Židovství

Náboženství patriarchů

 • osobní Bůh - El, který oslovuje jedince a vstupuje do jeho života, Abram – Abraham
 • není přesně určen způsob přinášení obětí a kult
 • mnoho svatyní Bet-el, Mamre – setkání s Bohem
 • očekávání splnění Božích příslibů, Bůh Abrahámův

Mojžíšské náboženství

 • cílem je zde záchrana z Egypta
 • vytváří základ náboženství Izraele a dává mu trvalou strukturu, formu, nauku
 • zjevení nepřijímá pouze jedinec, ale celý národ
 • Boží jméno spojeno s J-H-V-H = být; ten, který je - existující věčná skutečnost, Pán dějin
 • zákaz zneužívání Božího jména
 • Svatyně
  •  kočovná, kněžstvo - Áron, kalendář, bohoslužebný řád
  •  není tam socha, jen schrána smlouvy
  • podnož Jahveho trůnu
  • přítomen uprostřed svého lidu
 • pochod pouští - samota pro upevnění vztahu národa - Bůh (poušť nepatří žádnému bohu)

Synagoga – shromáždění, společenství. Jejich vznik je spojen s babylonským zajetím, kde měl nahradit chrám. Židé se v synagogách shromažďovali ke společným modlitbám a studiu, četla se zde a vykládala Tóra. Po roce 70 po K. synagogy zcela nahradily chrám, staly se centrem obecních i náboženských záležitostí. Žádné oběti se v nich však nepřinášely, byly nahrazeny modlitbou. Modlitba je nazývána pravou obětí a proroka s knězem nahradil znalec Zákona.

Pesach – svátek oslavuje odchod Židů z otroctví ve starověkém Egyptě.  Nesmí se jíst nic nekvašeného a vaří se na speciálním pesachovém nádobí. Hlavní obřad se koná v domácnosti, je to tzv. “Pesachový seder” - uspořádání. Na stole jsou macesy, víno a sederová mísa s pokrmy mající symbolický význam. Řád večeře se řídí podle pesachové hagady.

Sukot – svátek stánků. Poděkování za úrodu. Náboženský význam je v připomínce putování pouští. Staví se suka - stan, symbol odevzdanosti a nezajištěnosti před Hospodinem. V synagoze se nosí kytice - lulav. Je to den radosti z Tóry, končí a zároveň začíná roční cyklus jejího čtení.

Šavuot – svatek týdnů (letnice). Náboženský význam svátku spočívá ve zjevení Boha na Sinaji, znamenající morální vysvobození z otroctví. Zdobení interiéru synagogy zelení rostlin, celonoční studium Tóry, konzumace medových a mléčných jídel a mléčných nápojů, čtení svitku Rút.

Talit - modlitební plášť, který nosí židé při modlitbě. Někteří muži jej nosí přes ramena, jiní si jím zakrývají i hlavu.

Mezuza - malá schránka obsahující svinutý pergamen s dvěma pasážemi z Tóry. Umísťuje se na rám dveří v židovských domech, bytech a obchodech vlastněných židy za účelem naplnění jednoho z přikázání Tóry.

Tfilin - modlitební řemínky judaismu. Tvořeny dvěmi malými černými krabičkami, ve kt. jsou malé pergamenové svitky s pasážemi z Tóry. Každá z krabiček je upevněna na dlouhém černém koženém řemínku, kt. se jedna připevňuje na ruku a druhá na hlavu.

Chanukija - svícen zapalovaný během osmidenního židovského svátku Chanuka.

Talmud - sbírka traktátů mišny opatřených komentářem a diskusemi – gemarou. Babylónský a Jeruzalémský. Soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které žid. tradice považuje za směrodatné.

Hodnocení referátu Židovství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červen 2019
  1 323×
  467 slov

Komentáře k referátu Židovství