Filosofie etiky

Antická etika ctnosti

 • základní pojmy – dobro, blaženost, ctnost (= to nejlepší čeho je člověk schopen)
 • celé vzdělání bylo zaměřeno na výchovu ctnostného člověka
 • ctnost = zaměření člověka k dobru, pozitivní rys charakteru, dobré bytí
 • 4 základní ctnosti: rozumnost, statečnost, uměřenost a spravedlnost
 • Platon – ctnost jako život podle nejvyšší ideje dobra (agathon)
 • Aristoteles – podstata ctnosti je v rozumném životě
 • Stoikové
  • ctnost jako souznění lidského života s přirozeným řádem a během
  • důraz na vnitřní svobodu od vášní
  • duševní klid (apatheia) – umožňuje být nad věcí
 • helénistické období
  • hmota a tělesnost jsou největší překážky života a mravnosti
  • žít pouze podle duchovních hodnot (židovství, křesťanství, gnoze...)

Křesťanská etika

 • vycházela z židovské etiky
  • desatero přikázání, zaměřuje se na budoucnost a perspektivu
  • soustřeďuje se kolem rodiny, národa, spravedlnosti a soc. problémů
 • křesťanství tuto etiku přejímá a radikalizuje ji
 • křesťanství je „etikou lásky“ - láska k lidem v nouzi (nemocným, hladovým...)
 • úcta k lidské důstojnosti – na tomto základě se začíná budovat sociální pomoc

Utilitarismus a pragmatismus

 • hedonistická etika
  • hedoné = slast; užívat si bez ohledu na následky
  • touha po uspokojení pozitivních pocitů
  • podoba této etiky v současnosti je konzumní mentalita – vše co slouží materiálnímu uspokojení je bezproblémové a žádoucí
 • eudaimonistická etika
  • eudaimoniá = štěstí
  • štěstí jako nejvyšší mravní rozměr
  • moderní pojetí:
   • utilitarismus – dobré je to, co je užitečné pro co nejvíce lidí
   • pragmatismus
    • důraz na výsledky jednání
    • dobrý výsledek omlouvá to jak jsme jej dosáhli

Etiky autonomie

 • základní mravní hodnota je autonomie svědomí a svobody
 • etika autenticity
  • morální je to co vychází z čistého upřímného přesvědčení
 • etika existencialismu
  • jednat svobodně a autenticky, vše je dovoleno, není žádný objektivní zákon
  • každý si tvoří své hodnoty a rozhoduje o morálnosti
 • etika Kantova
  • mravní autorita vychází z člověka – praktický rozum stanovuje maximy pro jednotlivce, ale i kategorické imperativy = obecně platné mravní zákony

Etika odpovědnosti

 • nejvyšší mravní hodnotou je vztah k druhým lidem, který dotváří naše já
 • vztah k druhému je asymetrický – nejde o to, zda je pomoc opětována
 • Hans Jonas – odpovědnost za budoucí generace (odpovědnost rodičovská)
 • Martin Buber – naše já je dotvářeno díky druhým lidem
 • Emmanuel Levinas – člověk je někomu zaslíben, je za něj odpovědný a má se o něj starat

Hodnocení referátu Filosofie etiky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. srpen 2017
  2 623×
  361 slov

Komentáře k referátu Filosofie etiky