Ludmila Vaňková

9. 5. 1927 Praha
Prozaička, autorka dobrodružných historických románů (často lyricky laděných).Její otec byl vrchním ředitelem Národní banky, manžel Josef Paukert (1915-91) akademickým malířem. Po zatčení otce (1942, téhož roku byl popraven) se rodina musela na pokyn gestapa přestěhovat do Řevnic u Prahy. Ludmila Vaňková navštěvovala dívčí reformní reálné gymnázium v Praze-Smíchově (maturovala r. 1945). Ze studia sociologie a psychologie na FF UK, kde od r. 1947 pracovala ve výboru studentského fakultního spolku, byla r. 1948 z politických důvodů vyloučena. Dostudovala až v letech 1968-71 (Phdr. 1991 prací Člověk a kniha). Pracovala jako sekretářka, nejprve v nakladatelství Evropský literární klub (1949-50), poté (do 1957) v nakladatelství Čs. Spisovatel, postupně v literární redakci a v časopisech Nový život a Divadlo. Po mateřské dovolené byla 1964-72 propagační redaktorkou v Státním nakladatelství dětské knihy (později Albatros). 1973-77 pracovala jako výhybkářka na železniční stanici Karlštejn. 1977 si zvolila svobodné povolání. Debutovala 1954 v časopise Divadlo (divadelní kritiky), dále sporadicky publikovala úryvky z próz v časopisech Tvář, Věda a život, Vlasta, Květy aj. V časopise Divadlo užívala šifer -vk-, -lva.

Ludmila Vaňková debutovala veršovanou pohádkovou hrou Princezna a šašek. Prosadila se však jako autorka čtenářsky úspěšných historických románů, které jsou -až na výjimky (např. román z Afriky 16. století Černá sága) - situovány do středověkých Čech. Historické téma do jisté míry má i autorčin pokus o science fiction (Mosty přes propast času). První z jejích románových cyklů, tetralogie Lev a růže, začíná vzestupem Přemysla Otakara II. (Král železný a zlatý) a končí vládou Václava II. (Žebrák se stříbrnou holí). Autorka důsledně respektuje doložená fakta, nejde jí však o vystižení ducha doby, ale o osobní dramata zároveň vždy několika historicky více méně významných hrdinů, určených zpravidla jedním zájmem - mocnou motivující silou jejich jednání je především milostný cit a politická ctižádost. Čtenářskou poutavost zesiluje rozpor mezi záměry postavy a tím, co dává najevo, a nechtěnými výsledky jednání. Postavy z lidu bývají sledovány ojediněle, např. v románu Rab z Rabštejna z doby Jana Lucemburského. Tomuto králi věnovala Vaňková romány Roky před úsvitem a Cval rytířských koní, zatímco v románech Orel a had a Dvojí trůn přechází pozornost na jeho syna Karla IV. Zřetel poučný, který se uplatnil v samostatných historicko-informativních pasážích této trilogie (dodatečně nazvané Orel a lev), pronikl i do četných dialogů hrdinů v próze z revolučního roku 1848 Čas voní dálkou, prvního ze dvou dílů románu o životní družce buditele V. Náprstka (Naprsquaw). Důvěrnou znalost železničního prostředí uplatnila v románu ze současnosti Domeček na Vesuvu.

Některá díla:

Král železný, král zlatý
Román je součástí historického cyklu o Přemyslovcích (Král železný, král zlatý, Zlá léta, Dědici zlatého krále) v němž autorka zobrazila slavnou epochu českých dějin.Děj se odehrává za času vlády rodu Přemyslovců. Autorka tu líčí osudy a vzestup krále Přemysla Otakara II. Od mládí a bojů s otcem jeho cesta vede nejprve na trůn rakouských vévodů. Je moravským markrabím a po smrti staršího bratra se stává následníkem českého trůnu. Po otcově smrti se ujímá vlády. Prolíná se tu veřejný život slavného vladaře i soukromého člověka v láskách, vítězství, prohrách i zklamáních. Kniha krále Přemysla líčí jako panovníka čestného a spravedlivého, který důslednou ochranou jejich práv proti násilí si získává oblibu všech svých poddaných. V románu se objevuje množství postav, vesměs historických, například Přemyslova bývalá švagrová Gertruda, salcburský arcibiskup Filip ze Sponheimu, Přemyslův bratranec a bratr korutanského vévody Oldřicha, mladí chlapci, jejichž výchově Přemysl věnoval mimořádnou péči v čele s mladičkým Závišem z Falkenštejna a pohybuje se tu i řada prostých lidí, kteří žijí pod Přemyslovou ochranou. Já osobně mám velmi ráda postavu Přemysla Otakara II. a zajímám se o jeho dobu. Z toho plyne, že román "Král železný, král zlatý" je mou nejoblíbenější knihou, ke které se vždy ráda vracím.

