Bible

EVANGELIUM PODLE SVATÉHO LUKÁŠE
BIBLE – NOVÝ ZÁKON

Podle svědectví nejstarší tradice napsal třetí evangelium Lukáš, který pocházel ze syrské Antiochie.Někdy se usuzuje,že byl povoláním lékař a jinde ve Skutcích průvodce apoštola Pavla.
Evangelium je psáno pro vznešeného Theofila.Evangelium obsahuje motivy k napsání díla.
Lukášovo evangelium je jediné evangelium, které má pokračování:Skutky apoštolů.Není zaměřeno úzce židovsky.Silný sociální důraz se projevuje zájmem o chudé a prosté lidi.Lukáš věnoval zvláštní zájem Marii, Ježíšově matce.
Lukáš použil jako pramen evangelium podle Marka, Sbírku Ježíšových výroků i prameny nepoužívané ostatními evangelisty.
Evangelium podle Lukáše silně zdůrazňuje Kristovo vzkřísení, nanebevstoupení a radost, která je s tím spojena.Autor jasně naznačuje,že před Boží soud patří celý člověk, tedy i jeho tělesná i duševní stránka.Z Lukášovy vlastní látky je evangelijní dění obohaceno o řadu jedinečných vyprávění a podnětů např. vánoční evangelium, podobenství o milosr
dném Samařanu, o marnotratném synu a

PRVNÍ MOJŽÍŠOVA KNIHA – GENESIS
STARÝ ZÁKON

Genesis je první knihou Strého zákona,Kniha zrodu.Tato kniha přináší zvěst,že Hospodin Bůh, stvořitel nebes i země má od počátku svůj lid a zdůrazňuje, proč právě Izrael se stal lidem vyvolaným.
Genesis je možno rozdělit na dvě části:A/stvoření světa a člověka
B/příběhy praotců Izraele od
Abramova vyjití z Charánu až
Po vstup Jákobova rodu do
Egypta
Je to svědectví o Božích činech uprostřed tohoto světa a o počátcích Božího lidu.
První den Bůh stvořil nebe a zemi, druhý den stvořil oblohu,třetího dne bylo stvořil zemi a moře,čtvrtý den stvořil slunce a měsíc,pátý den stvořil ryby,šestý vytvořil živé tvorstvo rozličného druhu.Pak stvořil muže a ženu.Sedmého dne dokonal Bůh svoje dílo.Viděl,že co učinil, je velmi dobré.Proto požehnal dni sedmému a posvětil jej.A od práce si odpočinul.

ZJEVENÍ JANOVO
BIBLE - NOVÝ ZÁKON

Zjevení janovo je jediným kánonickým nového zákona zástupcem literárního druhu, zvaného apokalypsa neboli zjevení.Obsahuje zvěsti ukazující ke Kristu a jeho jedinečné moci a slávě.
Autor Zjevení janova je podle staré církevní tradice ztotožňován s apoštolem Janem, synem Zebedeovým a autorem 4. evangelia a tří janovských listů.Jiná svědectví naznačují,že Zjevení janovo napsal Jan Presbyter.
Spis je možno rozdělit na základě údaje na úvodní vidění, dále na úsek popisující současnost církve s jejími klady, nedostatky i těžkým údělem a na popis budoucnosti,líčení apokalyptického dramatu.

PÍSEŇ PÍSNÍ
BIBLE – STARÝ ZÁKON

Píseň je sbírkou „svatebních“ písní z různých dob.Některé pocházejí patrně z 5.-3. století před Kristem,kdežto jiné snad až z doby Šalamounovy.Jsou to písně,které vypráví o kouzlu lásky,jak by jsme si jí měli vážit,protože v životě znamená mnoho láska k člověku,ale najít toho pravého chvíli trvá.Láska může být různá,třeba i k Bohu,což bylo chápáno v té době.
Nejkrásnější z písní Šalamounových:Zrod lásky,Láska je moc, Odvaha lásky, Krása milé, Opojení láskou, Tajemství lásky,Vznešenost lásky, Láska je silnější než smrt…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení čtenářského deníku Bible

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. srpen 2008
  8 944×
  500 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Bible