
od ledna 2002 hotovostní platební styk, měny členských zemí budou stáhnuty během 2 měsíců

b) společná obrana zemí EU
euroarmáda – není trvalá, jednotlivé země na vyžádání dodají určitý počet vojáků a techniky, není určena k bojům, zasahuje při přírodních katastrofách, humanitární pomoci, výpomoc policii
mohou se začlenit i kandidátské země, celkem 60 000 vojáků
ČR přislíbila 1000 vojáků

c) vytvoření evropského občanství
člověk bude mít občanství:
§ původní
§ evropské

výhody evropského občanství:
§ bydlet a pracovat v kterékoli zemi EU
§ volit a být volen v kterékoli zemi EU (tam, kde bydlí)

d) společný postup vůči přistěhovalcům
a také spolupráce při udělování azylu

e) posílení moci evropského parlamentu
na úkor národních parlamentů
více parlamentů – evropský parlament

Amsterodamská smlouva
r. 1997
novelizace Maastrichtské smlouvy
1999 vstupuje v platnost

všechna důležitá rozhodnutí musí být přijata jednomyslně
princip konstruktivní neúčasti – země se za určitých podmínek nemusí určité činnosti zúčastnit, aniž by činnost ohrozila

§ posílení problémů s přistěhovalci – za národních orgánů (v každém státu) se přesouvá na evropské orgány
§ posílena úloha evropského parlamentu – většina zákonů schvalována evropským parlamentem
§ posílena práva spotřebitele
Rozpočet EU
příjmy:
§ vybrané clo – země si nechají jen 10 %
§ zemědělské vyrovnávací dávky – clo na další dovážené zemědělské produkty
§ část DPH vybraná v členských zemích – země odevzdá podíl
§ členské příspěvky jednotlivých zemí – roční, podle DPH

výdaje:
§ 50 % do zemědělství
§ strukturální – na rozvoj určitých oblastí
§ na vědu a výzkum
§ na vztahy s nečlenskými státy
§ na administrativu
§ aj.

orgány EU
1. Nejvyšší evropská rada
tvoří představitele vlád a států (prezidenti a premiéři)
nejzásadnější problémy – např. přijetí země
nadřazeno ostatním orgánům
2. Evropský parlament
poslanci, schvalování zákonů, sestavuje rozpočet EU
3. Rada ministrů
proměnlivý orgán – všichni ministři všech zemí
podle řešeného problému se sejde příslušně specializované ministerstvo
4. Evropská komise
výkonný orgán pro běžnou činnost

Hodnocení referátu Mezinárodní (evropská) integrace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. únor 2008
  6 247×
  689 slov

Komentáře k referátu Mezinárodní (evropská) integrace