Zlá léta
Román je součástí historického cyklu o Přemyslovcích (Král železný, král zlatý, Zlá léta, Dědici zlatého krále) v němž autorka zobrazila slavnou epochu českých dějin. Zlá léta poručenské vlády Oty Braniborského po nešťastné bitvě na Moravském poli, kde padl zrazený král Přemysl Otakar II., přivedla České země do neslýchané bídy, která vyháněla lidi z jejich příbytků a pod hrozbou hladomoru je měnila v divokou zvěř, kanibalismus nebyl ojedinělý. Na tomto pozadí se rozvíjí příběh lásky královské vdovy Kunhuty k Závišovi z Falkenštejna, jenž byl jedním ze strůjců pádu jejího manžela. Tento vášnivý milostný vztah krutě působí na Závišovu dceru Ulriku, jejíž horoucí láska k otci se postupně mění v nenávist, a také mladičký král Václav II. v braniborském zajetí trpce nese, že se nikdo nezajímá o jeho neradostný osud. Konflikt mezi Kunhutou a jejím synem a mezi Falkenštejnem a jeho dcerou je záhy alespoň načas otupen nástupem Václava II. na osiřelý trůn, kdy se opět otevírá jasnější budoucnost pro celé České království.

Dědici zlatého krále
Tento román je součástí historického cyklu o Přemyslovcích (Král železný, král zlatý, Zlá léta, Dědici zlatého krále) v němž autorka zobrazila slavnou epochu českých dějin. Děj je zasazen do doby panování Václava II., kdy vrcholí spory mezi Přemyslovci a mocnou jihočeskou šlechtou. Hlavní dějovou linii tvoří konfliktní stav Václava II. K Závišovi z Falkenštejna, vztah plný lásky i nenávisti, oddanosti i zrady, moci i slabosti. Ústřední motiv doplňuje milostný příběh Ulriky, dcery Záviše, a Hynka z Lichtemburka, jejich láska prošla mnohými úskalími, vzájemným nepochopením a vykvetla silným citem až po pětiletém manželství.
Mladý Václav II. (tehdy třináctiletý) přijíždí jako český král do Prahy, aby se ujal moci. V jeho počínání mu nejvíce pomáhá Záviš z Falkenštejna, druhý manžel královy matky Kunhuty, velký bojovník a vůdce jihočeské šlechty. Zemi vládne prostřednictvím Václava vlastně on, což vyvolává nesouhlas mnoha pánů a hlavně biskupa Tobiáše, jenž nemůže uskutečnit své ziskuchtivé cíle. Autorka tu rozehrává spletitý příběh, který postihuje nejdůležitější události té doby a přibližuje silný citový vztah Václava k Závišovi. Dozvídáme se tak o přijetí královy matky a sestry Anežky ke dvoru, o příjezdu mladičké české královny Guty, dcery Rudolfa Habsburského, do Prahy, o mocenských zájmech šlechty věrné Habsburkům, proti nimž vystupovala jihočeská šlechta v čele se Závišem, o intrikách ohrožujících český trůn (politika Mikuláše, králova nevlastního bratra, Albrechta Habsburského apod.), ale i o snahách získat polské území a o úmrtí Kunhuty. Děj vrcholí sňatkem Záviše s Alžbětou, sestrou zemřelé Kunhuty. Vzbudí tím obrovskou nelibost u královského dvora a Václavovu žárlivost. Král podlehne našeptávání o Závišově zradě a nechává jej uvrhnout do vězení. Počíná tažení proti jihočeským pánům a Závišovým přívržencům. Jedním z vůdců se stává králův bratr Mikuláš. Ten také dává rozkaz k Závišově popravě. Je sťat před zraky svého bratra Vítka z Hluboké u bran obléhaného hradu. Spory však pokračují dál, ani jedna strana plně nevítězí.

