Financování podniku

- činnost každého podniku od jeho založení a vzniku až do jeho zániku je apojena s financemi – jejich získáváním, pohybem a efektivním užitkem, každá firma řeší tyto otázky:
1) jaká je potřeba finančních prostředků
2) kolik má vlastních financí
3) kolik cizích finančních prostředků bude potřebovat
- financování představuje takovou činnost podniku, při které dochází k tvorbě, rozdělování a užívání finančních zdrojů
- finanční vztahy podniku – k dodavatelům, odběratelům, státu, bankám

- financování můžeme hodnotit z mnoha pohledů:
1) podle zdrojů financování - peněžní a věcná
- zdroj vnitřní (vlastní činnost firmy – zisk, odpisy) a vnější (úvěry dotace, leasing
2) podle časového hlediska – financování krátkodobé (mzdy, materiál) a dlouhodobé (stroj)
3) hledisko strany financování – potřebujeme získat finance k financování svých záměrů nebo nabízíme finance
4) podle účelu – běžné (materiál), mimořádné (požár)

- financování z vlastních a cizích zdrojů:
1) vlastní zdroje
a) fond ze zisku – nejběžnější vlastní zdroj, akumulace (investujeme do podnikání a zisk se zvětší), může sloužit i jako rezerva,
b) kapitálový fond – emisní ážio – rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou akcií
c) základní kapitál – (vklady vlastníků) u a. s. nákup akcií, u družstva vklady, zajišťují základní kapitál, finance dlouhodobé
d) nerozdělený zisk – zůstává v podniku a není nijak účelově vázán, o rozdělení se rozhoduje v dalším kalendářním roce
2) cizí kapitál
- jde o návratný kapitál, který podnik musí v určité době vrátit věřiteli
a) krátkodobý cizí kapitál – splatný do jednoho roku
- krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, závazky vůči zaměstnancům a státu
b) dlouhodobé bankovní úvěry – rezervy (pro případ vzniku případných rizik, které by mohli ovlivnit nepříznivě hospodářský výsledek), zákonné rezervy (na velké opravy), ostatní
c) dotace a dary
Ne každá forma se dá vždy použít, financování z vlastních zdrojů je velmi omezené (dnešní ekonomika je příliš proměnlivá, konkurence zostřující), potřebujeme rychlost financování.

Hodnocení referátu Financování podniku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  3 961×
  287 slov

Komentáře k referátu Financování podniku