Systém

Systém je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku. Systém se skládá z částí, které jsou spojeny za účelem umožnění toku informací, materiálu nebo energie. Pojem je používán pro popis entit, které se vzájemně ovlivňují a pro něž může být vytvořen matematický model Subsystém je systém, který je částí jiného systému.

Chování systému

Chování systému je způsob reakce systému na podněty z okolí, respektive způsob realizace cílů. Chování je určeno vztahy mezi vstupy a výstupy systému. Může být statické (v čase neměnné) či dynamické (v čase se mění).
Podle vztahu mezi chováním systému, jeho stavy a podněty rozlišujeme především deterministické a stochastické systémy, fuzzy systémy.

Hranice a okolí

Hranice systému vymezuje samotný systém nebo odděluje více systémů. Logická hranice je pomyslnou hranicí a vymezuje podsystémy v rámci systému, ovšem okolí systému je již viditelnou hranicí. Prvky vně hranice pak ovlivňují chování systému.

Rozdělení systémů

Systémy dělíme takto:

  • uzavřené × otevřené – podle toho, zda nastává interakce s okolím,
  • deterministické × stochastické – tzn. jednoznačné nebo náhodné chování,
  • statické × dynamické – tzn. lineární nebo diferenciální (systém si pamatuje vnitřní stav),
  • spojité × diskrétní – podle časových událostí (případně ex. také kombinované).

Deterministický systém

Deterministické chování systému je jednoznačně určeno jeho strukturou a vlastnostmi a dá se předpovědět budoucí stav systému.

Stochastický systém

Odpovídá nahodilému chování systému (je zde určitá míra neurčitosti, při stejném stavu může nastat více variant chování). Nahodilé chování se pak vyjadřuje pouze statisticky a to i tehdy, je-li známa struktura uvažovaného systému. Zde chování vyjadřujeme pouze s určitou pravděpodobností pomocí statistických funkcí. Chování má pravděpodobnostní charakter, nový stav systému je znám pouze s určitou pravděpodobností.

Zpětná vazba a vývoj systému

V systémech může nastat zpětná vazba, kdy některá výstupní veličina opětovně ovlivňuje některou ze vstupních veličin, a tedy i samotný systém. Projevy se liší podle vlivu vazby.

Hodnocení referátu Systém

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. červen 2018
  2 386×
  302 slov

Komentáře k referátu Systém