Evropská unie

1. V kterých letech se objevují počátky tohoto integračního seskupení a z kterých seskupení vzniklo?

První počátky se objevují roku 1951, kdy vzniklo ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli). Jím se vytvořil společný trh pro těžbu a výrobu báňského průmyslu a byla odstraněna cla a množstevní omezení mezi členskými státy.
V roce 1957 byla podepsána Římská smlouva, kterou bylo k 1. 1. 1958 ustanoveno EHS – Evropské hospodářské společenství (spol. trh zboží, kapitálu a práce) a Evropské společenství atomové energie – ESAE - Euroatom

2. Od kdy mluvíme o ES a proč?

V roce 1967 se orgány ESUO, EHS a ESAE sloučili a vytvořili ES (Evropské společenství). Rada ES je hlavní orgán s rozhodovací pravomocí, Komise Es funguje jako výkonný orgán.

3. Kdy vzniká název EU a proč?

EU vznikla 7. 2. 1992, kdy byla dvanácti členskými státy uvedených 3 společenství podepsána Maastrichtská smlouva o Evropské unii. Vstoupila v platnost 1. 11. 1993. (není právnická osoba)

4. Původní zakládající členové ("tělesa")?

"Šestka" – Německo, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Belgie

5. Vývoj členství v 80. letech?

Rozšíření v roce
1973 – Dánsko, Irsko a Velká Británie
1981 – Řecko
1986 – Španělsko, Portugalsko

6. Vývoj členství v 90. letech, které země z Evropy nejsou členy EU, přestože jim to jejich hospodářská situace umožňuje?

Rozšíření v roce 1995 – Finsko, Rakousko, Švédsko
Členy i přes hospodářskou situaci nejsou – Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko

7. Co znamená společná obchodní politika EU?

EU vystupuje jako jeden celek, který s dalšími smluvními zeměmi uzavírá obchodní dohody, závazné pro všechny členské státy. Společnou OP uplatňuje vůči zemím, které nepatří do EU.
Jednotná OP se uskutečňuje v těchto oblastech:
1. Stanovení a úprava celních tarifů pro dovozy do Unie
2. Liberalizace obchodu s třetími zeměmi
3. Uzavírání smluv o obchodě a hospodářské spolupráci s třetími zeměmi
4. Ochrana obchodu (v případě dumpingu nebo exportních dotací)
5. Udělování preferencí poskytovaných rozvojovými zeměmi

8. Co znamená jednotný trh (společný trh) EU? Které podmínky musely být vytvořeny, aby mohl fungovat?

Společný trh znamená uvolnění pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu mezi členskými zeměmi – zrušení jejich překážek.
Podmínky pro vytvoření jednotného vnitřního trhu EU
1. Normalizace a sjednocení technických pravidel
2. Ochrana spotřebitele, zajištění bezpečnosti a zdraví, sjednocení předpisů o reklamacích
3. Volná soutěž – zamezení nežádoucím dohodám výrobců a obchodníků a zneužití dominantního postavení na trhu
4. Obchodní společnosti – harmonizace práva společností
5. Sladění právních předpisů týkajících se patentů a ochranných známek
6. Harmonizace daní, zejména daně z přidané hodnoty

9. Jmenujte hlavní orgány EU a stručně charakterizujte jejich funkci

Evropská rada
– dává Unii nezbytné podněty pro rozvoj a vymezuje její celkové politické směřování. Jednáních se zúčastňuje i prezident Komise.
Komise
– je to nadnárodní orgán
– je to výkonný, iniciativní a správní orgán EU
– zastupuje Unii vůči členským státům, třetím zemím i mezinárodním organizacím
Evropský parlament
- projednává a přijímá rozpočet
- účastní se legislativního procesu
- vytváří politické forum
- rozhoduje o přijetí nových členů Unie a mezinárodních závazcích ES
Soudní dvůr
- k základním jeho úkolům patří v případě sporu nebo nejasností poddat konečný, autoritativní a závazný výklad smluv a veškeré legislativy ES
Účetní dvůr
– má za úkol kontrolovat, zdali příjmy a výdaje rozpočtu odpovídají původním záměrům
– kontroluje využívání fondů spravovaných Komisí

