Přehled sociální filosofie

 • Konfúcius – člověk by se neměl odvracet od ostatních
 • „Chovej se k druhým lidem jak chceš aby se oni chovali k tobě, dobro oplácej dobrem, zlo oplácej spravedlivě.“
 • základem hodnot je úcta k člověku a upřímné jednání
 • základem státu by měla být rodina (vztahy v ní na základě úcty)

Platon

 • kritizoval některé státní útvary
  • oligarchie (vláda bohatých)
   • vládnout i když tomu nerozumí
   • bohatí x chudým
  • demokracie
   • chudí se dostávají k moci, neomezená
   • svoboda projevu a chování, všichni jsou si rovni (neúcta ke stáří)
  • tyranie
   • vládne 1 osoba, podporovaná velkou masou obyvatel, která je vládci oddaná
 • ideálním státem je sofokracie (vláda moudrých) - „filozof na trůně“
 • měl by být tvořen 3 vrstvami:
  1. vládci = moudrost
  2. strážci = statečnost
  3. řemeslníci = umírněnost, ekonomicky činní

Aristoteles

 • člověk je zoon politikon neboli tvor společenský, potřebuje společnost druhých lidí,
 • k tomu aby se rozvíjel a stal se z něj ctnostný člověk
 • nelze vytvořit ideální ústavu
  • protože ústavy by měla zohledňovat historický a kulturní
  • vývoj státu, zákony by to měly respektovat a měly by
  • umožňovat individuální život jedince
 • stát by měl být postaven na ctnostech a zdatnostech
 • nejdůležitější je rodina, umožňuje člověku aby se zdokonaloval a rozvíjel

T. Akvinský

 • člověk je zoon politikon, potřebuje žít ve společnosti
 • bůh stvořil člověka a dal mu duši, ta se projevuje rozumem
 • ideální státní zřízení je monarchie
  • přirozená, daná od boha
  • je dáno kdo je chudý a bohatý
  • monarcha je povinen pečovat o blaho státu, má být spravedlivý a vést ostatní k ctnostnému životu
  • církev nemá zasahovat do vlády, má se pouze starat o duše lidí

Francis Bacon

 • Nová Atlantida - „Vědení je moc“
  • v čele státu by měli stát vědci
  • důležitá je mezinárodní výměna a spolupráce

Nicollo Machiavelli

 • Florencie – roztříštěné městské státy – 2 rody: Borgiové a Medici
  • chtěl se zavděčit Lorentzovi Medicimu → napsal knihu Vladař
  • ale stejně nebyl přijat a úřad o který se ucházel nezískal
 • Vladař
  • 2 hlavní témata – jak získat moc a jak si ji udržet
  • chtěl, aby Lorentzo sjednotil Itálii podle vzoru římského impéria
  • (Antika) → silný stát, hospodářsky samostatný, aby mohl čelit ostatním silným státům
  • získání moci:
   1. dědičně
   2. zisk nového území
  • koncepce diktatury a pragmatického uspořádání státu

Hugo Grotius

 • holandský teolog, právník
 • zakladatel koncepce mezinárodního práva
 • koncepce přirozeného práva – vychází z lidské přirozenosti, dobro je pro člověka přirozené, rodí se s ním (daimonion – Sokrates)
  • člověk je dobrý, koná dobro protože ví co je dobré, potřeba minimálního zásahu ze strany státu, přirozené právo není vždy platné, je pouze v rovině ideálů (cílů), ke kterým chování člověka spěje
  • → koncepce společenské smlouvy mimo stát – vyústí v demokratický systém

Thomas Hobbes

 • zasahuje i do baroka
 • Leviatan (biblická mořská příšera) – koncepce společenské smlouvy uvnitř státu
  • na jedné straně panovník - reprezentoval stát a byl povinen chránit lid
  • na druhé straně lid – nemusí bojovat, zajišťuje si obživu, musí bezmezně respektovat panovníka
  • stát je nejvyšší, nejdůležutější, je absolutno
  • stát není dílem božím, ale účelovým uspořádáním lidí, účelem státu je obrana – vychází z názoru že lidé potřebovali obsadit nějaké území na kterém by se usadili ale museli si ho bránit
  • princip homo homini lupus (člověk člověku vlkem)
   • předspolečenské období (před vytvořením států)
   • přežije nejsilnější, přežít znamená bojovat, a proto aby se všichni nepobili vznikly státy

Thomas Moore (Morus)

 • přelom 15. a 16. století, Anglie
 • dílo: O nejlepším stavu státu a ostrově Utopia

Thomasso Campanella

 • přelom 16. a 17. století, Itálie
 • dílo: Sluneční stát
 • duchovní otci (předchůdci) koncepce socialistického (komunistického) uspořádání společnosti
  • konec vykořisťování obyvatel, společné vlastnictví a společná práce,
  • volný přístup ke vzdělání pro každého → zaopatření ve stáří a nemoci

John Locke

 • koncepce státu a společenské smlouvy – vychází z koncepce přirozeného práva
 • rodíme se s přirozenými právy a ty nám nemůže nikdo vzít: svoboda, rovnost, právo vlastnit majetek
 • stát by měl dbát na dodržování lidských práv a při poručování by měly následovat sankce
 • ideální formou je konstituční monarchie – konstituce jsou zákony, které omezují svobodu na základě lidu
 • rozdělil moc do 2 složek → zákonodárná a výkonná
  • + lid má právo smlouvu vypovědět, pokud panovník nevykonává svou funkci, má tedy právo panovníka sesadit

Ch. L. Montesquieau

 • koncepce společenské smlouvy
 • přidává složku nezávislých soudů ke 2 složkám od Locka
 • pro tvorbu zákonů – je rozhodující je celkový vývoj státu a a forma společenského uspořádání, panovník nemůže libovolně měnit zákony
 • neexistuje ideální koncepce státu, panovník má být volený lidem

J.J. Rousseau

 • pochází od něj pojmenování „koncepce společenské smlouvy“
 • souhlasí s Lockem a Montesquiem – 3 nezávislé složky moci ve státě
 • na prvním místě je přirozená lidská svoboda
 • stát je určitá forma násilí (omezení) na právech člověka, ale je to nutná míra násilí proto, aby nenastalo bezvládí
 • panovník nemůže tvořit zákony, mohou být vytvořeny pouze většinovým hlasováním

I. Kant

 • Nauka o právech
  • státní právo
   • souhlasil s koncepcí společenské smlouvy, 3 nezávislými složkami moci a občanskou svobodou
   • - nesouhlasil s právem lidu svrhnout panovníka
  • mezinárodní právo – na prvním místě je mír, neřešit konflikty válkou

Hodnocení referátu Přehled sociální filosofie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. srpen 2017
  1 750×
  812 slov

Komentáře k referátu Přehled sociální filosofie