Žebrák se stříbrnou holí
Román se odehrává na přelomu 13. a 14. Století za vlády Václava II., panovníka silnějšího v diplomacii než na bitevním poli. S mnohem z jeho činů si kronikáři nevěděli rady a připisují to nevyzpytatelnosti božích cest. I popis Václava II. je znám. V dopise jednoho Florenťana, který ho prý viděl osobně, stálo, že český král je "podivuhodné, něžné krásy." Václav měl i velkou řadu levobočků, z čehož jeho údajná manželská věrnost Habsburkovně Gutě zrovna neplyne. Na jeho dvoře se pohybovala i jakási paní Anežka, o které štýrský kronikář mluví s velkým zájmem. Líčí ji jako "vzor metresy", která pro svého milence a pána vedla i jednání v zahraničí a starala se mu i o milostná dobrodružství a z královské stáje měla k dispozici dvanáct koní. Vaňková Anežku v knize spojila s Dalimilem, prvním kronikářem, který psal česky. Prolínají se tu osudy i jiných více či méně známých, skutečných osob z dějin českého národa, protože autorka sama uvádí, že do svých knih málokdy přivádí lidi, jejichž stopy dějiny nezaznamenaly.

Žena pro třetího krále
Děj se odehrává na počátku 14. Století za vlády posledních přemyslovců. Hlavní postavou románu je jedna z nejzajímavějších postav českých dějin, královna Richenza, podle tradice známá jako Eliška Rejčka. Richenza se v patnácti letech stala druhou manželkou krále Václava II., Jeho náhlá smrt Rejčku postavila otevřenému nepřátelství Přemysloven, zvláště princezny Elišky, která jí tuto přezdívku "Eliška Rejčka" vymyslela. Před nepřízní rodiny se po zavraždění mladého krále Václava III. Zachránila dalším sňatkem s Rudolfem Habsburským. Toto manželství však netrvalo ani rok. Rozpoutal se i nový boj o opuštěný trůn a Richenzu mohl spasit jen krkolomný útěk s milencem Fridrichem Sličným. Od královské vdovy se očekávalo, že se uchýlí do kláštera, ale Richenza tak neučinila. Nakonec po jejím boku vytrval první muž království, pan Jindřich z Lipé. Její vzrušující život zaznamenaly mnohé klášterní kroniky a kronikáři se dodnes přou, zdali byla víc pomlouvána či milována.

První muž království
Také tato kniha je součástí románové řady, v níž autorka hodlá postihnout ojedinělou epochu našich dějin, kdy se naše země na sto let stala jednou z nejvýznamnějších velmocí evropského středověku. Slavnou královskou epochu, na jejímž počátku stál král železný a zlatý, Přemysl Otakar II., od něhož vede strmá stezka až ke Karlově císařské koruně. Román První muž království líčí nesmělé počátky lucemburské dynastie na českém trůnu až do roku 1315. Protagonistou příběhu je pán Jindřich z Lipé, který se v mezidobí po vymření Přemyslovců vyšvihl na první místo v zemi, tak jako o čtvrtstoletí dříve Záviš z Falkenštejna. Milostný čtyřúhelník dvou královen - Elišky Přemyslovny a Elišky Rejčky - Jindřicha a mladičkého Jana Lucemburského splétá dějovou osnovu, na níž kvasí bouřlivé události a složité politické a soukromé intriky. Na postavě Jindřicha z Lipé autorky ukazuje zrádné scestí, na které zavádí bezduché pachtění po slávě a moci, i vykupující převahu prostého lidského citu.

Královský nach tě neochrání
Román o velké lásce, ale i o nenávisti spojené s bojem o moc, líčí málo známý úsek českých dějin, který je zajímavý a dramatický. Václav III. a jeho přítel Petr z Rožmberka se stanou soky v lásce ke krásné Viole Těšínské. Syn Záviše z Falkenštejna se vrací do Čech, aby pomstil smrt svého otce. Vdova po Václavu II., Eliška Rejčka, těžce zápasí s nepřízní Přemysloven, zatímco svou lásku a ochranu jí nabízí Jindřich z Lipé a synové římského krále Rudolf a Fridrich. Po zavraždění posledního Přemyslovce Václava III. zachvátí království chaos a rukou úkladného vraha jsou zabiti i další hrdinové tohoto románu. Následují tři roky politických intrik českého panstva a evropských panovnických rodů, které se snaží uchvátit stříbronosné Čechy. V této šílené a krvavé době stojí Viola, vdova po Václavu III., před těžkým rozhodnutím: má, či nemá vznést nárok na krví potřísněný trůn pro svého syna, jehož narození se podařilo utajit? Nakonec se rozhodne pro záchranu života i duše obou dvojčátek, hlavně malého synka a jejich narození utají.

