Moderní česká filosofie

 • nepřesahuje svým významem evropské myšlení
 • kořeny jsou ve 14.-15.stol.
 • přehled:
  1. Středověk - Chelčický, Hus, Tomáš Štítný ze Štítného
  2. Baroko - Komenský
  3. období Národního obrození- Palacký, Bolzano, Purkyně
  4. 19.století - Masaryk
  5. období do 1.sv.v. - Krejčí, Král, Tvrdý (pozitivismus)
  6. 20.století
   • křesťanské směry
    • Emanuel Radl
    • Josef Hromádka
    • Dominik Pecha
   • český strukturalismus
    • Jan Mukařovský
    • Josef Ludvík Fischer
   • fenomenologie- Jan Patočka
  7. období po 2.sv.v.
   • a) exilová filosofie- Ferdinand Peroutka
    • Ivan Sviták
    • Erazim Kohák
    • Václav Bělohradský
   • b)
    • Milan Machovec
    • Ladislav Hejdánek
    • Zbyněk Fišer (Egon Bondy)

Tomáš Štítný ze Štítného

 • představitel české scholastiky augustiánského směru
 • kladl důraz na právo člověka na vlastní jazyk

Jan Hus

 • inklinoval k sociální filosofii
 • kritizoval církev (uchopení moci, což bylo v rozporu s učením Akvinského)
 • žil v období sporu o universálie- Němci byli pro umírněný nominalismus, Češi pro radikální realismus
 • zabýval se vztahem k pravdě a hledání pravdy
 • hlavní je autorita Boha
 • „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, braň pravdu až do smrti“

Petr Chelčický

 • představitel sociální filosofie
 • cílem filosofie je rovná společnost, protože lidé jsou si před Bohem rovni
 • na 1. místě by měla být úcta k životu → humanismus
 • díla:
  • O trojím lidu
   • byl proti revoluci a jakémukoliv násilí
   • byl pro oddělení státu od církve
   • zlo má být potrestáno, ale státní mocí, ne církví

Jan Amos Komenský

 • představitel Jednoty bratrské
 • představitel universalismu- vých. principem je jednota všeho
 • vše je řízeno nějakým řádem
 • fungování jednoho podmiňuje fungování druhého
 • díla:
  • Labyrint světa a ráj srdce
   • o uspořádání společnosti
   • město má symbolizovat celý svět a je rozděleno je rozděleno do částí, které spolu souvisí, postupují od oblasti
   • materiální až po duchovní – mravní, která je nejvyšší.
   • - čl. by se měl obracet k sobě a hledat své reálné možnosti.
   • „Každý člověk a každá bytost činí jen to, co činit umí, chce a může“.
  • Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
   • o nápravě světa
   • pansofické spisy= všichni by měli spolupracovat na všem
   • → instituce Všeobecná porada mocných lidí (duch.otec OSN)

František Palacký

 • řešil pojetí člověka
 • důležité je uvědomění si národní svébytnosti a posílení národních prvků
 • panslavismus
 • důležití je osobní svoboda, rozvoj osobních schopnosti

Bernard Bolzano

 • myšlenky v duchu osvícenství
 • byl knězem, ale kvůli názorům musel odejít – řešil sporná témata (národnostní rovnost obou národů v monarchii, ženskou otázku..)
 • snažil se vybudovat společnost na principu rovnosti a sdílení činnosti – nejdůležitější pro stát není jazyk, ani národnost, ale společně obývané území
 • díla:
  • O nejlepším státě

Tomáš G. Masaryk

 • narodil se v Čejči u Hodonína, studoval ve Vídni sociologii - učil v Praze na univerzitě, založil Realistickou stranu, byl členem Parlamentu
 • dlouho pobýval v emigraci (Evropa => USA => Rusko)
 • zabýval se otázkou sebevražd
 • díla:
 • Sebevražda jako masový jev moderní civilizace
  • sebevražda = patologický stav všeobecné nervozity → ztráta smyslu života, vytrácí se schopnost snášet různá příkoří života
 • nacházíme se v moderní době, lidé procházejí krizí
 • ztráta harmonie
 • v náboženství je sebevražda nemyslitelná => hledá úlohu náb., zda ztratilo smysl
 • vztah k náb.= racionální theismus- víra je pro člověka přijatelnější a život s ní snadnější než život bez víry, protože
 • je to jediná jistota, která nám zůstane
 • jako poslední, když všechno ztratíme
 • Bůh = řád = pravda
 • vše, co se děje má řád a poznání řádu je poznání pravdy
 • jeho filosofie má 2 východiska:
  • pozitivismus
   • je třeba řešit skutečné problémy
   • jsou nutné vědecké důkazy
   • každá činnost musí mít vždy ještě mravní rozměr
   • nutno se ohlížet na morální důsledky
   • => označuje jako realismus (konkretismus)
  • princip humanity
   • = čistá člověčskost
   • víra v člověka, která nahradí Boha, pokud v něj nevěřím
   • každá naše činnost by měla být inspirována vírou v život

