Pojišťovnictví

- Proč? Protože každodenní život je spojen s řadou nepředvídatelných událostí a rizik (přírodní katastrofy, nemoci, krádeže, havárie)
- proto člověk hledá ochranu před těmito jevy a hlavně před jejími negativními následky
- je chápána jako specifický ekonomický obor řešící minimalizaci rizik při ekonomických a neekonomických činností člověka

Pojišťovna

- zvláštní typ podniku, který poskytuje služby speciálního charakteru – nabízí omezení negativních dopadů nahodilých událostí pomocí financí prostřednictvím uzavírání pojistných smluv
1827 – vzniká první vzájemná pojišťovna , působila do roku 1918
1918-1938 – vznik pojišťovacích spolků
1939-1945 – útlum pojišťovnictví (byly jiné problémy)
1948 – znárodnění pojišťovnictví a vzniká monopol jedné – Československá pojišťovna
1968 – v důsledku zákona o Československé federaci se ČP rozděluje na Českou a Slovenskou státní p.
1990 – rozvoj pojišťovnictví. Vznik mnoha dalších pojišťoven a vstup zahraničních p.

Rizika

1) čisté – nemůžeme ovlivnit svým rozhodnutím (katastrofy)
2) spekulativní – podstupujeme ho vědomně (hazard)
- pojišťovnictví se zabývá omezováním čistého rizika

Způsoby snižování čistého rizika

1) prevence – předcházíme riziku (instalace hromosvodu)
2) potlačení vznikající škody – pokud už dojde k negativní události, pokusíme se omezit následky
3) spoření – tvorba vlastních rezerv
4) pojištění v sobě – chováme se tak, aby negativní situace nenastala
5) sbírka – vzájemná pomoc mezi lidmi, pomocí charitativních organizací
6) uzavření pojištění – předem zaplacená určitá částka pojišťovně, která se smlouvou zaváže za tuto úplatu nahradit finanční důsledky, které vznikaly vlivem určité pojistné události

Druhy pojištění

1) zákonné – automaticky uzavřeno a musí se povinně platit, platí jednotné podmínky a proto se nesjednává smlouva (sociální, zdravotní, pojištění odpovědnosti za škodu úrazem)
2) smluvní – záleží jen na občanovi (domáctnosti)
3) povinně smluvní – tam kde je zvýšené nebezpečí ohrožení ostatních lidí a majetku. Klient si vybírá pojišťovnu a uzavírá se poistná smlouva (povinné ručení)
- nekomerční (organizuje stát SZ, ZP a povinné ručení) a komerční (za účelem zisku)

Pojistná smlouva

- písemný dokument mezi pojišťovnou a jejím klientem
- touto smlouvou se pojišťovna zavazuje poskytnout klientovi plnění ve sjednaném rozsahu, nastane-li událost označená ve smlouvě, smlouva je v písemné podobě
- účastníci: pojistitel (pojišťovna), pojistník (pojišťující osoba) a pojištěný
- uzavřením vznikají práva a povinnosti pro smluvní strany
- pojistitel je povinen poskytnout plnění nastane-li pojistná událost a na druhou stranu má právo požadovat placení pojistného
- pojišťovny vyžadují spoluúčast – částka, kterou při určité výši pojišťovna nehradí
bonus – když nemáme žádné pojistné události tak nám pojišťovny poskytují slevy, naopak můžou dát i maeus – když máme moc pojišťovacích událostí
1) Pojištění osob – fyzické osoby – úrazové, dětí a mládeže, životní, penzijní
2) Autopojištění – odpovědnost za škodu provozem vozidla – havarijní, doplňkové
3) Pojištění majetku – nemovitosti, vybavení, elektromotorů
4) Cestovné
5) Pojištění podnikatelů – elektroniky, strojů, staveb, zásilek a nákladů, úpadek CK
6) Zemědělské – plodin, zvířat, lesů

Likvidace pojistných událostí

- Rozumí se tím vyřízení veškerých náležitostí souvisejících se vznikem pojistné události až po vyplacení pojistné částky pojistníkům
- Likvidaci provádějí určení zaměstnanci dané pojišťovny – likvidátoři
Postup při likvidaci
1) Pojišťovna přijme oznámení pojistné události
2) Ověří potřebné doklady – pojistnou smlouvu, doklady o zapalcení
3) Posouzení úplnosti dokladů
4) Prověření pojistné události
5) Stanovení výše plnění
- Likvidace by měla být znovu revidována jiným likvidátorem.
Zánik pojištění:
1) uplynutím doby na kterou bylo sjednáno
2) výpovědí
3) neplacením pojistného
4) smrtí pojištěného
Další činnosti pojišťoven:
1) zajišťovací činnost – pojištění pojišťovny. Zajišťovny musí mít velký kapitál, zahraniční
2) zábranná činnost – pojišťovna provádí kontrolu – prevence škodám, osvěta, propagace a osvěta směřující k odpovědnému chování – AIDS
3) poradenská činnost – napomáhá při rozhodování o vhodném druhu
Sdružení pojišťění – sjednocení několik pojištění do jedné pojistné smlouvy
Kapitálové pojištění – kombinace pojištění se spořením

Hodnocení referátu Pojišťovnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  4 567×
  563 slov

Komentáře k referátu Pojišťovnictví