10. Vysvětlete pojem společný rozpočet EU (co tvoří jeho hlavní příjmy a výdaje?

Společný rozpočet
– plán příjmů a výdajů
– financování aktivit obsažených ve smlouvách zemědělské politiky, rozvojové pomoci, strukturálních fondů

Příjmy
- celní výnosy
- zemědělské vyrovnávací dávky
- část DPH vytvořená v členských zemích
- příspěvek členské země stanovený jako podíl na jejím HDP

Výdaje
- sektor zemědělství
- regionální politika
- rozvojová pomoc
- podpora výzkumu a vývoje
- strukturální fondy

11. Vysvětlete pojem přidružené země. Co je to tzv. Bílá kniha?

Přidružené země – je zvláštní smluvní vztah mezi ES a třetími státy s převážně obchodně-politickým cílem jako předstupeň nebo náhrada přistoupení do EU. Přidružení je založeno na tzv. asociační dohodě.
Bílá kniha – souhrn předpokladů a změn vůči zemi, která žádá o přijetí do EU. Přikládá se k dohodě o přidružení.
Jsou dva druhy bílých knih –
1. Bílá kniha o růstu, konkurenční schopnosti a zaměstnanosti
2. Bílá kniha o zavedení vnitřního trhu, uskutečněno již 95% návrhů.

12. Co je to ECU?

- Evropská zúčtovací a měnová jednotka, která vzniká z koše složeného z určitých podílů měn členů ES.
- Národní měny tam jsou zastoupeny úměrně ke své ekonomické síle.
- Podíl jednotlivých měn v měnovém koši ECU se upravuje každých 5 let
- Je to měna ve které jsou definovány dluhy a úvěry uvnitř EU, užívá se k vyrovnání salda a také jako měnová rezerva bank členských zemí.
Oficiální ECU – používá se v EMS
Soukromá ECU – v bankovním styku
Zelená ECU – přepočtová jednotka pro zemědělské ceny

13. Co je to EURO? Jak bude postupně zaváděno? Které země EU se měnové unie zatím neúčastní?

EURO vstoupí v platnost 1. 1. 1999. Je to společná měna zemí EMU. Bude stanoven pevný přepočítací poměr mezi Eurem a nár. měnami zemí EMU.
Nejdříve zahájí činnost Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu, evropské mezibankovní clearingové systémy již budou jen v Euru. 1. 1. 2002 je nejzašší termín pro zavedení bankovek a mincí, stahování nár. platidel členských zemí bude probíhat do 30. 6. 2002.
1 ECU = 1 EURO
Neúčastní se – Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Řecko

14. Co víte o vztazích ČR a EU?

Dne 4. 10. 1993 byla uzavřena Evropská dohoda mezi ČR a státy ES. V platnost vstoupila 1. 2. 1995. Z hlediska obchodu zakotvuje stanovení výše cel, jejich postupné snižování, určení kvót pro citlivé výrobky, způsob výpočtu preferenčních cel, pravidla pro určení původu zboží, požadované dokumenty, způsoby plateb, atd.
Česká republika však v důsledku uvedené dohody, nemá na trhu členských států nějaké mimořádné výhody, protože Unie uzavřela dohody různého charakteru s dalšími státy. Proto je s konkurencí dodavatelů z jiných teritorií třeba počítat.
Pracuje se na přípravě sjednocení (právní předpisy, bezpečností předpisy,…). Souhrn předpokladů a změn, aby ČR mohla být přijata do EU je uveden v tzv. Bílé knize.
Na podkladě Evropské dohody mají České podniky při zakládání svých poboček na území států EU stejná práva jako podniky členských zemí.

Hodnocení referátu Evropská unie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 390×
  967 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Evropská unie