Josef Ludvík Fischer

 • 1.rektor UK po 2.sv.v.
 • v roce 1949 skončil kvůli novému režimu
 • navazuje na Komenského (názor universalismu a strukturalismus)
 • vše tvoří jeden systém řízený určitým řádem – hledá řád ve společnosti
 • totožný s řádem světa
 • pokud přestane fungovat 1 prvek => negativní působení na celou společnost až nebezpečí jejího zhroucení
 • proti nefunkčnosti prvku je třeba veřejně vystoupit, nemlčet
 • vystupoval proti komunismu
 • nejvyšší je víra v rozum člověka
 • díla:
  • Krize demokracie jako zrcadlo moci

Jan Patočka

 • do 2. světové války působil na univerzitách, po roce 1948 zbaven funkcí
 • v dílech navazuje na Komenského, Masaryka, Husserla
 • snaha o zakotvení mravní otázky do filozofie
 • zaměřuje se na analýzu a popis přirozeného světa, hledá jeho metafyzické základy
 • moderní člověk nemá jednotný názor na svět → dostává se do krize → žije ve dvojím světě:
  1. přirozený svět – okolí ve kterém žijeme, zdroj krize
  2. moderní svět (svět vědy) – zkoumán matematikou a fyzikou
   • → cílem je přiblížit oba světy a uvědomit si své místo
 • analýza 3 základních životních pohybů (fází) – během nich člověk uskutečňuje sám sebe
  • řeší krizi:
   1. pohyb zakotvení ve světě
    • člověk přijímá situaci do níž je vržen, je přijat druhými, uvědomuje si své místo ve světě (zakotvení v prostoru a čase)
   2. pohyb sebezbavení se sebeprodloužením (= pohyb reprodukce, pohyb praxe)
    • člověk si všímá pouze věcí, které mu
    • mohou sloužit, i sebe a ostatní vnímá jako předmět
    • užitku, se kterým lze manipulovat
   3. pohyb sebenalezení
    • setkání člověka se sebou samým
    • člověk odmítne konzumní způsob života, uvědomí si
    • sebe sama ; důležitá je péče o duši; = eidetická redukce
  • sebezbavení 2 způsoby:
   • neautentický život – jdeme s davem a děláme to co všichni ostatní, chceme dosáhnout toho samého, přizpůsobit se
   • autentický život – člověk si uvědomí co chce a dělá to, vychází to z jeho vnitřních potřeb
 • dílo:
  • Kacířské eseje o filozofii dějin – propojení filozofie a politiky, občanská svoboda
  • Přirozený svět jako filozofický problém
  • Tři studie o Masarykovi

Směry po 2. světové válce

 • ti kteří zůstali v ČSR a nemohli působit na akademické půdě – Milan Machovec, Ladislav Hejdánek, Zbyněk Fišer (Egon Bondy)
 • v emigraci – Ferdinand Peroutka, Ivan Sviták, Erazim Kohák, Václav Bělohradský

Erazim Kohák

 • studoval religionistiku a filozofii v Americe(Yale)
 • vycházel z Husserla a Masaryka, přeložil Patočkova díla do angličtiny
 • převod teorie na zkušenost
 • filozofické předpoklady demokracie: základem demokracie i etiky je prožitek (niterní hodnoty všeho bytí a z toho vyplývající postoj úcty a dobré vůle)
 • ekocentrismus – člověk není vyšší bytostí v přírodě, není nadřazen ostatním
 • je ale bytostí odpovědnou → ekologie není návrat k nevinosti, ale
 • přijetí odpovědnosti za následky své přítomnosti a hledání udržitelného stavu
 • vztah člověka k bohu – požadavek ekumenizace církví, tolerance

Václav Bělohradský

 • navazuje na Patočku, filozof a sociolog, od roku 1970 žije v Itálii
 • osobně žitá zkušenost = základ univerzální srozumitelnosti a sdělnosti světa
 • evropská civilizace je založena na diarchické struktuře (dva pilíře, dvojakost)
 • nezrušitelné napětí mezi legitimností a legalitou → krize evropské civilizace → potřeba přirozeného rozumu a přirozeného světa
 • pravda = životní forma, dohoda mezi lidmi, která platí protože je prospěšná
 • eschatologie – krize eschatologie neosobnosti – řeší ji

Hodnocení referátu Moderní česká filosofie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. srpen 2017
  2 813×
  1097 slov

Komentáře k referátu Moderní česká filosofie