Od trůnu dál
Navazuje na román "Královský nach tě neochrání", jehož děj.se odehrává v letech 1305-1309, kdy po vraždách, bojích a intrikách zůstává český trůn opuštěný a královna Viola, vdova po Václavu III., nachází jedinou pomoc a ochranu u mladého Záviše z Falkenštejna. Román "Od trůnu dál" odvíjí dále životní příběhy hrdinů, které jsme v předchozím románu poznali. Jedná se o období 1310-1323. Jsou tu vylíčeny války císaře Jindřicha Lucemburského a jeho syna Jana. Kvůli nim Záviš odchází na delší dobu do Rakouska, Německa a Itálie, kde žije jeho matka a Kateřina, milenka Jana Parricidy, který se musí stále skrývat před pomstou svých pokrevních habsburských příbuzných. Viola může nyní otevřeně projevit svou lásku k Petrovi z Rožmberka, ale jejich svatba je stále oddalována intrikami Elišky Přemyslovny a soupeřením nejvlivnějších šlechtických rodů. Román končí nástupem Lucemburků na český trůn.

Roky před úsvitem
Počátky vlády Jana Lucemburského.

Cval rytířských koní
O Janu Lucemburském a jeho mladém synu Karlovi IV, který se jako sedmnáctiletý dostává do zubožených Čech.

Dvojí trůn
Román zachycuje životní dráhu jednoho z nejslavnějších českých králů, Karla IV., během sedmi let, které předcházely bitvě u Kresčaku. Karel postupně získává zkušenosti na papežském dvoře v Avignonu, svádí boj na italském pomezí, zúčastňuje se mocenských sporů v Polsku, Uhrách a ve Francii, aby nakonec usedla na královský a císařský trůn. Je tu vylíčena Karlova manželka Blanka z Valois a jeho vztah k ní a vše se prolíná s osudy jiných více či méně známých hrdinů. Autorka tu líčí obraz tehdejšího světa, počátky a příčiny stoleté války mezi Francií a Anglií, složité česko-polské vztahy a osudy lidí žijících v české zemi.

Orel a had
Orel a had je závěrečný díl trilogie o jedné z nejvýznamnějších postav českých a evropských dějin - Karlu IV. Román začíná Karlovým návratem z bitvy u Kresčaku do Čech, kde se ujímá královské moci a končí o devět let později císařskou korunovací v Římě. Autorka líčí smrt Karlovy manželky Blanky, jeho manželství s Annou Falckou a její odtažitost po Karlově zranění i Anninu smrt. Po její smrti si Karel vezme za ženu třináctiletou Aničku, která měla být původně ženou jeho zemřelého synka. Autorka barvitě líčí období plné houževnatého úsilí a urputných bojů, které Karel svádí jak s vnějšími nepřáteli, tak sám se sebou - neboť se musí vyrovnat s následky těžkého úrazu, který ho poznamenal na celý život. Seznamujeme se tu rovněž s životními osudy dalších osobností tehdejší doby - především římského tribuna Coly di Rienza, malíře Theodorika, básníka Franceska Petrarky, Arnošta z Pardubic. Kniha je oslavou Karlova cílevědomého budování vnitřní stability a prosperity českého státu.

Dotkni se nebe
Lucemburské dynastii se na českém trůnu otevírá skvělá budoucnost. Zatímco polský Kazimír a Ludvík Uherský jsou stále bez mužských potomků, Karlovo manželství s Eliškou Pomořanskou se vyvinulo v pevný a hluboký vztah a z jejich konečně šťastného soužití se rodí dítě za dítětem, dcery i synové. Sňatkovou politikou se Karlovi podařilo připojit k zemím Koruny české Braniborsko a zajistit svým potomkům polsko-uherské dědictví. V dosud jednotném křesťanství však už klíčí první výhonky nespokojenosti se zlořády v církvi, o kterých v románu důrazně vypovídá Milíč z Kroměříže. Uvědomoval si to i císař Karel a hrozícím bouřím se snažil předejít politikou orientovanou na celou Evropu. Spojenectví hledá především ve Francii u svého synovce Karla V., ale začínající papežské schizma se mu už nepodaří odvrátit. Poslední díl královské řady Orel a lev sleduje život Karla IV. Až do dne jeho smrti, která ho v dvaašedesáti letech nepotkala sešlého věkem, ale nešťastnou náhodou -kdy upadl při slézání s koně - na samém vrcholu úspěšného života.

Stříbrný jednorožec
Román začíná na konci vlády Jiřího z Poděbrad a líčí nesmělé začátky vlády Jagellonců. Děj se odehrává v stříbrných Horách Kutnách, mezi havéři. Hlavní postavou je tu Michal z Vrchovišť a jeho přítel Matěj Rejsek z Prostějova. Autorka tu líčí dojemný příběh lásky Michala k Barboře kterou si však paradoxně nikdy nevezme a po její smrti jí staví velký chrám, na kterém pracuje právě Matěj Rejsek. Jsou tu vylíčeny Matějovy začátky, jeho láska k Joance, jeho zaujetí prací a jeho geniálnost a velkolepá díla i jeho smrt. Až na stará kolena se Michal dovídá, že se svou milovanou Barborou má syna Vítka, ale ten ho nenávidí a nechce s ním být v kontaktu. Jsou tu i barvitě vylíčeny zmatky a mor v Horách Kutnách, skandály, pletichy a podvody kolem stříbra a následné soudy a poprava 12 nevinných havéřů.

Čas voní dálkou (Naprsquaw 1)
Historický román zachycuje na pozadí dramatických událostí roku 1848 v Praze a ve Vídni životní osudy mladého Vojty Náprstka, který se nakonec rozhodl odejít ze znovu utužené habsburské monarchie do země svobodných a smělých lidí - do Ameriky. Druhou hlavní postavou románu je Katinka Krákorová, nadějná mladá herečka, která se nechává strhnout víre revolučních bouří. Tato Vojtova přítelkyně má mnoho ctitelů mezi vlastenci v Praze i mezi studenty ve Vídni. Očividnou náklonnost jí projevují zejména slavjanofil Dušan Lambl a zapřisáhlý Němec Gustav Aigner. Soupeření soků v lásce je o to napínavější, že Vojtova velká láska ke Katince, která pobouřila jeho rodinu a mnoho lidí v Praze, se naplní při společném dobrodružném útěku z rakouské říše. Autorka v bohatém ději vylíčila vzrušující historické události před sto padesáti lety, v nichž má své kořeny velké národní neporozumění mezi Čechy a Němci, kdy se obratné rakouské politice a propagandě podařilo proti sobě postavit potenciální demokratické spojence v obou národech. V románu nechybí ani významné osobnosti té doby, s nimiž se Vojta a Katinka většinou znali, například Havlíček, Palacký, Rieger, Frič, Sabina, Erben, Purkyně, Čelakovský a další.
Příběh pokračuje v druhé knize nazvané Země svobodných, domov smělých, kterou jsem ale bohužel nečetla. Společný název obou dílů Naprsquaw je zkomolenina Katinčina příjmení Náprstková-Naprsquaw, které za mořem používala.

Domeček na Vesuvu
Netradičně se tu Ludmila Vaňková nezabývá některým úsekem české historie, ale věnuje se současnosti. Uplatnila zde svou několikaletou zkušenost z práce na nádraží. Román se odehrává v železničním prostředí. Hlavní hrdinkou je Jarmila. Má vysokou školu a pracuje v prosperující firmě,má poměr s ženatým mužem. Je však znechucena dobou a snaží se najít něco opravdového. Proto na náhlý popud dává výpověď a nastupuje na místo signalistky na jednom venkovském nádraží. Zde poznává Viléma, kterého si nakonec vezme. Jsou spolu šťastni, ovšem s postupem času si přestávají rozumět. Vilém hodně pije a je strašně žárlivý. Objevuje se tu také pan Hynek, starší, inteligentní a bohatý pán, který je okouzlen Jarmilou. Stává se přítelem Viléma i Jarmily. Jarmila nakonec nevydrží a od Viléma odchází. Nastěhuje se k Hynkovi, ale stále na Viléma nemůže zapomenout. Vilém v opilosti zaviní "hromadu", tzn. srážku dvou vlaků, a umírá pod koly vlaku, když se srážce pokouší zabránit.Knížka se mi četla pěkně, ale přesto dávám přednost románům s historickou tematikou.

DALŠÍ DÍLA:
Mosty přes propast času - sci-fi
Ty jsi dědic svého otce - volné pokračování lucemburské ságy

Hodnocení životopisu Ludmila Vaňková

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 300×
  2855 slov

Komentáře k životopisu Ludmila Vaňková

Beranek
Vase knihy jsou nádherné. Mám jich již několik a jiné jako dárek nechci .